SSE w dobrej kondycji

Specjalne strefy ekonomiczne będą miały w tym roku lepsze wyniki niż w ubiegłym - wzrośnie liczba wydanych zezwoleń i miejsc pracy - wynika z raportu Firmy Doradczej KPMG.

Prognozy zarządzających strefami mówią o 166 wydanych w tym roku pozwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Jest to wzrost liczby nowych inwestycji o 27% w porównaniu z 2009 rokiem. Łączna liczba miejsc pracy w strefach wzrośnie w tym roku o 8%, dzięki temu zostanie przekroczony poziom z 2008 roku - czytamy w raporcie Firmy Doradczej KPMG "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Edycja 2010".

Najwięcej - po 22 zezwolenia przewidują wydać w tym roku strefy łódzka i wałbrzyska. Miejsc pracy przybędzie przede wszystkim w strefach legnickiej i tarnobrzeskiej - po 14%.

"Rok 2009 okazał się wyjątkowo trudny dla specjalnych stref ekonomicznych. W wyniku spowolnienia gospodarczego, po raz pierwszy w historii odnotowano spadek liczby zatrudnionych w SSE. W całym 2009 roku wydano jedynie 131 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie stref - o ponad 1/3 mniej niż rok wcześniej - a wielkość nakładów inwestycyjnych spadła o 7%. Wraz z postępującym ożywieniem gospodarki, powraca jednak zainteresowanie firm inwestycjami w specjalnych strefach ekonomicznych" - komentuje Paweł Barański, Dyrektor w Departamencie doradztwa podatkowego KPMG.

W pierwszym półroczu 2010 roku nakłady inwestycyjne w SSE były mniejsze o 21% niż w analogicznym okresie 2009 roku. Zarządzający strefami przewidują, że w skali całego roku spadek nakładów poniesionych przez inwestorów może sięgnąć nawet 31%.

"SSE bardzo elastycznie zachowały się wobec spowolnienia gospodarczego. Choć zakładano, ze rok 2010 będzie jeszcze gorszy niż poprzedni, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Zarządzający SSE skupili swoją uwagę na inwestorach o nieco innym niż dotychczas profilu. Nastawiono się przede wszystkim na przyciągnięcie małych i średnich przedsiębiorstw o przewadze kapitału polskiego. Dzięki temu, pomimo spadku nakładów inwestycyjnych, wzrosła liczba wydanych zezwoleń oraz liczba zatrudnionych" - ocenia Paweł Barański, Dyrektor w Departamencie doradztwa podatkowego KPMG.

Nastroje wśród inwestorów są jednak optymistyczne. Aż 92% określa decyzję o rozpoczęciu działalności na terenie strefy jako trafną lub raczej trafną, a 83% wystawiło swojej strefie pozytywną ocenę. W tym roku najwięcej ocen pozytywnych (po 95%) otrzymały strefy katowicka oraz łódzka. Niewiele gorzej zostały ocenione strefy starachowicka, wałbrzyska i krakowska. Jedynie 4% przedsiębiorców zdecydowało się na wystawienie negatywnej oceny swojej strefie.

Zdecydowana większość inwestorów jest zadowolona z infrastruktury i dodatkowych usług zapewnionych przez strefy. Firmy szczególnie dobrze oceniają zapewnienie niezbędnych mediów (83% ocen pozytywnych), przygotowanie terenów inwestycyjnych (78%) oraz współpracę z władzami lokalnymi (74%).

Na pytanie, jakie są najważniejsze problemy, z którymi stykają się inwestorzy prowadząc działalność w SSE, a których prawdopodobnie nie doświadczyliby działając poza strefą, 53% wskazało na niejasność przepisów prawnych i podatkowych. Kolejną barierą dla inwestorów są dodatkowe koszty związane z działalnością w strefie, na które wskazało 39% respondentów. Co piąta firma stwierdziła, iż funkcjonowanie na terenie strefy nie przysparza żadnych dodatkowych problemów."Wiele firm dostrzega trudności związane z ustaleniem kwoty przysługującego zwolnienia podatkowego z tytułu działalności w strefie. Dla 60% podmiotów prowadzących działalność na terenie SSE problemem jest interpretacja przepisów podatkowych dotyczących zwolnień" - zaznacza Paweł Barański, Dyrektor w Departamencie doradztwa podatkowego KPMG - "Drugim istotnym problemem, na który wskazało 59% inwestorów, jest konieczność rozdzielenia kosztów i przychodów opodatkowanych oraz przychodów zwolnionych z opodatkowania".

Jedną z konsekwencji trudności z interpretacją przepisów jest niepełne wykorzystanie dostępnej pomocy publicznej przez inwestorów. Spośród badanych firm, 28% spodziewa się wykorzystać mniej niż 50% dostępnego zwolnienia podatkowego w całym okresie prowadzenia działalności w strefie. Z drugiej strony, 36% inwestorów ocenia, że skorzysta z 90-100% przysługującego im zwolnienia.

Zwolnienie z podatku dochodowego nie jest jedyną formą pomocy publicznej, z której korzystają inwestorzy działający w SSE. Wykorzystanie innych form wsparcia deklaruje 42% badanych firm. Niemal wszyscy respondenci z tej grupy (98%) wykorzystali dotacje na inwestycje. Znacznie mniejszy odsetek uzyskało zwolnienie z podatku od nieruchomości (25%), dotacje na szkolenie personelu (15%) lub dotacje na prace badawczo-rozwojowe (9%).

Poziom zadowolenia inwestorów z zasobów ludzkich dostępnych na terenie SSE wzrósł w porównaniu z 2009 rokiem. Dostępność menedżerów i inżynierów ocenia pozytywnie ponad połowa firm (odpowiednio 59% i 52%) działających w SEE. Ich kwalifikacje także są doceniane - pozytywnie wypowiedziało się o nich około dwóch trzecich badanych firm (odpowiednio 67% i 64%). W przypadku robotników i pracowników administracyjnych, dostępność kadr oceniana jest pozytywnie przez 87%, a ich kwalifikacje przez 77% inwestorów w SSE.