TFI zwiększyły zyski

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym półroczu br. towarzystwa funduszy inwestycyjnych osiągnęły wynik finansowy netto 209,1 mln zł.

Rok wcześniej było to 170,7 mln zł. Wynik brutto TFI za pierwsze półrocze br. to 259,8 mln zł.

Trzydzieści TFI osiągnęło zyski o łącznej wartości 218,4 mln zł, zaś 17 straty w wysokości 9,4 mln zł.

"W I połowie 2010 r. przychody z lokat funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 002,0 mln zł (o 12,3% więcej niż przed rokiem), w tym: przychody odsetkowe osiągnęły wartość 1 019,4 mln zł i stanowiły 50,9% przychodów ogółem z lokat. Największy wzrost w strukturze przychodów z lokat odnotowały przychody z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach, których wartość wyniosła 591,1 mln zł (wzrost o 77,9%, przy 29,5% udziale)" - czytamy w komunikacie GUSu.

Przychody z działalności operacyjnej towarzystw wyniosły 1.090,7 mln zł, a koszty działalności operacyjnej 851,4 mln zł wobec 642,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 32,6% rok do roku). Wynik z działalności operacyjnej to 240,7 mln zł wobec 160,6 mln zł rok wcześniej.

Zagregowane aktywa netto TFI osiągnęły wartość 116565,1 mln zł (wzrost o 31,7% rok do roku). Do końca pierwszej połowy br. w Polsce działało 376 funduszy, z czego 252 to fundusze zamknięte.