Szef jako motywator

3. Doceń swoje zespoły

Jeśli menedżer na bieżąco informuje ludzi, że dobrze wykonują swoje obowiązki, przyczynia się do kształtowania atmosfery współpracy. Szef, który tak dobiera zadania, by odpowiadały one umiejętnościom, zdolnościom i wiedzy poszczególnych członków, efektywnie motywuje cały zespół. Umacnia poczucie pracy zespołowej i jednocześnie podkreśla wartość zespołu jako całości. Menedżer, który nie pozwala pracownikom zrażać się niepowodzeniami, pomagając im w znajdowaniu przyczyn ich trudności, zachęca ludzi do samodoskonalenia. Takie postępowanie szefa sprawia, że każdy pragnie podnosić swoje umiejętności i rozwijać nowe zdolności. Ludzie chętniej uczestniczą w szkoleniach, chcą zdobywać nowe doświadczenia.

4. Motywuj, znając cel

Pracownicy chcą znać cel swojego wysiłku. Jeśli szef ma niejasno sprecyzowany kierunek działania zespołu, trudno mu będzie zmotywować ludzi do pracy. Dlaczego? Ponieważ motywacja zakłada jasne dążenie do przyszłości, a brak celu oznacza dryfowanie we mgle. Po zaspokojeniu podstawowych potrzeb (pensja, warunki pracy) ludzie chcą się w pracy realizować psychicznie i społecznie, to znaczy pragną rozwijać swoje umiejętności, odczuwać satysfakcję, osiągać sukcesy, mieć możliwość awansu, działać z zaangażowaniem na rzecz firmy itd.

Potrzeby samorealizacji są niezbędne w efektywnym motywowaniu. Trudno je zaspokoić bez jasnego celu. Pracownicy, otrzymując mało wytycznych od szefa, nie znając długofalowych celów i strategii firmy, mają węższy obraz działań całej organizacji. Może się więc okazać, że ludzie nie widząc głębszego sensu w wykonywaniu zadań, nie zaangażują do ich realizacji swoich umiejętności, zdolności, wiedzy.

5. Motywuj, stawiając realne cele

Cel musi być ambitny, jasno określony, realny i mierzalny - tylko wtedy jest skutecznym motywatorem. Warto poznać zasoby danego pracownika, by odpowiednio wyznaczać dla niego cele - ambitne, ale zarazem możliwe do osiągnięcia. Zadania mają stanowić wyzwanie dla pracowników. Ludzie lubią przezwyciężać trudności, postawienie przed zespołem zbyt łatwego celu nie rodzi motywacji, wręcz demotywuje i zniechęca do dalszego działania. Owszem, wyzwanie jest kwestią subiektywną. Co dla jednych stanowi wyzwanie, dla innych jest zniechęcające. Pracownik powinien mieć poczucie, że wyznaczony cel jest możliwy do osiągnięcia, ale jednocześnie zmusza do wysiłku, stanowi wyzwanie.

6. Stosuj codzienną motywację

Wspólny wyjazd firmowy czy impreza zorganizowana raz do roku nie motywuje. To raczej rozrywka dla wszystkich pracowników. Jeśli menedżer nie chwali ludzi za efektywny wysiłek, może doprowadzić do sytuacji, w której dobrzy pracownicy zaczną odchodzić. Słowa uznania nie tylko przynoszą zadowolenie, ale powodują wzrost poczucia własnej wartości. Takie zwroty, jak: dziękuję, doceniam twoją pracę, dobra robota, to, co robisz, jest cenne dla firmy’, budują i wzmacniają wzajemne relacje między szefem i zespołem.

7. Przyznawaj specjalne wyróżnienia dla godnych zaufania pracowników

Zmniejsz kontrolę nad dobrym pracownikiem, daj mu poczucie odpowiedzialności i samodzielności w działaniu. Zwiększ jego zakres kompetencji, np. przydziel prestiżowych klientów. Zmniejsz dystans miedzy sobą a danym pracownikiem. Wspólnie uzgadniaj z nim ważniejsze decyzje, dziel się informacjami o firmie. Zwiększ ryczałt samochodowy, telefoniczny, pozwól na używanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Zaproponuj elastyczne godziny pracy.