Wewnętrzna potrzeba audytu


Narzędzie to można wykorzystywać w procesie budowy grupy (analiza procesów biznesowych, identyfikacja słabości itp.) oraz realizacji wspólnej dla grupy strategii biznesowej (przegląd prawidłowości wykonywanych zadań powierzonych poszczególnym spółkom grupy, szukanie słabości i przyczyn nieefektywności, wąskich gardeł, a także dokonywanie benchmarkingu w ramach grupy w celu optymalizacji procesów). Zarząd spółki-matki potrzebuje takiego właśnie instrumentu, który będzie pomocny w zmaganiach o zapewnienie maksymalizacji efektów płynących z faktu funkcjonowania w ramach większej grupy współpracujących i wzajemnie uzupełniających się podmiotów.

W ten właśnie sposób podchodzi do roli audytu wewnętrznego zarząd Tauron Polska Energia SA. Władze spółki przywiązują dużą wagę do zagwarantowania właściwych podstaw dla funkcjonowania grupowego audytu oraz ukształtowania go w sposób pozwalający na jego wykorzystanie na miarę rozwijającej się intensywnie grupy kapitałowej.

Utrudnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem grup kapitałowych

Wyjdźmy od problemów, z którymi borykają się grupy kapitałowe zarówno na etapie ich budowy, jak i bieżącego funkcjonowania. Kiedy mówimy o grupie, mamy na myśli wiele obszarów biznesowych, wielomilionowe przychody i pracowników liczonych w setkach lub tysiącach osób. Wysoki wskaźnik zatrudnienia i przychody sugerują skomplikowane procesy, które je tworzą, oraz różnego rodzaju ryzyko związane z funkcjonowaniem struktury. Tak sytuacja przedstawia się w firmie Tauron, zbudowanej wokół energetycznego łańcucha wartości, z uwzględnieniem spółek kapitałowych realizujących działalność dodatkową w ramach grupy.

Na etapie tworzenia i funkcjonowania grupy spółek spółce dominującej i spółkom zależnym przychodzi zmagać się z takimi problemami, jak:

- konieczność zrozumienia i uwzględnienia w procesie budowania grupy różnic w kulturze organizacyjnej poszczególnych spółek;

- opór i partykularne interesy na etapie uzgadniania zasad współpracy między spółkami;

- określenie sposobu uwzględniania przez zarządy spółek dominującej i zależnych interesów grupy oraz tworzących ją podmiotów, z poszanowaniem interesu wierzycieli i akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych;

- zdefiniowanie zasad przepływu informacji pomiędzy spółkami tworzącymi grupę kapitałową;

- potrzeba zapewnienia efektywności operacyjnej grupy kapitałowej traktowanej, jako całość, w tym w zakresie realizacji przez każdą spółkę zależną celów strategicznych przyjętych na poziomie grupy;

- konieczność przestrzegania zasad współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi (uwzględnienie wymagań zdefiniowanych w zakresie cen transferowych).