Senat o społeczeństwie informacyjnym

Senatorzy wezwali rząd do opracowania programu związanego z przystosowaniem Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Podstawę tego procesu stanowić ma m.in. rozwój systemu edukacji zapewniający możliwość nauczania na odległość.

W miniony czwartek senat przyjął uchwałę określającą jakie działania powinny być podjęte aby sprostać wymogom integracji z Unią Europejską. Mają one zapobiegać pogłębianiu narosłych opóźnień cywilizacyjnych wobec Europy Zachodniej i przystosować polskie społeczeństwo do wymogów globalnego rynku i elektronicznej gospodarki.

Senatorzy chcą aby do końca marca rząd przedstawił konkretny program reorganizacji systemu kształcenia. Miałby on zawierać harmonogram prac zmierzających do wyposażenia wszystkich szkół i bibliotek w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz opracowania systemu szkoleń doskonalących wiedzę kadry nauczycielskiej w zakresie nowych technologii. Zdaniem senatu w proces rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w większym stopniu powinien zaangażować się minister właściwy do spraw oświaty. Ministerstwa wraz z podległymi im jednostkami powinny "podjąć działania sprzyjające kreowaniu nowych interdyscyplinarnych dziedzin studiów wykorzystujących technologie informacyjne."

Senatorzy oczekują jednocześnie, że Ministerstwo Finansów zarezerwuje odpowiednie środki na realizację tego typu projektów. Warto jednak przypomnieć, że to właśnie senat wprowadził do tegorocznej ustawy budżetowej poprawki zmniejszające rezerwy programu rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizacji sieci światłowodowej w ramach projektu Pionier.