Rośnie produkcja i wynagrodzenia

Jak podało Ministerstwo Gospodarki, w tym roku produkcja przemysłowa wzrośnie o ok. 11% w skali rocznej, zatrudnienie o niecały 1%, zaś wynagrodzenia brutto o 5%.

Do III kw. br. produkcja przemysłowa wzrosła o 10,7%, zaś rok temu spadła o 6%. Podobne tempo wzrostu przewidywane jest na IV kw. br. Roczny wzrost produkcji wyniesie ok. 11%.

W 2009 roku z kwartału na kwartał odnotowywano spadek tempa wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu, zaś w tym roku tempo to wzrasta. "Średnioroczne tempo wzrostu cen produkcji w roku 2010 będzie jednak niższe niż w 2009 roku, kiedy to wyniosło 3,4%" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki.

Zatrudnienie w 2010 roku wzrośnie w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 0,9%, a wynagrodzenia brutto wzrosną nominalnie o 5%, zaś realnie o 2,5%. "Po spadku zatrudnienia w I kwartale o 3,3% i o 0,6% w II kwartale, w III kwartale nastąpił wzrost zatrudnienia o 0,9%. Jeszcze szybszy wzrost zatrudnienia powinien nastąpić w IV kwartale" - napisano w komunikacie.

Od stycznia do września br. wydajność pracy wzrosła o 11,9% (rok wcześniej spadła o 0,8%).

"W kolejnych kwartałach 2010 roku następuje spadek tempa wzrostu wydajności pracy. Względnie stabilnemu wzrostowi produkcji przemysłowej w poszczególnych kwartałach towarzyszyło, do II kwartału włącznie, malejące tempo spadku zatrudnienia. W III kwartale zatrudnienie wzrosło. W IV kwartale przewiduje się przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia, co przy stabilnym tempie wzrostu produkcji będzie skutkowało spowolnieniem tempa wzrostu wydajności pracy" - podano w komunikacie MG.

Następuje także obniżka jednostkowych kosztów pracy. Wydajność pracy w okresie I-IX 2010 roku wzrosła szybciej od wynagrodzeń - o 9,7 pkt proc. , a przed rokiem różnica była ujemna (2,0 pkt proc.). W kolejnych kwartałach 2010 roku, na skutek zmniejszającego się tempa wzrostu wydajności pracy, różnica stopniowo zmniejsza się, z 11,5 pkt proc. w I kwartale do 7,2 pkt proc. w III kwartale.

"W związku z przewidywanym zmniejszeniem tempa wzrostu wydajności pracy w IV kwartale 2010 roku, przewidujemy dalsze zmniejszenie różnicy między dynamiką wydajności pracy a dynamiką wynagrodzeń realnych. Różnica pozostanie jednak dodatnia. Będzie następował spadek jednostkowych kosztów pracy, aczkolwiek w tempie mniejszym niż w okresie I-IX bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.