Ulga internetowa w 2013 roku

Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że rok 2012 będzie ostatnim, w którym podatnik będzie miał prawo rozliczyć korzystając z tzw. ulgi internetowej. Ulga ta miała bowiem zostać zlikwidowana. W połowie października Sejm przyjął jednak poprawki do nowelizacji ustawy o PIT, w tym propozycję przywracającą ulgę internetową. Z ulgi będą mogli korzystać podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie dokonali tego odliczenia lub pierwszy raz zrobią to w rozliczeniu za 2012 r. Poprawka przewiduje, że odliczyć będzie można - tak jak dotychczas - 760 zł, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że rok 2012 będzie ostatnim, w którym podatnik będzie miał prawo rozliczyć korzystając z tzw. ulgi internetowej. Ulga ta miała bowiem zostać zlikwidowana. W połowie października Sejm przyjął jednak poprawki do nowelizacji ustawy o PIT, w tym propozycję przywracającą ulgę inte

Początkowo Sejm uchwalił ustawę z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której znalazł się przepis uchylający art. 26 w ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT.

Jednak już 13 października 2012 r. minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że na dalszym etapie legislacyjnym (w Senacie) ulga internetowa powróci ale już tylko jako przywilej podatkowy dla nowych użytkowników Internetu.

I tak się też stało. Ulgę internetową, choć w mocno ograniczonej postaci, przywróciła uchwała Senatu z 18 października 2012 r., w której Senat zawarł 6 poprawek do ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Senat nie znalazł uzasadnienia dla uchylenia przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT, stanowiącego o prawie podatnika do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet.

Senat uchwalił poprawki nr 3 i 6, które utrzymują tzw. ulgę internetową, jednocześnie jednak ograniczają możliwość skorzystania z tej ulgi.

W praktyce proponowane zmiany oznaczają, że większość z nas i tak utraci prawo do ulgi internetowej. Jest to związane z tym, że można z niej będzie korzystać tylko przez dwa lata. Jeśli podatnik wcześniej korzystał z ulgi internetowej, to nie będzie miał prawa jej rozliczać w swoim zeznaniu rocznym. Natomiast ulga dla rozpoczynających swoją przygodę z Internetem będzie niezmieniona co do kształtu obecnego, czyli podatnik będzie miał prawo rozliczać 760 zł po stronie odliczeń od dochodu.

Nowelizacja ma bowiem przewidywać, że z ulgi będą bowiem mogli skorzystać podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględnią ulgę w rozliczeniu za rok 2012. Poprawka przewiduje, że odliczyć będzie można - tak jak dotychczas - 760 zł, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach.

Zgodnie ze zgłoszonym przez Senat przepisem przejściowym podatnik, który po raz pierwszy skorzysta z odliczenia w 2012 r. będzie mógł skorzystać z ulgi po raz drugi tylko w roku 2013.

Pozostałe zgłoszone przez Senat poprawki nie wprowadzają do ustawy zmian merytorycznych - porządkują, korygują bądź uzupełniają przepisy.

Jak jest teraz?

Podatnik, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%). Kwota 760 zł pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym.

Uwaga!

Przepisy dotyczące ulgi internetowej pozostają więc co do zasady bez zmian (odlicza się od dochodu wydatki poniesione z tytułu dostępu do Internetu, nie więcej niż 760 zł rocznie) ale dodany zostanie przepis ograniczający ją podmiotowo od rozliczenia PIT za 2013 rok.

Kiedy można skorzystać z ulgi internetowej?

Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na Internet, w przypadku, gdy:

1) poniósł w roku podatkowym wydatki za użytkowanie Internetu oraz

2) posiada dokumenty potwierdzające ich poniesienie zawierające w szczególności:

- dane identyfikujące go, jako kupującego usługę

- dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych)

- rodzaj zakupionej usługi i

- kwotę zapłaty (np. faktury VAT)

Uwaga!

Faktura VAT za użytkowanie Internetu otrzymana od operatora zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (np. przesłana na podany przez podatnika adres e-mail lub udostępniona na stronie internetowej operatora) - "tzw. ekofaktura" - stanowi podstawę do skorzystania z ulgi internetowej.

