Rośnie głód wiedzy

Ze szkoleń korzysta obecnie 90% polskich firm. Zadziwiająco duży jest odsetek firm, które nie wiedzą, że szkolenia można finansować przy pomocy środków unijnych, w efekcie skorzystało z tej możliwości w ub. roku tylko 7% z nich. Wyraźnie natomiast - dwukrotnie w ciągu ostatnich sześciu lat - wzrósł odsetek osób indywidualnych, które pragną się dokształcać.

Według badania Ipsos "Szkolenia w Polsce" przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Obserwatorium Zarządzania i Nowoczesnej Firmy wśród 645 polskich firm, ze szkoleń korzysta 90% firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.

Szkolenia bez unijnego wsparcia

W mniejszych firmach odsetek ten sięga 59%. W równym stopniu wykorzystywane są szkolenia zewnętrzne jak i wewnętrzne. Najpopularniejszą formą szkoleń są szkolenia otwarte - stanowią one aż 70% szkoleń zewnętrznych. Bardzo mało popularny jest e-learning: korzysta z niego tylko niewielki ułamek firm.

Największe potrzeby szkoleniowe dotyczą zagadnień administracyjnych i obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP (53%), a także szkoleń zawodowych, bezpośrednio związanych z pracą wykonywaną w przedsiębiorstwie (49%). Ponad 40% firm odczuwa potrzebę dokształcenia pracowników w dziedzinach takich jak marketing, promocja, reklama, PR, techniki sprzedażowe a także w dziedzinie

umiejętności osobistych przydatnych w prowadzeniu biznesu.

W 2005 roku z funduszy unijnych przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń skorzystało tylko 7% ogółu firm. Główną przyczyną tak ograniczonego wykorzystania pomocy unijnej w zakresie szkoleń był brak wiedzy. Aż jedna czwarta wszystkich firm twierdzi, że nie wiedziała o możliwości skorzystania ze środków unijnych w celu dofinansowania szkoleń. Szkolenia finansowane ze środków unijnych były najbardziej popularne wśród firm średnich i dużych - wykorzystało je odpowiednio 21% i 28%. Tam też odsetek nieświadomych takiej możliwości był najmniejszy i sięgał odpowiednio 14% i 10%.

Korzystanie z funduszy unijnych w celach szkoleniowych będzie jednak rosło: 24% firm deklarowało, ze zamierza w 2006 roku starać się o uzyskanie dofinansowania szkoleń ze środków unijnych.

Pęd do wiedzy

Drugą cześć badania stanowił sondaż wśród osób indywidualnych na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1005 Polaków w wieku powyżej 15 lat i więcej. 45% ankietowanych jest zainteresowanych poszerzaniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Od ostatniego badania zrealizowanego przez Ipsos 6 lat temu odsetek ten wzrósł zatem o połowę (w 2000 roku chętnych do szlifowania umiejętności było 31% badanych). Najwięcej osób chce uczyć się języków obcych (28%). Ponadto badani deklarowali chęć poprawiania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych (25%), rozwijania umiejętności informatycznych (22%), poszerzania kwalifikacji potrzebnych do zdobycia pracy (21%), rozwijania hobby (19%), swojej wiedzy o świecie (18%), umiejętności osobistych (15%), i umiejętności prowadzenia biznesu (12%).

Najbardziej zainteresowani zwiększaniem kwalifikacji są ludzie młodzi, w wieku 25-29 lat. Zarazem jednak w grupie wiekowej od 50 do 59 lat nastąpił dwukrotny wzrost zainteresowania dokształcaniem, z 16% w 2000 roku do 30% w 2006 roku. Wśród osób powyżej 59 roku życia wzrost ten jest aż siedmiokrotny: z 2% w 2000 roku do 14% w 2006. Osoby po 50 roku życia są najbardziej zainteresowane wiedzą ogólnospołeczną (24%) i rozwijaniem hobby (21%).

Najchętniej dokształcają się osoby uczące się i studiujące (76%), dopiero wkraczające na rynek pracy. Kształcić się też chce ponad połowa osób już pracujących. Swoje kwalifikacje chce też poszerzać 47% osób zajmujących się domem, czyli niepracujących zawodowo.

Wzrost zainteresowania poszerzaniem wiedzy widoczny jest nie tylko w deklaracjach, ale i w faktycznym uczestnictwie w szkoleniach. W roku 2005 w kursach i szkoleniach uczestniczyło 24% osób powyżej 15 roku życia.


Zobacz również