Rynek informatyki bankowej najlepszy od 2001 r.

Rozwój sektora bankowego, po kilku latach zastoju gospodarki, razem z jej wzrostem wyraźnie nabiera tempa. Efektem przyspieszenia stał się wzrost wartości rynku informatyki bankowej w 2006 r. do ponad 3 mld zł, twierdzą analitycy firmy DiS.

Po latach dynamicznego rozwoju rynku usług w 2006 r. zaznaczył się ponownie silniejszy trend rozwoju oprogramowania. Powinien on utrzymać się na polskim rynku informatyki bankowej w latach 2007-2010. Takie są główne wnioski z jedenastej edycji raportu DiS poświęconego IT w sektorze bankowym w Polsce.

Wartość polskiego rynku informatyki bankowej jest obliczana jako suma nakładów na informatykę wszystkich banków działających w Polsce i NBP. Z ocen wyłączone są wewnętrzne koszty osobowe eksploatacji informatyki. W tym ujęciu wartość tego rynku w 2005 r. wyniosła 2,79 mld zł (rok wcześniej 2,19 mld zł). Według wstępnych oszacowań 2006 r., wartość rynku, przy niższej dynamice wzrostu, była jeszcze wyższa i po raz pierwszy po 2001 r. minimalnie przekroczyła 3 mld złotych. Na inwestycje od kilku lat przeznaczane jest ok. 70% nakładów, a na eksploatację ok. 30%.

Według ocen DiS udział oprogramowania w wydatkach 40 banków komercyjnych w okresie 2004-2005 spadł z 40,1% do 37% i osiągnął wartość 859,5 mln zł. Równocześnie udział usług w wydatkach spadł z 34,9% do 30,1% do 719,1 mln zł. Udział nakładów na bankowe oprogramowanie aplikacyjne spadł o 1,1% do 11,9% - ok. 276 mln zł. Wyjątkowo dużo wzrósł natomiast w badanej grupie banków udział nakładów banków na sprzęt informatyczny (z 25% do 32,9%), przy wartości 764,8 mln zł na koniec okresu. Dzięki wysokiemu tempu wzrostu rynku informatyki bankowej wydatki na sprzęt, usługi i oprogramowanie w omawianym okresie wzrastały.

Pojawiła się pewna cykliczność rozwoju konkretnych obszarów informatyki bankowej. Od kilku lat rynek usług wykazywał dominującą dynamikę, podczas gdy obecnie rynek oprogramowania, a nawet sprzętu, wydaje się wpadać w trend silnie wzrostowy. Tempo wzrostu usług okazało się mniejsze prawdopodobnie, dlatego, że w Polsce dość szybko przybywa liczba firm usługowych. Banki korzystają ze zjawiska dużej konkurencji pomiędzy nimi. Natomiast wyjątkowo duże tempo wzrostu oprogramowania i sprzętu świadczy głównie o dynamice unowocześniania infrastruktury banków.

Przeciętne nakłady na informatykę przypadające na jednego zatrudnionego w sektorze banków komercyjnych utrzymują się na poziomie rocznym rzędu 12-14 tys. zł (mediana). O ile parametr ten można uznać za stabilny w ciągu minionych 5 lat, to w różnych grupach banków okazuje się on bardzo zmienny.

W pracach DiS zewidencjonowano ok. 600 aplikacji bankowych pochodzących w większości od zewnętrznych producentów oprogramowania.