Rośnie optymizm dyrektorów personalnych

Dyrektorzy HR optymistycznie postrzegają najbliższą przyszłość, ich firmy zamierzają zwiększać zatrudnienie i poziom inwestycji - wynika z najnowszej edycji badania firmy Aon Hewitt - Barometr HR.

Niemal połowa uczestników badania (46%) uważa, że dział HR powinien być zaangażowany w podejmowanie decyzji biznesowych, dzięki czemu będzie zyskiwał rolę strategiczną w organizacji. Ponad 33% uważa, że aby HR odgrywał większą rolę w rozwoju biznesu konieczne jest pozyskanie przez menedżerów HR doświadczenia biznesowego, a zdaniem 28% - zwiększenie skuteczności działań HR.

W ciągu najbliższych dwóch lat działy HR będą koncentrować się na rozwoju kompetencji związanych z budowaniem przywództwa i rozwijaniem potencjału utalentowanych pracowników (60%), zarządzaniu zmianą (57%), strategicznym doradztwem dla zarządów (52%). Według 44% ankietowanych, do 2013 roku będą widoczne zmiany w obszarze podnoszenia skuteczności procesów HR. Wiąże się to z potrzebami biznesowymi firm, a do tej pory skuteczność działów zarządzania zasobami ludzkimi była oceniana nisko w kontekście odpowiadania na te potrzeby.

Najnowsza edycja Barometru HR pokazuje, że firmy w całej Europie oczekują w tym roku wzrostu przychodów i inwestycji większego niż w ciągu ostatnich dwóch lat. Jedynie 2% spodziewa się spadku. Większość firm spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów, ale liczba organizacji, które oczekują wzrostu powyżej 10% wzrosła do 35% w 2011 r. wobec 13% w 2010 r. Jedna czwarta firm planuje ponad 10-proc. wzrost inwestycji, wobec 16% w ub. r. i 4% w 2009 r.

Zmniejszył się odsetek firm, które planują w tym roku redukcję zatrudnienia - jedynie 26% organizacji ma takie plany, wobec 44% rok wcześniej i 71% w 2009 r. Wzrósł odsetek firm, które zamierzają stworzyć nowe miejsca pracy - do 28% z 20% w ub. r. i 8% w 2009 r. Ok. 46% przedsiębiorstw zamierza utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie.

Jednym z tegorocznych priorytetów menedżerów HR jest poszukiwanie odpowiednio wykwalifikowanych bądź utalentowanych pracowników. Niedobór talentów znalazł się w tym roku na 1. miejscu listy czynników wpływających na realizację zamierzonych planów, zastępując redukcję kosztów. Istotne czynniki to także zmiany zachodzące w organizacji i jej kulturze, osiąganie zysków, innowacyjność procesów i produktów, ekspansja firmy na nowe rynki.

Z perspektywy kadry zarządzającej na lata 2011-2013 zostały utrzymane priorytety z lat poprzednich - rozwój przywództwa (54%), zaangażowanie pracowników (50%), zatrzymanie talentów w organizacji (44%), wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego służącego celom HR, zmniejszenie kosztów pracy.

Jak wynika z badania, prawie połowa respondentów uważa (46%), że priorytetem w rozwoju kompetencji HR do roli strategicznej jest zwiększenie zaangażowania działów Human Resources w podejmowanie decyzji biznesowych. Ponad 1/3 jest też zdania, że, aby HR odgrywał bardziej zasadniczą rolę w rozwoju biznesu, niezbędne jest pozyskanie przez jej liderów doświadczenia biznesowego, a 28% uważa, że istotne jest zwiększenie skuteczności działań HR.

Według badanych, w ciągu najbliższych dwóch lat, najważniejszymi obszarami, w których powinny zajść zmiany w kompetencjach działów personalnych będą: budowanie przywództwa i rozwijanie potencjału talentów (uważa tak 60% respondentów), zarządzanie zmianą (57%), a także strategiczne doradztwo dla zarządów (52%). Zdaniem 44% badanych, do 2013 roku zajdą również zmiany w obszarze podnoszenia skuteczności procesów HR. Jest to związane z potrzebami biznesowymi, na które działy personalne powinny odpowiadać, a których skuteczność w tym zakresie oceniana jest dotychczas bardzo nisko.

Przedstawiciele działów HR uważają, że nie spełniają oczekiwań stawianych przed ich działami - m.in. dotyczących zarządzania kompetencjami i luką pokoleniową, przewidywania oczekiwań pracowników. Zamierzone cele udaje się osiągać najczęściej w kwestiach związanych z przestrzeganiem prawa (ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz ochrona bezpieczeństwa danych), a także stosunkami między pracownikami i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

W badaniu Barometr HR uczestniczą członkowie zarządu i dyrektorzy personalni z 52 europejskich firm.

"Wyniki szóstej już edycji ‘Barometru HR’ pokazują, że w tym roku liderzy HR jeszcze bardziej skupią się na kluczowych zasobach ludzkich, które pozostaną podstawowym narzędziem w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu. Jednocześnie, ich zdaniem, będą musieli w jeszcze większym stopniu przewidywać potrzeby biznesowe organizacji oraz natychmiast reagować na stojące przed nią wyzwania, a także mierzyć skuteczność podjętych działań. Pomocna może być w tym realizacja koncepcji HR Excellence, która HR definiuje właśnie poprzez mierzalne efekty, mające wpływ na biznesową przyszłość firmy, a nie poprzez narzędzia i systemy" - podsumowuje Joanna Chylewska, Konsultant Zarządzający w Aon Hewitt, ekspert w zakresie rozwoju funkcji personalnej i zarządzania zmianą.