Ryzyko według prezesów

Prezesi firm z całego świata raczej optymistycznie postrzegają najbliższą przyszłość swoich przedsiębiorstw, ale dostrzegają szereg zagrożeń i ryzyk, w tym rosnącą konkurencję - wynika z badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers "7th Annual Global CEO Survey - Managing Risk: An Assessment of CEO Preparedness".

Prezesi firm są w tym roku w większym stopniu niż rok temu przekonani, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ich firma odnotuje wzrost. Aż 31% jest pewnych wzrostu, a 53% – prawie pewnych (w 2002 roku było to odpowiednio 26% i 46%). Przedstawiciele firm amerykańskich i azjatyckich są bardziej optymistyczni niż europejskich. Wśród europejskich dyrektorów zaledwie 22% oczekuje wzrostu. Prognozy wzrostu trzyletniego były wśród uczestników ankiety podobne jak rocznego.

Za najważniejsze zagrożenie prezesi uznają wzrost konkurencji - aż 63% respondentów wskazało na to zagadnienie w pierwszej kolejności. Kolejnym niebezpieczeństwem (zwłaszcza w oczach Europejczyków) jest nadmierna regulacja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Według 11% ankietowanych, poważnym zagrożeniem jest utrata utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników. Najbardziej boją się tego prezesi z branży usług finansowych. 88% europejskich prezesów uważa za istotny problem utrzymania w firmie utalentowanych pracowników, ponieważ ich zdaniem do najwyższych priorytetów należy pozyskanie i utrzymanie zdolnych ludzi.

W porównaniu z wynikami ubiegłorocznej edycji badania, prezesi bardziej pragmatycznie podchodzą do kwestii ryzyka w biznesie. 39% amerykańskich i 46% europejskich przedstawicieli kadry kierowniczej uważa, że poziom ryzyka wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem. 68% amerykańskich prezesów i 55% europejskich uważa, że obecny klimat nie sprzyja podejmowaniu ryzyka.

W 80% europejskich firm istnieją sformalizowane procedury identyfikacji zagrożeń, obejmujące całe przedsiębiorstwo. W USA odsetek ten wynosi 42%.

Aż 56% ankietowanych wśród metod radzenia sobie z wyzwaniami tworzonymi przez globalne uwarunkowania ekonomiczne, wskazało outsourcing podstawowych funkcji biznesowych. W 2001 r. na rozwiązanie to wskazywało 45% respondentów. 73% prezesów zadeklarowało, że w dłuższym okresie outsourcing stanie się stałym elementem ich strategii biznesowej.

Europejskie firmy w ubiegłym roku musiały radzić sobie z redukcjami zatrudnienia i zwolnieniami (60% wskazań) w większym stopniu niż firmy amerykańskie (42%). Ogółem 52% ankietowanych przyznało, że w ich firmach w ubiegłym roku zostały dokonane redukcje zatrudnienia.

Ankietowani przedstawiciele kadry zarządzającej firm europejskich wskazywali na wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w 2005 r. we wszystkich unijnych spółkach giełdowych, jako na jeden z priorytetów. Według 26% respondentów, brak znajomości MSSF wśród akcjonariuszy i analityków może mieć negatywny wpływ na wycenę spółek w momencie przejścia na te standardy. Podobny odsetek uważa, że większa przejrzystość, jaką wniosą nowe przepisy w księgowości spółek może wystawić ich firmy na ostrzejszą krytykę analityków.

Znakomita większość szefów firm na Starym Kontynencie bardzo optymistycznie podchodzi do zagadnienia przestrzegania ładu korporacyjnego w ich organizacjach. 82% respondentów uważa, że wszyscy członkowie zarządu w ich spółkach doskonale rozumieją zobowiązania wynikające z przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 74% jest zdania, że mechanizmy kontroli wewnętrznej w ich firmach wykryłyby przypadki nadużyć, a 91% utrzymuje, że ich pracownicy wiedzieliby do kogo się zwrócić, gdyby znaleźli dowody nieprawidłowego postępowania.

Była to już siódma edycja badania Annual Global CEO Survey, ankiety zostały przeprowadzone w IV kw. 2003 roku wśród niemal 1400 przedstawicieli kadry zarządzającej z całego świata.