TP SA nie chce dominacji

TP SA złożyła do Sądu Antymonopolowego wniosek o zweryfikowanie decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który orzekł, iż Telekomunikacja Polska SA jest operatorem dominującym na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Telekomunikacja Polska SA zdecydowała się odwołać od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Tadeusza Aziewicza, stwierdzającej, że ma dominującą pozycję operatorską w Polsce. Operator nie zgadzając się z tą decyzją złożył na nią zażalenie w Sądzie Antymonopolowym. Takie prawo przysługiwało TP SA i obserwatorzy rynku telekomunikacyjnego spodziewali się, że ze strony TP SA nastąpi taki ruch.

Ostateczna prawomocna decyzja w sprawie ustalenia dominującego operatora na krajowym rynku telekomunikacyjnym może nastąpić nawet za kilka miesięcy. Do tego czasu Telekomunikacja Polska SA nie musi wywiązywać się z uregulowań prawnych nałożonych na nią jako operatora dominującego.

11 kwietnia 2001 r. Urząd Regulacji Telekomunikacji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia pozycji operatorów na krajowym rynku telekomunikacyjnych usług powszechnych. Postępowanie to jest wynikiem obowiązywania Prawa telekomunikacyjnego, które wymaga, by operator dominujący miał nałożone większe obowiązki, jak np. przedstawienie regulaminu i cennika świadczonych usług, udostępnienie innym operatorom powszechnym dostępu do swoich łączy.


Zobacz również