Statystyki bez sensacji

Sytuacja gospodarcza Polski w październiku br. nie uległa większym zmianom w porównaniu z ogólnymi tendencjami panującymi w III kw. br.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w październiku br. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku był zbliżony do średniej wyników z III kw. br. Nadal spadała produkcja budowlano – montażowa, chociaż nieco wolniej niż w pierwszej połowie 2002 r.

Po niewielkim wrześniowym wzroście inflacja w październiku obniżyła się w skali roku do 1,1%.

Sprzedaż detaliczna w październiku br. wzrosła miesiąc do miesiąca o 6,3%, po spadku we wrześniu o 2,7 procent i licząc rok do roku była o 5,1% wyższa.

Dynamika eksportu w skali roku nadal przekraczała dynamikę importu, a kwota ujemnego salda obrotów była zbliżona do ubiegłorocznej. Nadal obserwowany jest spadek nakładów przedsiębiorstw na inwestycje, jednak wartość kosztorysowa rozpoczętych inwestycji była w październiku br. wyższa niż rok wcześniej.

W październiku wzrosło w niewielkim stopniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, choć nadal pozostało niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopa bezrobocia wyniosła 17,5% czyli o 0,1% mniej niż we wrześniu br. i o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

W październiku spadły również przeciętne realne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz emerytur i rent rolników. Jednak od stycznia do października br. przeciętne wynagrodzenia realne były wyższe niż przed rokiem.

Deficyt budżetu państwa wyniósł w październiku br. 34045,2 mln zł, czyli 85,1% kwoty założonej w ustawie budżetowej na cały rok.