Unia wspiera szkolenia

Firmy, które chcą przeszkolić swoich pracowników, mogą liczyć na dofinansowanie z funduszy UE nawet 80% wydatków. Pieniądze otrzyma firma szkoleniowa przygotowująca i realizująca projekt szkoleniowy.


Firmy, które chcą przeszkolić swoich pracowników, mogą liczyć na dofinansowanie z funduszy UE nawet 80% wydatków. Pieniądze otrzyma firma szkoleniowa przygotowująca i realizująca projekt szkoleniowy.

W Europejskim Funduszu Społecznym na szkolenia z elementami doradztwa i rozwój rynku przeznaczono 600 mln euro (w latach 2004 - 2008). Mieści się w nim Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), w którym mogą brać udział uczelnie, jednostki naukowe z osobowością prawną, firmy szkoleniowe. Na cele szkoleniowe ("Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki") dla Polski Unia Europejska ma zamiar wydać 253 mln euro, czyli ok. 1 mld zł.

Zobacz również:

  • Ważne zmiany w Apple! Nowy kluczowy produkt i zmiana prezesa
  • Trzęsienie ziemi w Intel - zmiana CEO przez procesory Apple M1?

Wnioski składa się w konkursie otwartym do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli Instytucji Wdrażającej, a właściwie do oddziałów regionalnych (Regionalne Instytucje Finansujące). Po 14 dniach wnioskodawca otrzymuje informację, czy jego wniosek przeszedł weryfikację formalną. Jeśli przeszedł, wędruje do PARP. Tam co 2 miesiące zbiera się Komitet Oceny Projektów, ocenia wnioski merytorycznie i tworzy listę rankingową projektów, na które przyznaje dotacje. Następnie zatwierdza ją prezes PARP.

Po podpisaniu umowy, firma szkoleniowa występuje z wnioskiem o wypłatę pierwszej transzy dotacji z wekslem lub inną formą zabezpieczenia (jeśli kwota dotacji przekracza 1 mln euro, to wymagana jest gwarancja bankowa). PARP ma 30 dni na przelanie środków.

Firma szkoleniowa otrzymuje zwrot kosztów kwalifikowanych w wysokości 80% na pracownika z sektora MSP lub 60% z sektora firm dużych. Dla szkoleń specjalistycznych jest to odpowiednio 45% i 35%. Dotacja zostaje zwiększona o 10%, jeśli dotyczy pracowników w gorszym położeniu (czyli np. osób niepełnosprawnych lub takich, które przedtem były długo bezrobotne). Minimalna wartość projektu to 15 tys. euro, a maksymalny pułap pomocy publicznej dla jednego przedsiębiorcy w ramach jednego projektu to 1 mln euro. Na jedno przedsiębiorstwo organizator szkoleń może uzyskać od 15 tys. euro do 1 mln euro dotacji.

Entuzjazm mocno umiarkowany

Unia wspiera szkolenia

Aleksandra Berg, specjalista w Zespole Instrumentów Szkoleniowych w PARP

Wydawać by się mogło, że w najbliższym czasie pracodawcy powinni przyjąć z radością tę możliwość i starać się przeszkolić maksymalną liczbę pracowników w kompetencjach i umiejętnościach ważnych dla firmy. Odstraszają jednak wnioski i biurokracja związana z procesem uzyskiwania dotacji. "Nasi klienci często pytają nas, co sądzimy o możliwości uzyskania dotacji na szkolenia, badają grunt, ale podchodzą do tego raczej ostrożnie, spodziewaliśmy się większego entuzjazmu. Myślę, że zniechęcające są skomplikowane procedury związane ze staraniem się o dotacje. Na początku klient musi ponieść koszty na opracowanie identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Zgłaszają się też potencjalni klienci, którzy chcieliby rozpocząć z nami współpracę tylko pod warunkiem, że będziemy starali się o dotację" - opowiada Maria Malinowska-Sikora, kierownik ds. sprzedaży i marketingu Lang LTC, firmy zajmującej się szkoleniami językowymi.