W art. 26 ustawy o PIT po ust. 6g dodany zostanie jednak ust. 6h w brzmieniu:

"6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia."

Jak obliczyć kwotę ulgi?

W rozliczeniu za 2012 r. korzystanie z ulgi internetowej jest uzależnione tylko od ponoszenia wydatku na ten cel.

Kwota odliczana od dochodu dotyczy wyłącznie wydat¬ków związanych z użytkowaniem Internetu, niezależnie od miejsca, w którym podatnik z niego korzysta jak i formy jego dostępu.

Już wcześniej (od rozliczenia za 2011 rok) zrezygnowano z ograniczenia polegającego na wymogu korzystania z Internetu w miejscu zamieszkania. Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik posiadający Internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa.

Odliczeniu w ramach przysługującego limitu podlegają wydatki faktycznie poniesione przez podatnika w roku podatkowym, niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczyły. Oznacza to, że nawet jeśli usługi dostępu do Internetu opłacone zostały z góry, to wydatki podlegają odliczeniu w rozliczeniu za rok, w którym zostały poniesione.

Jeśli kwota wydatków wskazana na fakturze (lub innym dokumencie) dotyczy nie tylko usług dostępu do Internetu, ale też np. telewizji kablowej bądź usług telefonicznych, odliczeniu (w wysokości rzeczywiście poniesionej, lecz nie więcej niż wynosi limit) podlega wyłącznie kwota wydatków na usługi dostępu do Internetu. Dlatego warto zadbać o to, by nasz dostawca usług "pakietowych" wyodrębnił na fakturze (lub innym dokumencie) kwotę opłaty za sam dostęp do Internetu.

Uwaga!

Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu zakupu urządzeń dostępowych do Internetu (np. modemu). W ustawie nie ma bowiem mowy o odliczeniach związanych z założeniem, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem czyli serwisem i obsługą techniczną sieci. Kwestia ta jest jednak dyskusyjna, gdyż bez zakupu tych urządzeń (modemu) oraz bez instalacji okablowania doprowadzającego sygnał Internetu do miejsca zamieszkania korzystanie z niego nie byłoby w ogóle możliwe.

Przykład - użytkowanie Internetu w domu i w kafejce

Podatnik w 2012 r. korzystał z Internetu w kawia¬rence internetowej i we własnym domu. Za użytkowa¬nie Internetu w kawiarence internetowej posiada rachunki na kwotę 250 zł, a za Internet w domu podatnik otrzymał od operatora usług internetowych e-mailem faktury VAT na kwotę 300 zł, przy czym 100 zł wyniosły koszty instalacji sie¬ci. W takim przypadku podatnik ma prawo odliczyć kwotę 450 zł, tj. bez wydatków poniesionych na instalację sieci Internet.

Przykład - Internet, telewizja i telefon

W 2012 r. za korzystanie z usług dostępu do telewizji ka¬blowej, telefonu stacjonarnego i Internetu firma wystawi¬ła faktury VAT na kwotę 1500 zł, z czego 800 zł za usługi internetowe. A zatem odliczeniu od dochodu, w ramach ulgi internetowej, podlegają poniesione wydatki w kwocie 760 zł, tj. do wysokości przysługującego limitu.

Jeśli podatnik za Internet wspólnie z osobą zamieszkującą razem z nim (np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem), co potwierdzają dokumenty stwierdzające poniesienie wydat¬ków wystawione na imię i nazwisko osób ponoszących te wydatki, to zarówno podatnikowi jak i zamieszkującej z nim osobie przysługuje prawo do ulgi in¬ternetowej w ramach odrębnego limitu.

Przykład 3 - Użytkowanie Internetu wspólnie z małżonkiem

W 2012 r. małżonkowie otrzymali od operatora telefonii komórkowej faktury VAT wystawione na imiona i nazwiska obojga na kwotę 4000 zł, z czego 2300 zł za usługi sieci Internet. Limit ulgi wynosi 760 zł dla każdego podatnika, stąd każdy z małżonków może odliczyć maksymalnie taką właśnie kwotę od dochodu.

