Tercet administratora

Telefon komórkowy staje się kolejnym narzędziem administratorów sieci komputerowych lub zarządców aplikacji wykorzystujących w procesie komunikacji sieć LAN.


Telefon komórkowy staje się kolejnym narzędziem administratorów sieci komputerowych lub zarządców aplikacji wykorzystujących w procesie komunikacji sieć LAN.

Dla wszystkich zarządców systemów usługa SMS może pełnić dwie funkcje: alarmową oraz informacyjną. Samo powiadomienie o zdarzeniu nie wystarcza. Powinna po nim następować natychmiastowa reakcja administratora, który stosując przedstawione tutaj rozwiązania programowe może szybko zaradzić problemowi. W dużych korporacjach, dysponujących rozproszonymi sieciami, przeważnie mała grupa osób (bardzo rzadko jedna osoba) musi zapanować nad gąszczem urządzeń i połączeń. Administratorzy korzystają z oprogramowania, które umożliwia kontrolowanie złożonych struktur sieci komputerowych - monitorowanie oraz zarządzanie sieciami lokalnymi.

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu administrator sprawuje tę kontrolę z jednego miejsca, nie musi poruszać się po rozproszonej strukturze firmy i jest w porę powiadamiany o powstaniu problemu. Szczególnie w sytuacjach awaryjnych, kiedy liczy się czas reakcji oraz podjęcie w porę środków zaradczych, programy przedstawione poniżej wywiązują się ze swojej funkcji i zastępują administratora w pełnieniu części codziennych obowiązków. Ponadto okresowo sporządzają raporty oraz statystyki działania sieci, które w tradycyjnym wydaniu często pochłaniają więcej czasu zarządcy sieci niż standardowy nadzór.

NetCrunch

W zilustrowaniu powyższych przypadków posłużyć nam może program wspomagający administrację sieciami LAN, aplikacja firmy AdRem Software - AdRem NetCrunch (http://www.adrem.com.pl ). Jest to zintegrowane środowisko monitorujące w czasie rzeczywistym działanie sieci komputerowej opartej na protokole TCP/IP. Możliwe jest na przykład błyskawiczne zweryfikowanie, czy serwer pocztowy, serwer odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych lub inne kluczowe urządzenia czy usługi sieciowe działają poprawnie i wydajnie. Po zainstalowaniu oraz uruchomieniu aplikacja tworzy graficzne mapy sieci, zawierające między innymi podłączone do niej komputery, routery, przełączniki oraz drukarki sieciowe. Producent podkreśla, że program obsługuje blisko 500 węzłów sieciowych, w których skład wchodzą powyższe urządzenia.

Tercet administratora

NetCrunch zaskakuje bogactwem funkcji. Tworzenie szczegółowych map połączeń sieciowych pomaga szybko lokalizować zdarzenia.

Tercet administratora

Wykaz dostępności poszczególnych urządzeń w węzłach sieci porządkuje i systematyzuje monitorowanie przez administratora.

Tercet administratora

Lista wszystkich serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz ze statusem podana w przejrzystym układzie programu LogCaster.

Tercet administratora

Łatwe do odczytania parametry wydajnościowe urządzeń oraz usług.

Dodając do mapy połączeń sieciowych krótkie opisy poszczególnych urządzeń pod ich ikonami, program monitoruje ich dostępność z regularną częstotliwością, zależną od preferencji administratora. Opisy te pozwalają szybko się zorientować, z jakim urządzeniem mamy do czynienia. W przypadku jakiejkolwiek awarii łącza bądź urządzenia na mapie graficznej zmienia się kolor reprezentującej je ikony i pojawia się komunikat, opisujący skrótowo problem. Jeśli na przykład którykolwiek z działających serwerów, a więc oznaczonych na mapie kolorem zielonym, zmieni nagle kolor na czerwony, oznaczać to może zerwanie połączenia z siecią. Netcrunch pozwala definiować sytuacje awaryjne bądź ustawiać wartości progowe wybranych parametrów. Po ich przekroczeniu przesyła on administratorowi powiadomienie SMS ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi określonego zdarzenia.

Inne reakcje na określone zdarzenia obejmują również: wysłanie e-maila, zapis w pliku, powiadomienie na pulpicie, uruchomienie programu lub skryptu. Dzięki rozbudowanemu panelowi konfiguracyjnemu można dostosować otrzymywanie alertów np. do godzin pracy administratora lub rozsyłać powiadomienia do kilku osób jednocześnie. Netcrunch nadzoruje wydajność pracy poszczególnych urządzeń. Potrafi zagłębić się w oferowane przez nie usługi sieciowe, badając poziom ich parametrów oraz wydajność w określonych okresach. Wyniki są przedstawione w postaci czytelnych wykresów i wskaźników. Dzięki temu możemy ocenić, jakie fragmenty sieci są zbyt obciążone i na przykład ustawić na routerach alternatywne trasy przesyłania danych.