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami zorganizowało dyżury telefoniczne dla firm zainteresowanych dotacjami. "Jest coraz większe zainteresowanie, a pytania są coraz bardziej konkretne" - opowiada Wanda Brandys z PSZK. "Zainteresowane są osoby z firm szkoleniowych i pracodawcy, którzy chcieliby wysłać pracowników na szkolenia. Z miesiąca na miesiąc nasi rozmówcy są coraz lepiej zorientowani i potrafią określić coraz bardziej precyzyjnie swoje potrzeby szkoleniowe. Natomiast mają problemy z formalnym przygotowaniem budżetu. Wnioski nie są proste, są takie same jak dla innych unijnych funduszy strukturalnych. Kryteria formalne wniosku są dla firm trudne do spełnienia, a kryteria merytoryczne - jeszcze trudniejsze" - dodaje. Aby poprawnie przygotować koncepcję i dokumenty, trzeba dobrze znać program operacyjny, kryteria programów rozwoju regionalnego dotyczące podnoszenia kwalifikacji kadr, trzeba znać unijną nomenklaturę. Najważniejsze jednak jest odpowiednie przygotowanie projektu i jego jakość merytoryczna. Oferta szkoleniowa musi być przygotowana na podstawie solidnej diagnozy potrzeb szkoleniowych i skierowana do konkretnego odbiorcy.

Unia wspiera szkolenia

Rysunek 1. Jak zdobyć dotację na szkolenia?

Przedstawiciele PARP nie widzą aż takiego problemu w formalnościach. "Aby wypełnić wniosek, wystarczy uważnie przeczytać niezbędne dokumenty, projekt rozporządzenia, wytyczne dla beneficjentów, wreszcie instrukcję wypełniania wniosków. Kwestie newralgiczne to szczegółowe określenie kosztów we wniosku - o to najczęściej pytają rozmówcy. Zainteresowanie jest ogromne, odbieramy dziesiątki listów elektronicznych, setki telefonów" - wyjaśnia Aleksandra Berg, specjalista w Zespole Instrumentów Szkoleniowych w PARP. Wniosek ma niecałe 7 stron, należy go wypełnić w elektronicznym generatorze wniosków. "Uważam, że firmy nie powinny mieć dużych problemów z wypełnianiem tych wniosków. Myślę, że lepiej jest zainwestować w przeszkolenie własnego pracownika, który nauczy się, jak wypełnić wniosek, niż wynajmować drogą firmę konsultingową" - przekonuje Aleksandra Berg.

Inicjatywa uzyskania dotacji powinna wychodzić ze strony pracodawcy, który chce podnosić kompetencje pracowników, projekt powinien bowiem wynikać ze strategii i potrzeb przedsiębiorstwa, ale firma szkoleniowa może i powinna sama napisać projekt. Jednak jak wynika z obserwacji Wandy Bryndas, firmy szkoleniowe na razie piszą projekty w ciemno, nie wiedząc na pewno, dla którego pracodawcy ostatecznie będą przeznaczone szkolenia. Liczą na to, że pracodawcy są już zainteresowani, ale jeszcze nie zdecydowani, przyspieszą swoje decyzje, jeśli firma szkoleniowa już będzie w pół drogi do uzyskania dotacji.

"Bardzo interesuje nas możliwość uzyskania dotacji na szkolenia. Uczestniczymy w konferencjach, spotkaniach poświęconych temu zagadnieniu, uczymy się. Kontaktujemy się też z firmami konsultingowymi, które będą nam pomagały w kwestiach związanych z wyceną" - podkreśla Maria Malinowska-Sikora.

Rynek szkoleniowy

Rynek firm szkoleniowych w Polsce jest zdominowany przez małe podmioty. Eksperci obawiają się, że wkroczą duże firmy z UE, a polskie podmioty będą jedynie podwykonawcami, zwłaszcza że zagraniczny projektodawca nie musi mieć w naszym kraju nawet filii.

"Prawdopodobnie preferowane będą większe projekty. Jesteśmy gotowi tworzyć konsorcja szkoleniowe, część naszych klientów to duże firmy, które korzystają z usług szkoleniowych wielu dostawców. Firmy szkoleniowe muszą się zgrać, ustalić program szkoleń, współdziałać. Trzeba będzie wybrać lidera projektu, zresztą są już w Polsce duże firmy szkoleniowe, które będą naturalnymi liderami i wnioskodawcami" - uważa Maria Malinowska-Sikora.

Użyteczne adresy:

Europejski Fundusz Społeczny w PARP:http://www.parp.gov.pl/efs.html

Elektroniczny generator wniosków:http://www.parp.gov.pl/strukturalne.html

Ministerstwo Gospodarki i Pracy - fundusze unijne:http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami - infolinia o EFS:http://www.pszk.org.pl/include/news2.php?nr=11

Euro Info Centre:http://www.euroinfo.org.pl/

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej:http://www.europa.delpol.pl/

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: http://www.ukie.gov.pl