Rosną aktywa funduszy

Fundusze inwestycyjne na świecie zarządzały na koniec I kw. br. aktywami wartości 17,06 bln euro, podaje nowe zestawienie przygotowane przez EFAMA (European Fund and Asset Management Association) oraz Investment Company Institute w oparciu o dane z 42 krajów.

Wartość netto aktywów funduszy inwestycyjnych na świecie na koniec I kwartału br. wzrosła w stosunku do IV kwartału ub. roku o 3,4%, do 17,06 bilionów euro. W lokalnej walucie i uwzględniając fundusze funduszy, wzrost wartości aktywów był jeszcze wyższy i wynosił w Europie 4,6% a w Stanach Zjednoczonych 3,7% (wyrażony w euro wynosiłby tylko 2,6%).

Wzrost aktywów netto w stosunku do IV kwartału 2006 r. odnotowały wszystkie kategorie funduszy, przy czym największy - fundusze zrównoważone (5,6%), w dalszej kolejności - do funduszy rynku pieniężnego (3,5%).

W I kwartale do funduszy napłynęło 368 mld euro (w roku ub. - 361 mld euro). Z tego do funduszy private equity 90 mld euro (strumień był o 26 mld euro mniejszy niż w IV kwartale ub. roku), natomiast do funduszy obligacji i zrównoważonych rekordowe wielkości gotówki - po 53 mld euro. Do funduszy rynku pieniężnego wpłynęło 102 mld euro, o 9 mld euro mniej niż w IV kwartale ub. roku.

Na koniec marca br. aktywa netto funduszy private equity stanowiły 48% aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych (8,23 mld euro). Fundusze obligacji i rynku pieniężnego zarządzają 18-proc. udziałami w puli aktywów (po 3 mld euro), a zrównoważone ok. 10-proc. (1,64 mld euro).

Fundusze inwestycyjne: udziały w aktywach i w ogólnej liczbie instytucji; I kwartał 2007, źródło: EFAMA, ICI.

Fundusze inwestycyjne: udziały w aktywach i w ogólnej liczbie instytucji; I kwartał 2007, źródło: EFAMA, ICI.

Stany Zjednoczone oraz Europa posiadały na koniec marca br. największe udziały, odpowiednio 47% oraz 34,5%. Uwzględniając fundusze spoza dyrektywy UCITS (non-UCITS funds), udziały te wynoszą odpowiednio 43% i 40%.

Liczba funduszy inwestycyjnych na świecie w końcu marca br. sięgnęła 65,5 tys. 41% z nich to fundusze private equity, 22% fundusze obligacji, 21% to zrównoważone, a 5% fundusze rynku pieniężnego.

W Polsce ogółem działały 272 fundusze zarządzające aktywami o wartości 29,9 mld euro, z tego 162 to fundusze otwarte podlegające przepisom UCITS, z aktywami wartości 25,95 mld euro.