W czym zgadzają się rządzeni i przywódcy?

Priorytetem przywódców w 2005 roku powinna być likwidacja ubóstwa i głodu, zgadzają się obywatele oraz sami biznesowi, polityczni i społeczni przywódcy. Poza tym w ocenie priorytetów istnieją pewne rozbieżności - np. przywódcy nie uważają wcale prowadzenia wojny z terroryzmem za swoje ważne zadanie - odmiennie niż spodziewają się tego obywatele.

Światowe Forum Gospodarcze zamówiło dwa sondaże, które miały ustalić, jakie priorytety powinni założyć sobie w działaniach w br. przywódcy polityczni i gospodarczy świata. W pierwszym, przeprowadzonym przez Gallupa, udział wzięło 60 tys. osób z 50 krajów - grupa badawcza reprezentuje w sumie populację 1,2 mld osób. Jednocześnie, w łonie ŚFG Weber Shandwick przeprowadził analogiczny sondaż wśród 2 tys. światowych przywódców biznesowych, politycznych, społecznych, akademickich i mediowych.

W grupie badanej przez Gallupa, za najważniejszy uznano likwidację głodu i ubóstwa, zaraz potem jednak - wojnę z terroryzmem, ale i ograniczenie konfliktów oraz wojen, wzmocnienie wzrostu gospodarczego. Dalsze miejsca zajęły m.in. kwestie ochrony środowiska, niwelowania różnic w poziomie życia pomiędzy bogatymi i biednymi, zapobieganie przemytowi i handlowi narkotykami, przestrzegania praw człowieka.

Oczywiście priorytety różnią się wyraźnie w zależności od regionu zamieszkania ankietowanych. Tak więc na przykład o ile w Europie Zachodniej za najważniejsze uznaje się przywrócenie pokoju na świecie (17%), to w Ameryce Łacińskiej za zdecydowanie najważniejsze uważa się zlikwidowanie biedy i głodu (30%). W Ameryce Północnej za najważniejsze uważa się prowadzenie wojny z terroryzmem (26%). W regionie Azji i Pacyfiku - wzmacnianie wzrostu gospodarczego (21%).

Sondaż Webera Shandwicka wśród światowych przywódców ujawnił natomiast, że przywódcy zgodni są z ogółem ludzkości co do priorytetowego znaczenia walki z ubóstwem, głodem oraz wspierania w rozwoju krajów najuboższych i nierozwiniętych. Zastanawia, zwłaszcza w porównaniu z wynikami sondażu wśród obywateli, milczenie w kwestii wojny z terroryzmem - czyżby odsetek przywódców stawiających odpór tej zarazie werbalnie i czynem w istocie mieścił się w granicach błędu statystycznego? Milczeniem przywódcy skwitowali także kwestie konfliktów zbrojnych.

Stosunkowo często podkreślano natomiast wagę zapewnienia zrównoważonego podejścia do środowiska naturalnego i edukacji podstawowej. Przedstawiciele biznesu (35%) częściej niż pozostali przywódcy (26%) wskazywali na wagę nawiązywania globalnych partnerstw w intencji wydźwigania ubogich krajów z niedorozwoju. Odwrotnie rozłożyły się natomiast w tych podgrupach odpowiedzi w kwestii walki z głodem i ubóstwem - za priorytet uważa to odpowiednio 33% przywódców spoza biznesu i 28% - z sektora biznesowego. Podobnie w kwestii środowiska naturalnego daleko bardziej za priorytet uważali jego ochronę przywódcy spoza sektora biznesowego (20% wobec 14%).


Zobacz również