W poszukiwaniu bezpieczeństwa ekonomicznego

Wzrost gospodarczy niekoniecznie służy poprawie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego - stwierdza raport Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Raportem "Economic Security for a Better World" objęto kraje zamieszkałe przez 85% ludności globu. Z badania wynika, że tylko 8% badanych żyje w krajach, których gospodarki zapewniają poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Około 3/4 pracowników żyje natomiast w warunkach ekonomicznej niepewności, która wzmaga, jak napisano w raporcie, "świat pełen niepokoju i gniewu".

Z innych ustaleń raportu:

@ większość pracowników w krajach rozwijających się nie uczestniczy w związkach zawodowych (w pozostałych ok. 10%)

@ kobiety doświadczają przeważnie większej liczby i bardziej różnorodnych powodów poczucia niepewności ekonomicznej

@ niemal wszędzie obniża się poziom zatrudnienia, w związku z przechodzeniem do szarej strefy, outsourcingiem i reformami regulatorskimi.

Według raportu agencji ONZ, wzrost gospodarczy nie ma największego znaczenia dla poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego. Zdecydowanie przeważają takie czynniki, jak zabezpieczenie dochodów, satysfakcja z pracy wolność osobista i bezpieczeństwo socjalne. Co za tym idzie, geograficzny rozkład wielkości dochodów nie pokrywa się z rozkładem poziomu poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego. Tak jest np. w przypadku Azji Południowo- Wschodniej, która ma 7-proc. udział w światowych dochodach i 14-proc. w poziomie bezpieczeństwa ekonomicznego. Odwrotnie jest natomiast np. w przypadku Ameryki Łacińskiej.

W przypadku nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, poziom bezpieczeństwa ekonomicznego obniżył się w ciągu minionej dekady najbardziej. W bogatych krajach Europy Zachodniej poziom przychodów rośnie, ma to jednak jedynie niewielki wpływ na poziom bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli. Jednocześnie zmiany tempa wzrostu gospodarczego przyczyniają się do braku bezpieczeństwa ekonomicznego, tak jak reformy systemów socjalnych i rosnąca elastyczność rynków pracy. Europa Zachodnia nadal przewodzi pod względem poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego, ale poziom ten obniża się.

Kraje zapewniające pracownikom poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego notują zarazem większe poziomy satysfakcji z życia u badanych. Raport zwraca też uwagę na zjawisko frustracji na tle statusu w pracy - występującego kiedy pracownik zajmuje stanowisko nieadekwatne do swoich umiejętności.


Zobacz również