Wewnętrzna potrzeba audytu


Spółki stosują różne metody i podejścia w zmaganiach z niekończącą się listą zagadnień, które pojawiają się w trakcie kształtowania grupy kapitałowej. Realizują w tym celu szereg projektów strategicznych, które służą integracji grupy. Zawiązują zespoły skupiające kompetentne osoby z poszczególnych spółek, które wspólnie wypracowują optymalne rozwiązania organizacyjno-procesowe. Coraz częściej zdarza się, również w przypadku Grupy Tauron, że spółki sięgają w tym celu po audyt wewnętrzny.

Wszystkie przedstawione zagadnienia mają bezpośrednie przełożenie na problemy związane z ustanowieniem i zapewnieniem możliwości działania funkcji audytu wewnętrznego. Jednocześnie definiują one w praktyce kierunek, w którym audyt wewnętrzny powinien iść, jeśli ma spełnić pokładane w nim nadzieje. To właśnie te obszary powinny być analizowane i uwzględniane w trakcie procesu planowania prac komórki audytu wewnętrznego realizującej swoje zadania w odniesieniu do całej grupy kapitałowej. Właśnie one stanowią potencjalne tematy zadań doradczych, które mogą realizować audytorzy, podejmując działania wykraczające daleko poza skalę aktywności samej spółki dominującej.

Nowoczesny audyt wewnętrzny

Wielokrotnie przywoływaliśmy audyt wewnętrzny. Wskazywaliśmy jego wagę i kierunki wykorzystania w interesie grupy. Czy jednak wszyscy rozumiemy samo pojęcie i rolę audytu? Co znaczy audyt wewnętrzny w nowoczesnym wydaniu?

Warto podjąć próbę zdefiniowania tego, co tak naprawdę kryje się w ramach terminu "audyt wewnętrzny". Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego publikowanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych, audyt wewnętrzny jest "działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejścia do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i governance".

W praktyce audyt wewnętrzny postrzegany jest jeszcze często przez pryzmat funkcjonujących w polskich przedsiębiorstwach komórek rewizji lub kontroli wewnętrznej. Nie zawsze władze spółek dostrzegają fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat rola osoby realizującej w organizacji zadania kontroli instytucjonalnej zupełnie się zmieniła. Nie zawsze brały też aktywny udział w tym procesie. Ewolucja, o której mowa, to droga od typowego kontrolera do doradcy, od policjanta dozorującego z doskoku poprawne naliczanie diet wyjazdów służbowych czy czuwającego nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji magazynu do partnera w prowadzeniu biznesu dla prezesa i całego zarządu. Rozwój ten podyktowany był koniecznością szerszego spojrzenia na to, co dzieje się w firmie. Nie tylko pod kątem pojedynczego zdarzenia - transakcji - ale z szerszej perspektywy, całego badanego procesu i całej organizacji.