Wewnętrzna potrzeba audytu


Umocowanie audytu wewnętrznego w grupie spółek - możliwe rozwiązania

Podejście przyjmowane przez władze grup kapitałowych w zakresie umiejscowienia i sposobu realizacji funkcji audytu wewnętrznego może być zróżnicowane. W większości przypadków przyjęte rozwiązanie stanowi konsekwencję stopnia świadomości zarządów i rad nadzorczych spółki dominującej oraz spółek zależnych o oczekiwanych korzyściach związanych z audytem. W praktyce najczęściej stosowane są następujące rozwiązania:

- Komórka audytu wewnętrznego, umiejscowiona na poziomie spółki dominującej, realizuje samodzielnie zadania audytowe zarówno w spółce dominującej, jak i spółkach

zależnych.

- Komórka audytu, umocowana na poziomie spółki dominującej, realizuje zadania audytowe we wszystkich spółkach grupy spółek, korzystając w tym celu z pomocy pracowników oddelegowanych do pracy w poszczególnych spółkach zależnych.

- Komórka audytu, umocowana na poziomie spółki dominującej, realizuje zadania audytowe jedynie w tej spółce; zadania audytowe na poziomie spółek zależnych realizują samodzielnie umiejscowione w nich komórki audytu wewnętrznego.

- Komórka audytu wewnętrznego, umocowana na poziomie spółki dominującej, realizuje zadania audytowe zarówno w spółce dominującej, jak i spółkach zależnych, korzystając z audytorów zatrudnionych i umiejscowionych w spółce-matce oraz audytorów zatrudnionych w poszczególnych spółkach-córkach.

Analizując oddzielnie każde ze wskazanych rozwiązań, można zidentyfikować ich mocne i słabe strony. Należy zająć się takimi kwestiami, jak: utrudnienia związane z przepływem informacji i wykonywaniem czynności audytowych (dostęp do informacji, wykorzystanie raportu z audytu, "wchodzenie" do spółki), postawa zarządów spółek zależnych, optymalizacja kosztów zatrudnienia, proces planowania audytu w grupie, efektywne użytkowanie zasobów, możliwość skorzystania ze wsparcia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, znajomość spółki i łatwość poruszania się w niej, zagadnienie cen transferowych.

W Grupie Tauron przyjęto za optymalne rozwiązanie, w którym komórka organizacyjna realizująca funkcję grupowego audytu wewnętrznego umocowana jest na poziomie Tauron Polska Energia SA (to ona planuje i odpowiada za realizację zadań audytu grupowego w całej grupie). Jednocześnie jednak realizując zadania w poszczególnych spółkach, osoba kierująca audytem na poziomie TAURON PE ma możliwość sięgnięcia po audytorów pracujących w danej spółce, realizujących na co dzień zadania kontrolne i/lub audytowe na potrzeby zarządów tych spółek.