Wewnętrzna potrzeba audytu


Dobrze przygotowany audytor, przyglądając się procesowi planowania działań inwestycyjnych w spółce, dąży do osiągnięcia tzw. "helicopter view". Rozmawiając o planach instalacji nowej linii produkcyjnej, widzi również proces budżetowania w całej grupie kapitałowej, punkty styku z procesem zakupowym materiałów niezbędnych dla realizacji inwestycji, a nawet potrzeby informacyjne rzecznika prasowego, zwłaszcza w przypadku inwestycji wrażliwych społecznie. Ponadto zadaniem audytu wewnętrznego - jako elementu ładu korporacyjnego (corporate governance) - jest również zapewnienie zarządu, a przede wszystkim właścicieli (np. poprzez raportowanie do komitetu audytu przy radzie nadzorczej), że system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem w organizacji przyczynia się do realizacji założonych celów strategicznych.

Odnosząc powyższe stwierdzenia do audytu wewnętrznego realizowanego w odniesieniu do grupy spółek, przyjąć należy, że z założenia powinien on blisko współpracować z kadrą zarządzającą i kierowniczą wszystkich podmiotów ją tworzących. Tak zdefiniowana rola audytora pozostaje w zgodności z obecnie przygotowywanym projektem zmian w KSH, którego postanowienia formułują obowiązek uwzględniania zarówno przez spółkę dominującą, jak i spółki zależne interesu grupy spółek, obok własnych interesów każdej z nich.

W przypadku grupy konsolidowanej pionowo wiele kluczowych procesów przebiega przez cały łańcuch wartości. Pomimo funkcjonowania pod wspólnym szyldem, przejrzystość punktów styku pomiędzy poszczególnymi spółkami często pozostawia wiele do życzenia. Wadliwie zdefiniowane punkty styku są przyczyną wielu niepotrzebnych rodzajów ryzyka, w tym zaprzepaszczenia możliwości efektu synergii, a nawet osiągnięcia skutków zupełnie odmiennych od zakładanych. To, co jest bowiem korzystne z punktu widzenia poszczególnych podmiotów, może być skrajnie niekorzystne dla grupy i przyczyniać się do zmaterializowania się ryzyka niezrealizowania założonych celów strategicznych. Rolą audytu wewnętrznego jest więc z pewnością wspieranie tych elementów procesu, które są kluczowe dla wykorzystania przez grupę potencjalnych korzyści płynących ze wspomnianego efektu synergii.

Również w przypadku konsolidacji poziomej audyt ma duże pole do popisu, przyczyniając się do osiągnięcia założonych celów biznesowych, będąc katalizatorem unifikacji kluczowych procesów, zapewniając jednocześnie, że najlepsze praktyki realizowane w grupie i poza nią zostaną skutecznie wychwycone i wprowadzone jako obowiązujące standardy we wszystkich tworzących ją spółkach.