NetCrunch archiwizuje informacje dotyczące dostępności sieci i poszczególnych urządzeń, usług i aplikacji. Zgromadzone dane mogą zostać użyte do tworzenia raportów. Raporty te ukazują obraz dostępności sieci w poszczególnych okresach, co znacznie ułatwia wykrywanie trendów i prawidłowości występowania poszczególnych zdarzeń. Ponadto ułatwiają dostrajanie zasobów sieci do bieżących i przyszłych potrzeb. Za dobry przykład może posłużyć okresowe osłabienie wydajności sieci. Z raportów łatwo wyczytać, w jakich godzinach następuje i jakiego typu usługami jest spowodowane.

Logcaster

Kolejne ciekawe rozwiązanie to RippleTech LogCaster (http://www.rippletech.com ), narzędzie do monitorowania stanu serwerów oraz routerów zarządzających sieciami komputerowymi. Program oprócz funkcji monitorujących może podjąć wiele akcji w razie wystąpienia określonego zdarzenia, na przykład zweryfikować działanie poszczególnych elementów systemu operacyjnego (w tym również usług sieciowych oraz serwisów i w razie potrzeby uruchomić je ponownie). Przypuśćmy, że specjalny proces systemowy przechowujący dane na serwerze wydruków nagle przestanie odpowiadać. W przypadku braku odpowiedzi na zadane przez LogCaster pytanie potrafi on samodzielnie wyłączyć proces i uruchomić go ponownie, co zazwyczaj pomaga. Administrator nie musi nawet o tym wiedzieć w danej chwili, ale dowie się na pewno, czytając sporządzane przez program raporty. Każde zdarzenie zostanie odnotowane w dzienniku zdarzeń ze szczegółowym opisem.

Poza standardowymi raportami o funkcjonowaniu danego systemu program tworzy również statystyki wydajności. W przypadku awarii lub innego zdarzenia, określonego uprzednio w konsoli jako krytyczne, wysyła SMS do administratora.

Na długiej liście kompatybilnych z aplikacją oraz modułów systemu operacyjnego, których działanie może monitorować LogCaster, znajdują się między innymi: Microsoft SQL Server 7 oraz 2000, Exchange Server 5.5 oraz 2000, Citrix Metaframe, Microsoft Internet Information Server, Microsoft Proxy Server, Lotus Notes Server, Lotus Domino Server, VERITAS Backup Exec, baza danych Oracle 8i.

Netguard

Podobne rozwiązanie oferuje także firma Comp S.A - system NetGuard (http://www.comp.waw.pl ). Pozwala ono na monitorowanie infrastruktury sprzętowej i programowej (centrale telefoniczne, urządzenia sieciowe, serwery, aplikacje, bazy danych, serwisy). Sercem programu jest Message Router - proces systemowy, który przekazuje informacje między aplikacjami wejściowymi i oraz wyjściowymi. Jest też odpowiedzialny za okresowe uruchamianie odpowiednich procesów według skonfigurowanych wcześniej zasad. Do aplikacji wejściowych zaliczają się: Netping (test ICMP), Appworm (umożliwiający przeprowadzenie testów dostępności standardowych serwisów internetowych - HTTP, FTP, POP3, SMTP) oraz dbCheck (test dostępności baz danych Oracle, Postgres, MySQL). Aplikacje wyjściowe to: SMS (przekazanie komunikatu do modułu GSM), E-mail (wysłanie komunikatu do użytkownika), Printer (wydrukowanie komunikatu na drukarce) oraz WinMessage (wyświetlenie komunikatu na pulpicie komputera). Gdy aplikacja wykryje błąd, Message Router przydziela serwerowi, w którym wystąpił błąd, stosowny wewnętrzny znacznik błędu dla danego hosta lub aplikacji. W zależności od ustawień natychmiast jest powiadamiany administrator albo - w przypadku określenia tzw. czasu zwłoki - zostają wykonane ponowne testy danego hosta lub aplikacji.

Administrator systemu poza standardowymi komunikatami o awariach może zarządzać infrastrukturą serwerową przez telefon komórkowy - wysyłając specjalny SMS pod odpowiedni numer terminalu GSM dołączonego do aplikacji. Terminal identyfikuje użytkownika, a następnie wykonuje na serwerze odpowiednie polecenie. Należy je oczywiście uprzednio zdefiniować w programie. Rezultat przesyłany jest do nadawcy w postaci powiadomienia SMS. Można w ten sposób na przykład nakazać NetGuardowi uruchomienie dodatkowego programu lub procesu systemowego na serwerze. Uruchamianie oraz konfiguracja systemu są możliwe z poziomu przeglądarki internetowej. W celu zabezpieczenia danych komunikacja pomiędzy przeglądarką a serwerem może być dodatkowo szyfrowana. Ważnym elementem systemu jest monitorowanie zawartości określonego katalogu, tzw. spoolera, i wysyłanie powiadomienia SMS do grupy odbiorców skojarzonej z typem znalezionego pliku. Uprzednio takie grupy muszą być, rzecz jasna, utworzone w programie. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie dostępności serwerów i serwisów oraz kontrola określonych aplikacji.

W module administracyjnym dostępna jest opcja zdefiniowania różnych poziomów administracji i dostępu. Poziom przywilejów będzie zatem zależał od zajmowanego przez obsługujące osoby stanowiska (administrator, operator).