Stopy bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian i neutralne nastawienie w polityce monetarnej.

Narodowy Bank Polski ogłosił, że stopa referencyjna nadal wynosi 5,5%, redyskontowa weksli 6%, stopa lombardowa 7%, stopa oprocentowania lokaty terminowej 4%. Decyzja RPP jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Cel inflacyjny RPP to 2,5%. W kwietniu br. wskaźnik inflacji wyniósł 3%.


Zobacz również