Wewnętrzna potrzeba audytu


Prawidłowo pojmowaną otwartością można zagwarantować pożądany klimat zaufania w trakcie realizacji zadań audytowych. Szczere podejście powinno zachęcić do przyjęcia przez zarządy spółek zależnych postawy wzajemności, co skróci i uprości proces audytowy. Otwartość musi iść jednak w parze - co wydaje się oczywiste - z profesjonalizmem i odnotowywanymi wymiernymi korzyściami będącymi wynikiem dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych zadań audytowych.

Również sam proces komunikacji wewnętrznej, adresowany zarówno do wszystkich pracowników grupy spółek, jak i ich kadry kierowniczej oraz zarządzającej, powinien zostać właściwie zaprojektowany, tak aby stał się czynnikiem kształtującym pożądany sposób postrzegania audytu wewnętrznego, w tym w szczególności jego roli jako doradcy.

Istotne jest również - zwłaszcza w przypadku rozwiązania, które zostało przyjęte w Grupie Tauron - aby wszyscy audytorzy zaangażowani w realizację funkcji grupowego audytu wewnętrznego posługiwali się jedną metodyką, przyjmowali jednolite podejście na etapie realizacji prac audytowych, a przede wszystkim czuli się członkami jednego, większego zespołu. Zespołu, któremu przyświeca cel wsparcia zarówno spółek, jak i grupy, jako całości, w procesie integracji i realizacji przyjętych założeń strategicznych. W związku z tym ważna jest bieżąca współpraca audytorów, wymiana poglądów i doświadczeń, a także organizowanie spotkań i szkoleń adresowanych do wszystkich audytorów.

* * *

Podsumowując, należy stwierdzić, że w procesie budowy grupy kapitałowej oraz dla zapewnienia funkcjonowania jej w sposób efektywny, pozwalający na realizację przyjętych celów strategicznych, zarządy spółek tworzących grupę nie są same i same być nie powinny.

Zarządy powinny korzystać ze wsparcia audytorów wewnętrznych, którzy z powodzeniem pełnić mogą rolę doradcy i strażnika interesów grupy, z uwzględnieniem uprawnionego interesu spółek ją tworzących. Pamiętać jednak należy - odnosi się to zarówno do władz spółek, jak i samych audytorów - że wszelkie działania podejmowane przez podmioty nastawione na zysk, w tym zadania audytowe, muszą tworzyć wartość dodaną. Dopiero audyt grupowy nastawiony na szukanie wartości, przynoszenie oszczędności i optymalizację procesów, w powiązaniu ze świadomą i wspierającą go kadrą zarządzającą, daje szanse na maksymalizację korzyści związanych z tym, że spółka i grupa stawiają na audyt wewnętrzny.

Michał Wizner jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego, TAURON Polska Energia SA.

Jacek Kuchenbeker jest menedżerem Działu Zarządzania Ryzykiem, Deloitte.