Sądowa i komornicza egzekucja należności - fakty i mity


Postępowanie egzekucyjne

Sądowa i komornicza egzekucja należności - fakty i mity

Średni czas oczekiwania na wydanie przez sąd nakazu zapłaty* (Przedsiębiorcy)

Samo uzyskanie tytułu wykonawczego nie kończy jeszcze problemu z odzyskaniem należności, jeżeli bowiem dłużnik zwleka z dobrowolnym spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Na podstawie art. 45a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, komornik podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji lub zabezpieczenia roszczenia. Widzimy zatem, że ustawa gwarantuje szybkość wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Na jego długość mają natomiast wpływ rozmaite czynniki. Jak podkreśla prof. Feliks Zedler z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego "nie ma w Polsce aktualnych danych, które by pozwoliły jednoznacznie i wiarygodnie ustalić sprawność egzekucji sądowej, zwłaszcza prowadzonej przez komorników". Z doświadczenia wspomnianej kancelarii wynika, że podstawowym czynnikiem mającym wpływ na długość postępowania jest wypłacalność dłużnika. Jeśli ma pokaźny majątek podlegający zajęciu lub wysokie wynagrodzenie za pracę, a należność jest niewielka, zwykle w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania możliwe jest uregulowanie należności, zwłaszcza gdy wierzyciel posiada wiele danych dotyczących dłużnika, m.in. miejsce jego zatrudnienia. Takie sytuacje są jednak rzadkością. Zwykle bowiem wierzyciel zna jedynie adres dłużnika i nie posiada jego innych identyfikatorów (NIP, PESEL, REGON itp.). Wówczas, gdy dłużnik nie posiada majątku ruchomego podlegającego zajęciu, organ egzekucyjny musi podejmować czynności w celu poszukiwania majątku, m.in. składać zapytania do US, ZUS itd., tym samym przedłuża się czas egzekucji. Niejednokrotnie w przypadku zajęcia wynagrodzenia, emerytury lub renty wypłacane kwoty są zbyt niskie, by zaspokoić całe roszczenie, wtedy również czas egzekucji zostaje wydłużony do czasu spłaty całej należności, a organ egzekucyjny co miesiąc przelewa na konto wierzyciela określoną część należności.

Przedłużanie się egzekucji może być spowodowane nie tylko niewielkim majątkiem dłużnika, ale także ogromną liczbą wierzycieli. Jeżeli bowiem dany składnik majątku nie jest w stanie wszystkich zaspokoić, zwykle sporządzany zostaje plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, proporcjonalnie pomiędzy egzekwujących. Niektórzy wierzyciele korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia.

Należy stwierdzić, że tempo pracy oraz efektywność sądów są znacznie lepsze, niż się powszechnie sądzi, i że z roku na rok odczuwalna jest poprawa w tym zakresie. Dlatego też, korzystając z narzędzi, które daje prawo, można egzekwować należności w sposób sprawny i skuteczny.

Autorka reprezentuje Kancelarię PrawnicząMaciej Panfil i Partnerzy.

Przypisy

<sup>1</sup>Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2002 r., sygn. akt SK 32/01, LexPolonica nr 360666.

<sup>2</sup>Por. K. Gonera, "Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych", w: "Przegląd Sądowy", R. 15 [nr] 11/12 (2005), s. 5.

<sup>3</sup>Tamże, s. 5.

<sup>4</sup>Por.http://www.rp.pl/artykul/4,97576.html .