Umiarkowany optymizm

W pierwszym kwartale br. w Polsce nastąpiło obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, do 0,5% - wynika z danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Autorzy raportu przewidują, że poprawa sytuacji nastąpi w 2010, PKB wzrośnie o 2,5%.

Był to już ósmy z rzędu kwartał, w którym dynamika PKB spadała lub utrzymywała się na poziomie z poprzednich trzech miesięcy. IBnGR szacuje, że tempo wzrostu PKB w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku wyniosło 0,5%. Poprzednio równie niskie tempo wzrostu PKB zostało odnotowane w IV kw. 2001 r. Przy uwzględnieniu czynników sezonowych wartość PKB w I kw. 2009 roku nie zmieniła się w porównaniu z IV kw. 2008 roku.

Autorzy raportu IBnGR twierdzą, że głównym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy w I kw. br. było spożycie, którego tempo wzrostu ogółem wyniosło 2,2%. Wyższe tempo wzrostu odnotowano w sektorze spożycia indywidualnego czyli wydatków konsumpcyjnych. Tempo wzrostu popytu było stabilne m.in. dzięki realnemu wzrostowi płac i wyższym świadczeniom społecznym.

Spadła dynamika nakładów inwestycyjnych. Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe to wg szacunków IBnGR ok. 0,7%. Spadło także tempo wzrostu popytu krajowego - do 2%.

W I kw. br. najszybciej rozwijał się sektor usług. Tempo wzrostu wartości dodanej w usługach rynkowych wyniosło 4,3%. Wolniej niż w poprzednich kwartałach rosła wartość dodana w budownictwie - o 0,3%. W przemyśle odnotowano spadek wartości dodanej o 7,3%. Tempo wzrostu eksportu (w ujęciu rachunków narodowych) wyniosło minus 2%. Tempo wzrostu importu wyniosło 0,9%.

IBnGR przedstawił także prognozę na lata 2009 - 2010. Opiera się ona na założeniach, że gospodarka amerykańska zacznie wychodzić z kryzysu jeszcze w połowie tego roku, a w gospodarce globalnej w 2010 roku; w Polsce utrzyma się stabilna sytuacja na rynku pieniężnym i kapitałowym; lata 2009 - 2010 będą stały pod znakiem neutralnej lub ekspansywnej polityki monetarnej. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to w 2009 roku wzrost PKB wyniesie w Polsce 0,7%. W II kw. br. gospodarka będzie się rozwijała najwolniej - wzrost PKB wyniesie 0,3%. W III kw. - 0,8%, a w czwartym - 1,2%. W drugiej połowie roku można się więc spodziewać odwrócenia negatywnego trendu, choć wzrost gospodarczy pozostanie niski. W 2010 roku sytuacja powinna się poprawić i wzrost PKB wyniesie 2,5%.

W tym roku spadnie znacząco tempo wzrostu popytu krajowego - do 1,7%, z powodu spowolnienia konsumpcji (IBnGR prognozuje jej wzrost o 2,4%) oraz załamania inwestycji, których wartość w tym roku zmniejszy się realnie o 1,2%.

Spadek siły nabywczej gospodarstw domowych będzie związany ze wzrostem bezrobocia. Do końca grudnia br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 12,5%. Jest to wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z poziomem z grudnia 2008 roku. W 2010 r. sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiać, stopa bezrobocia wyniesie 11%.

Według prognoz IBnGR, w tym roku średni poziom inflacji wyniesie 2,7%, a w ujęciu grudzień do grudnia - 2,3%. W 2010 r. obie przytoczone miary inflacji wyniosą 2,5%. Realne wynagrodzenia wzrosną w tym roku o 2,1%, a w 2010 r. o 3%.