Wciąż dobre oceny dla Unii

W październikowym sondażu przeprowadzonym przez TNS OBOP 60% ankietowanych poparło członkowstwo Polski w Unii Europejskiej.

Dla ponad jednej czwartej badanych (26%) przynależność naszego kraju do wspólnoty europejskiej jest faktem obojętnym, a 9% ocenia go negatywnie.

Aż 78% respondentów uważa, że przystąpienie Polski do UE nie miało wpływu na ich życie, jest to wzrost o 7 punktów proc. w porównaniu z wrześniem.

Jedna piąta jest zdania, że akcesja wpłynęła na ich życie, z czego połowa ocenia, że nastąpiła zmiana na lepsze, a połowa, że na gorsze.

Zmiany w sytuacji kraju dostrzegło łącznie 57% ankietowanych - 44% na lepsze, a 13% na gorsze. Według 35% akcesja nie miała znaczenia dla Polski.


Zobacz również