Sposób dokonywania odliczeń

Odliczenia ulgi można dokonać:

1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ("ustawa o podatku dochodowym") na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:

- w trakcie roku podatkowego, w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności go¬spodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze - podatnicy ci powinni następnie wykazać dokonane odliczenia w zeznaniu podatkowym PiT-36, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PiT/O

- po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podat¬kowym PiT-36 lub PiT- 37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PiT/O;

2) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zry¬czałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ("ustawa o ryczałcie"), przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu podatkowym PiT-28, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PiT/O.

A zatem, ulga zawarta będzie w podstawowym PIT (PIT-36, PIT-37) oraz w załączniku PIT/O. Najpierw należy wypełnić załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT/O przepisać do zeznania rocznego.

Uwaga!

Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki za użytkowa¬nie Internetu, o ile nie zaliczył ich do kosztów uzy¬skania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym lub nie odliczył ich od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie albo nie otrzymał w jakiejkolwiek formie ich zwrotu. I odwrotnie, podatnik mo¬że odliczyć wydatki za użytkowanie sieci Internet na podstawie ustawy o ryczałcie, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o po-datku dochodowym.

Należy pamiętać, że odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do wydatków:

- które nie zostały skorygowane poprzez wystawienie faktury korygującej zmniejszającej należność

- które nie zostały nam zwrócone w jakiejkolwiek formie

- które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W razie otrzymania zwrotu wydatków uprzednio odliczonych w ramach ulgi trzeba będzie skorygować zeznanie roczne i dopłacić podatek z odsetkami za zwłokę.

Uwaga!

W przypadku telepracowników, którym pracodawca zapewnił łącze w mieszkaniu albo zwraca koszty, ulga internetowa nie przysługuje.

Dowody na poniesienie wydatku w 2013 roku

Od 2011 r. podatnik nie ma obowiązku posiadać faktur dokumentujących wydatek na Internet. Jeszcze w rozliczeniu za 2010 r. wydatek dokumentowany był wyłącznie fakturami VAT.

Mimo to faktury wciąż są bardzo istotne przy dokonywaniu odliczenia. Nadal stanowią one jedne z podstawowych dokumentów uprawniających do ulgi, choć obecnie katalog tych dokumentów uległ rozszerzeniu.

Z ulgi internetowej mogą bowiem korzystać osoby, które posiadają jakikolwiek dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

- stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;

- zawierający w szczególności:

- dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru)

- dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę)

- rodzaj zakupionej usługi

- kwotę zapłaty

Zatem w praktyce oznacza to, że warunkiem koniecznym do dokonania odliczenia z tytułu ulgi internetowej nie jest posiadanie faktury uwzględniającej rozbicie za poszczególne usługi, lecz posiadanie zgodnego ze specyfikacją kosztów operatora dowodu zapłaty (np. przelewu bankowego, przekazu pocztowego), z którego wynika komu i jaką kwotę podatnik zapłacił za korzystanie z usług internatowych. Tylko dokument, który wskazuje zapłatę za usługę będzie uprawniał do ulgi. A zatem każdorazowo należy żądać od wystawcy dokumentu ze wzmianką "opłacone" albo udokumentować go innym dowodem.

Ministerstwo Finansów informowało ponadto, że już w rozliczeniu ulgi internetowej za 2010 r. urzędy skarbowe respektowały zarówno faktury w formie papierowej jak i elektronicznej. Chodzi tu o tzw. e-faktury, czy ekofaktury - czyli obrazy faktur elektronicznych przesyłanych na adres e-mail odbiorcy.

Warto dodać, że nie tylko oryginał, ale również duplikat faktury (lub innych dokumentów) może być podstawą skorzystania z ulgi internetowej. Zatem jeżeli zgubiliśmy oryginalną fakturę - wystąpmy do dostawcy Internetu o jej duplikat. Każdy sprzedawca ma obowiązek wystawić duplikat faktury w razie zaginięcia oryginału.

Dowodem uprawniającym do ulgi będzie również potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty pod warunkiem, że jako tytuł wskazana będzie płatność za dostęp do Internetu.

