Ryzykowne miejsce pracy

Co piąty Europejczyk pracuje narażony na kontakt z substancjami rakotwórczymi, zaś kontakt z niezabezpieczonymi niebezpiecznymi substancjami w pracy powoduje w krajach UE łącznie 350 mln dni zwolnień lekarskich i wywołuje choroby u 7 mln pracowników.

Według danych Europejskiej Agencji ds Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 32 mln pracowników w firmach działających na terenie Unii Europejskiej narażonych jest na kontakt w miejscu pracy z substancjami lub czynnikami rakotwórczymi. 22% wdycha pyły, spaliny lub niebezpieczne opary przynajmniej przez jedną czwartą czasu swojej pracy. 16% pracowników ma kontakt z barwnikami, pestycydami, chromem czterowartościowym i innymi niebezpiecznymi substancjami przez jedną czwartą czasu pracy - bezpośrednio w ramach procesów produkcyjnych lub poprzez zanieczyszczone powierzchnie. Najniebezpieczniej jest w budownictwie, następnie rolnictwie, drukarniach, służbie zdrowia i mechanice pojazdowej.

Dwie trzecie z 30 tys. powszechnie wykorzystywanych w Unii chemikaliów nie zostało poddane dokładnym badaniom i testom określającym ich wpływ na zdrowie człowieka. W stosunku do substancji o znanym i określonym negatywnym oddziaływaniu na zdrowie człowieka, tylko 12% firm dostosowało się do wynikających z tych ustaleń regulacji ochronnych. Około 20% sprawozdań wymaganych przepisami o zapewnieniu bezpieczeństwa w pracy dostarczonych przez firmy zawiera błędy.

To wszystko ma niebagatelny wpływ na zdrowie: 4% wszystkich nowotworów związanych jest ze specyfiką wykonywanej pracy, podobnie jak 10% chorób skóry. Dotyczy to także jednej trzeciej przypadków astmy nabytej w wieku dorosłym (wynika to głównie z zaniedbanych i niekonserwowanych instalacji klimatyzacyjnych rozsiewających grzyby i mikroorganizmy). Tymczasem tylko choroby skóry, które często wymuszają konieczność zmiany pracy przez pracownika, kosztują w UE rocznie 600 mln EUR. Koszty astmy nabytej w miejscu pracy wynoszą rocznie do 800 mln EUR rocznie. Kontakt pracowników z niewłaściwie zabezpieczonymi niebezpiecznymi substancjami w pracy powoduje stracone 350 mln dni roboczych w UE i 7 mln chorych pracowników.

W związku z tym Agencja rozpoczyna pan-europejską kampanię na rzecz obniżenia zagrożenia chemicznego i biologicznego w miejscu pracy. Kampania ma na celu uświadomienie problemu oraz ukazanie sposobów radzenia sobie z nim w skali firmy, ma zaowocować także propozycjami odpowiednich zmian w prawodawstwie, skutecznie niwelujących problem. Nasilenie akcji i wydarzeń w kampanii przewidywane jest na październik br., w listopadzie przedstawieni zostaną natomiast europejscy Dobrzy Praktycy w tym względzie.


Zobacz również