Spadło poparcie dla UE

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, 63% ankietowanych popiera przystąpienie Polski do Unii Europejskich – jest to o 6 punktów procentowych mniej niż w październiku br.

Przeciwko przystąpieniu Polski do UE jest 30% ankietowanych (o 7 punktów proc. więcej niż miesiąc wcześniej). Jest to pierwszy od referendum akcesyjnego spadek poparcia Polaków dla UE.

Przeciwnikami akcesji są głównie osoby z wykształceniem podstawowym (42%), osoby niezadowolone ze swojego statusu materialnego (40%), mieszkańcy wsi (39%). W grupach zawodowych przeważają rolnicy (57%) oraz robotnicy niewykwalifikowani (42%).

Zwolennicy przystąpienia Polski do Unii to głównie absolwenci wyższych studiów (83%), osoby zadowolone ze swojej sytuacji materialnej (82%), mieszkańcy dużych miast (77%).

Co drugi respondent uważa, że nasz kraj jest źle przygotowany do członkowstwa, 30%, że ani dobrze ani źle, a tylko 11%, że dobrze. Wśród osób, które uznają nasze przygotowanie za niewystarczające, 46% obarcza rząd winą za ten stan, co trzecia uważa, że decyzja o akcesji została podjęta zbyt szybko, a co piąta – że Unia stawia nam zbyt wysokie wymagania.

Polacy również raczej pesymistycznie postrzegają możliwość wykorzystania unijnych dotacji. Aż 63% jest zdania, że nasz kraj zdoła te pieniądze wykorzystać najwyżej w połowie, zaś jedynie 19% - że w większości.

56% ankietowanych uważa, że Polska będzie dopłacała do kasy UE, 17% - że będzie otrzymywać więcej niż dawać, a 12% - że wpłacać tyle samo ile otrzymywać.