UZP chce zmian w sposobie zamawiania systemów IT w administracji

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych pojawiły się ostatnio rekomendacje dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne.

Rekomendacje UZP mają na celu ograniczenie liczby przetargów organizowanych w trybie z wolnej ręki. "W praktyce kontrolnej Urzędu Zamówień Publicznych, w szczególności w ramach analizy przesyłanych Prezesowi Urzędu obligatoryjnych zawiadomień o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne daje się zaobserwować niepokojące zjawisko dużej skali udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki związanych z systemami informatycznymi. (...) W przeważającej większości takich zamówień ich przedmiotem są prace nad rozbudową i modyfikacją systemów informatycznych, czy też zamawiania usług, oprogramowania lub sprzętu niezbędnego do utrzymywania infrastruktury lub oprogramowania gotowego zlecane dotychczasowemu wykonawcy" - można przeczytać ze wstępu do rekomendacji.

"Przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie ‘uzależnienia’ zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego" - dodają przedstawiciele UZP. Ich zdaniem, niekonkurencyjny tryb z wolnej ręki w zakresie organizacji przetargów na systemy IT jest nadużywany, co wynika ze złej organizacji przetargów przez zamawiających oraz implementacji do umów o zamówienie publiczne klauzul, które "wymuszają" jego stosowanie. Aby zapobiec nadużywania w korzystaniu przez zamawiających z trybów niekonkurencyjnych i stosowania trybu z wolnej ręki w zakresie IT, Urząd Zamówień Publicznych postanowił - w formie rekomendacji - wskazać na najczęściej popełniane przez zamawiających błędy oraz dać wskazówki, w jaki sposób tych błędów unikać.

Niekonkurencyjny tryb z wolnej ręki w zakresie organizacji przetargów na systemy IT jest nadużywany, co wynika ze złej organizacji przetargów przez zamawiających oraz implementacji do umów o zamówienie publiczne klauzul, które "wymuszają" jego stosowanie.

W naszym przekonaniu, idea wydawania przez Urząd różnego rodzaju wytycznych, wskazówek oraz rekomendacji może być przydatna, choć podkreślić należy, że tego rodzaju dokument nie ma charakteru wiążącego. Nie stanowi on decyzji administracyjnej wydanej w konkretnej sprawie. Nie ma on również charakteru przepisu prawnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że może mieć wpływ na orzecznictwo ze względu na pozycję instytucji, która je wydała w systemie zamówień publicznych. Szczegółowe omówienie prawnego statusu Rekomendacji jest poza zakresem niniejszego opracowania. Warto zatem - zarówno z punktu widzenia pozycji zamawiającego, jak i wykonawcy - zapoznać się z opinią, spostrzeżeniami oraz interpretacją Urzędu przepisów lub praktyk na rynku zamówień publicznych, a w szczególności interpretacji przepisów o bardzo ogólnym charakterze oraz warunków stosowania konkretnego trybu.

W jaki sposób urzędnicy mają zamawiać systemy IT i co o tym sądzą prawnicy - czytaj na Computerworld.pl.