Nie będzie możliwości odliczania sieci z dokumentów (w tym z faktur), jeżeli nie wskażą one kwot zapłaconych. Odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2012 r., na które podatnik posiada dowód ich zapłaty.

Jednocześnie należy pamiętać, że faktury ani duplikatu (ani innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na Internet) nie trzeba dołączać do PIT-a. Konieczne jest jednak ich przechowywanie przez 5 lat od końca roku podatkowego, którego dotyczą. W takim bowiem czasie podatnik może się spodziewać ewentualnej kontroli fiskusa, który w takiej sytuacji może poprosić o wgląd w te dokumenty.

Ulga dla małżonków

Zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania z ulgi internetowej odliczenie co do zasady przysługuje tej osobie, której dane figurują na fakturze (lub innym dokumencie) potwierdzającej wydatki na ten cel.

Zatem jeżeli kilka osób mieszkających pod tym samym adresem wspólnie opłaca wydatki na Internet - wszystkie te osoby mogą skorzystać z ulgi i każda z nich ma swój limit (760,- zł) o ile oczywiście wszyscy widnieją na fakturze (lub innym dokumencie) jako nabywcy usługi dostępu do Internetu. Organy podatkowe (z Ministerstwem Finansów na czele) konsekwentnie stoją na stanowisku, że reguła powyższa dotyczy również małżonków. Ich zdaniem, jeśli oboje małżonkowie chcą skorzystać z odliczenia, to faktura (lub inny dokument) powinna zawierać dane każdego z nich.

Z orzecznictwa...

Jednak powyższe stanowisko organów podatkowych w odniesieniu do małżonków rozliczających się wspólnie zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 19 sierpnia 2008 r. (sygn. I SA/Łd 127/08). Sąd stwierdził w nim, że "nie podziela stanowiska, iż zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek, danych tylko jednego z małżonków pozbawia prawa do skorzystania z "ulgi internetowej" drugiego z nich w sytuacji, gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej."

Dotąd odliczała żona, teraz przez dwa lata może odliczać mąż

W świetle omawianej nowelizacji ustawy o PIT pojawiło się pytanie, czy jeżeli dotąd wydatki na Internet ponosił jeden z domowników, a od 2013 roku będzie ponosił inny, to czy będzie mógł on odliczać na nowych zasadach.

Otóż jak już wspomniano, z odliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet skorzystają wyłącznie podatnicy, którzy wcześniej nie korzystali z tego odliczenia, a odliczenie będzie dotyczyć wydatków poniesionych wyłącznie przez kolejno po sobie następujące dwa lata podatkowe. Jeśli zatem wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet obecnie jak i w latach wcześniejszych ponosiła jeden z małżonków, co potwierdzają dokumenty, to od dnia 1 stycznia 2013 r. małżonek ten utraci prawo do odliczenia z tego tytułu. Jeśli zaś w latach 2013 i 2014 wydatki z tego tytułu ponosić będzie drugi małżonek, a ich wysokość będzie wynikała z dokumentów stwierdzających ich poniesienie, to temu małżonkowi będzie przysługiwało odliczenie w tych latach.

W praktyce oznacza to, że małżonkowie będą musieli zadbać, by inny małżonek ponosił faktycznie w nowym roku wydatki na Internet - i by jego nazwisko widniało na fakturach.

Przykład:

Żona odliczała dotąd (w rozliczeniu wspólnym z mężem) wydatki na Internet (na fakturach widniały dane tylko żony). Czy, jeżeli w 2013 i 2014 roku faktury będą wystawione wyłącznie na męża i on będzie opłacał te faktury - będzie on mógł skorzystać z ulgi internetowej w 2013 i 2014 roku? W myśl znowelizowanych przepisów w takim przypadku żona utraci prawo do odliczenia z tego tytułu. Natomiast jeżeli w latach 2013 i 2014 wydatki z tego tytułu ponosić będzie mąż, a ich wysokość będzie wynikała z dokumentów stwierdzających ich poniesienie, to jemu będzie przysługiwało odliczenie w tych latach.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).


Zobacz również