Spadło poparcie dla UE

Jak wynika z sondażu CBOS, w styczniu br. poparcie Polaków dla przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej zmalało o 2 punkty procentowe - do 61%. Zaś niemal jedna trzecia Polaków to przeciwnicy akcesji.

Jedna czwarta ankietowanych przez CBOS uważa, że nie ma już szans na osiągnięcie porozumienia w sprawie unijnej konstytucji, a 42% jest przeciwnego zdania. Jedna trzecia nie potrafi wyrazić swojej opinii na ten temat.

Jedna trzecia respondentów to zwolennicy kompromisu w kwestii traktatu nicejskiego, a 36% uważa, że Polska powinna stanowczo bronić postanowień wynegocjowanych w Nicei, nawet jeśli zablokowałoby to przyjęcie wspólnej konstytucji europejskiej. 8% uważa, że Polska powinna przystać na postanowienia zawarte w projekcie unijnej konstytucji, zaś 23% w ogóle nie ma na ten temat zdania.

Jednocześnie mniej niż co piąty ankietowany "mniej więcej orientuje się", jakie zapisy zawiera unijna konstytucja, 52% o niej słyszało, ale słabo orientuje się w treści, zaś 29% o konstytucji nie słyszało nic.

CBOS pytał również o przewidywane konsekwencje niepowodzenia ostatniego szczytu w Brukseli. Zdaniem jednej trzeciej respondentów, może się ono stać przyczyną podziału wewnątrz samej Unii Europejskiej na grupę państw ściśle ze sobą współpracujących i drugą - luźno powiązanych. Niemal taki sam odsetek antycypuje zmniejszenie dotacji unijnych dla Polski, 30% - wzmocnienie naszej pozycji w Unii, a 27% - izolację i osamotnienie naszego kraju w UE.


Zobacz również