Systemy informowania kierownictwa banku uniwersalnego

Funkcjonowanie systemu informowania kierownictwa uzależnione jest co najmniej od spełnienia dwóch warunków: kierownictwo firmy musi świadomie potrzebować takiej obsługi i system informatyczny musi być na tyle zintegrowany i nowoczesny pod względem technologii, aby to zapotrzebowanie zrealizować.


Funkcjonowanie systemu informowania kierownictwa uzależnione jest co najmniej od spełnienia dwóch warunków: kierownictwo firmy musi świadomie potrzebować takiej obsługi i system informatyczny musi być na tyle zintegrowany i nowoczesny pod względem technologii, aby to zapotrzebowanie zrealizować.

1. Podstawowe potrzeby informacyjne kierownictwa

Podstawowe potrzeby informacyjne kierownictwa korporacji ująć można na poziomie zarządu (i rady nadzorczej), dywizji, pionów, oddziałów terytorialnych, biur sprzedaży i poszczególnych komórek organizacyjnych. Potrzeby te różnią się szczególami w poszczególnych branżach działalności biznesowej, poniżej podajemy je na przykładzie instytucji finansowej (banku).

Typowymi zestawami informacji dla Zarządu są:

 • wielkość produktu krajowego brutto, wskaźnik inflacji, stopa bezrobocia

 • wielkość produkcji branż, wskaźniki dochodowo-kosztowe branż, prognozy rozwoju branż

 • informacje o konkurentach na rynku

 • charakterystyka klientów na rynkach lokalnych

 • monitorowanie pozycji oddziałów i banku w zakresie dochodowości, płynności, jakości portfela kredytowego, inwestycyjnego itp. oraz potencjału kadrowego

 • dzienne bilanse księgowe

 • koszty pozyskiwania środków złotowych i dewizowych

 • analiza klientów w ujęciu branżowym, produktowym

 • grupy klientów (wg formy prawnej, działalności, notowań na giełdzie, wg eksporterów, importerów itd.

 • zestawienie aktywów i pasywów wg zasad oprocentowania i terminów zapadalności

 • rachunek zyskowności centrów zysku (w tym przewidywanie zyskowności na podstawie danych empirycznych)

 • udziały rynkowe banku w poszczególnych segmentach, liczby i struktura produktów, wolumeny obrotów na produktach (np. liczba rachunków ROR, średnie saldo, liczba kart VISA , średnia wartość transakcji), liczba rachunków depozytowych i kredytowych, liczba klientów, wartość kredytów i depozytów, liczba placówek

 • akcje oraz udziały w podmiotach zależnych i stowarzyszonych
Zestawy informacji dla pionów i departamentów w nich zgrupowanych sformułować można następująco:

pion sprzedaży:

struktura dochodów i kosztów

 • stosunek prowizji do kosztów osobowych

 • ilość i wartość depozytów wg struktury w podziale na oddziały i placówki banku

 • rentowność/opłacalność/dochodowość typów produktów, klientów ...

 • segmenty klientów w podziale na wiek, płeć, liczbę członków rodziny, fazę cyklu rozwoju rodziny, dochód, zawód, wykształcenie

 • profile grup klientów i ich udziały w podziale na produkt

 • zaangażowanie depozytów/kredytów w regionach

 • opłaty i prowizje wg produktów

 • średnia dochodowość kredytów

 • średni koszt depozytów

 • średni osad na rachunkach a 'vista

 • struktura usług z jakich korzystają klienci posiadający ROR

 • zysk netto na 1 zatrudnionego

 • podstawowe wskaźniki ekonomiczne: płynności, wypłacalności ....
departament zagraniczny:

 • wartości obrotów i liczby transakcji wg produktów, walut, grup klientów

 • wartości prowizji

 • koszty i przychody z tytułu funkcjonowania rachunków Nostro

 • koszty banków pośredniczących
marketing:

 • charakterystyki biznesowe i demograficzne klientów komercyjnych i detalicznych

 • stopa bezrobocia, przeciętne wynagrodzenia miesięczne

 • sprzedaż wg grup klientów, podziału terytorialnego

 • struktura/analiza klientów wg branż sektora finansowego i niefinansowego, koszyków produktowych

 • reklamacje klientów

 • informacje o konkurencji (liczba głównych konkurentów na poszczególnych rynkach, podstawowe dane finansowe o konkurentach, udziały rynkowe głównych konkurentów, liczba placówek, liczba klientów i ich struktura, dane ilościowe o produktach głównych konkurentów, dane o nowych produktach wprowadzanych przez konkurentów, dane nt. wielkości nakładów na promocje)
pion kredytowy:

 • monitoring portfela kredytowego w podziale na produkty i grupy klientów (komercyjnych, detalicznych), z wyszczególnieniem gwarancji, wg grup najwyższego ryzyka

 • portfel kredytowy w układzie branżowym

 • struktury kredytów wg walut

 • struktura % portfela wg grup ryzyka i tendencje w tym zakresie

 • informacje dotyczące dużych koncentracji

 • bilansowe i pozabilansowe zaangażowanie u klientów

 • informacje o kredytach przechodzących do należności nieregularnych wg produktów

 • wydzielenie grupy klientów niskiego ryzyka

 • udział trudnych kredytów w całym portfelu kredytowym w podziale na produkty i oddziały

 • zadłużenie przeterminowane w podziale na ilość kredytów, wartość, typy produktów

 • departament rewizji: kredyty netto w podziale złotowe, dewizowe

 • wartość utworzonych rezerw

 • ilość i wartość prowadzonych egzekucji

 • efektywność transakcji i klienta (dochodowość kontraktu kredytowego, klienta)

 • analiza branż, analiza klientów wg branż

 • sytuacja finansowa dłużników wraz z prognozą sytuacji

 • informacja o kosztach poniesionych w toku postępowań windykacyjnych i o odzyskanych kwotach

 • informacja n/t obciążeń zabezpieczeń posiadanych przez bank

 • informacja n/t zabezpieczeń będących podstawą pomniejszenia rezerw

 • dochody i koszty z tytułu rezerw celowych na należności