W OECD rosną nakłady na wiedzę

Najnowszy raport OECD dowodzi, że inwestycje w R&D i oprogramowanie w krajach rozwiniętych rosną. Unia Europejska nadal jednak odległa jest od 3-proc. celu w wydatkach budżetowych na badania i rozwój.

Oficjalny dokument OECD - Science, Technology and Industry Scoreboard 2003 - przedstawia i porównuje dane na temat trendów w gospodarce opartej na wiedzy. Zarówno inwestycje w badania i rozwój jak i inwestycje w nowe technologie w krajach członkowskich OECD w latach 2001 - 2002 rosły.

Inwestycje "w wiedzę" w USA wynoszą 7% PKB i jest to najwyższy wskaźnik w gronie krajów OECD. Następne miejsca zajmują Szwecja i Finlandia. Średnia w gronie państw OECD wynosiła 4,8%, z czego blisko połowa przypada na wydatki na badania i rozwój, reszta na szkolnictwo wyższe i oprogramowanie.

Wydatki na badania i rozwój rosną w USA szybciej (5,4%) niż w UE (3,7%) i Japonii (2,8%). W 2001 roku wydatki te w Europie Zachodniej wyniosły 1,9% PKB, najwięcej od 1991 roku, wciąż daleko jednak od wyznaczonego Strategią Lizbońską na 2010 rok poziomu 3% PKB. Szwecja, Finlandia, Japonia i Islandia to jedyne kraje OECD w których wydatki na badania i rozwój są wyższe niż wspomniane 3%, w USA pozostają na stabilnym poziomie 2,8%. Ogółem w 2001 roku kraje OECD przeznaczyły na rozwój i badania 645 mld USD. 44% tej kwoty wydały Stany Zjednoczone, Unia Europejska - 28%, a Japonia 17%.

Większość wzrostu wydatków na badania i rozwój wynika ze zwiększonych inwestycji dokonywanych przez sektor biznesowy. Wśród nowych technologii najszybciej rosną wydatki na nanotechnologię, nadal jednak stanowią one niewielką część ogółu wydatków na badania i rozwój. Od 1997 do 2000 roku publiczne wydatki w tym obszarze wzrosły czterokrotnie w USA, do 293 mln USD, a podwoiły się w UE - sięgając 210 mln USD i Japonii - 190 mln USD.

W krajach OECD jedna czwarta populacji w wieku 25-64 lata ma wykształcenie powyżej średniego (37% w USA i 34% w Japonii, 21% w UE). 45% młodych ludzi idzie na uniwersytety, najwięcej - powyżej 60% w Finlandii, Szwecji, na Węgrzech i w Polsce; najmniej 25% - w Czechach, Meksyku i Turcji. UE wydaje w gronie OECD 36% tytułów naukowych w naukach ścisłych i inżynieryjnych (USA tylko 24%); jeszcze większa różnica jest w przypadku tytułów doktorskich.


Zobacz również