Wewnętrzna potrzeba audytu

Czy warto rozpatrywać audyt wewnętrzny, skoro nie brakuje innych wyzwań stojących przed władzami spółek? Czy grupowy audyt wewnętrzny znaczy to samo dla zarządu spółki-matki i spółek-córek? Czy warto w niego inwestować?


Wraz z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce rośnie skala faktycznych i właścicielskich powiązań pomiędzy działającymi na nim podmiotami gospodarczymi. Tworzy się i rozbudowuje grupy kapitałowe, które, pomimo ograniczeń wynikających z obowiązujących postanowień Kodeksu spółek handlowych, podejmują starania zmierzające do ich integracji i uwzględniania interesu grupy w sposobie działania poszczególnych podmiotów. Coraz częściej starania te obejmują również audyt wewnętrzny, którego znaczenie zaczyna być dostrzegane przez zarządy.

Podobnie jak w innych sferach działalności realizowanej przez grupę, tak i w przypadku realizacji audytu wewnętrznego, przepisy prawa polskiego stanowią formalną przeszkodę dla zapewnienia jego efektywności, ponieważ ograniczają możliwość odniesienia przez grupę pełni korzyści z tego tytułu. Osłabia to skalę wsparcia dla realizacji jej celów strategicznych, zachodzących w niej przemian czy sposobu funkcjonowania poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Uwarunkowania prawne nie mogą stanowić jednak uzasadnienia dla braku działań ukierunkowanych na umocowanie audytu w sposób, który będzie bazą dla wzrostu efektywności w jego funkcjonowaniu i przyniesie korzyści zarówno spółce dominującej, jak i spółkom zależnym.

Należy zatem postawić sobie pytanie: czy patrząc z perspektywy zarządu spółki kapitałowej, warto poświęcać czas tematyce audytu wewnętrznego, skoro w okresie znacznego spowolnienia gospodarczego nie brakuje wyzwań stojących przed władzami? Czy grupowy audyt wewnętrzny znaczy to samo dla zarządu spółki-matki i spółek-córek? Czy warto inwestować w to przedsięwzięcie? Jak umocować audyt, by stanowił efektywne narzędzie służące interesom grupy? Jakie problemy wiążą się z budowaniem i funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej?

Te i inne kwestie stanowią podstawę dalszych rozważań dotyczących audytu wewnętrznego w kontekście funkcjonowania grupy kapitałowej. Tezą, której warto bronić, jest pogląd, że funkcja ta jest istotnym czynnikiem służącym zapewnieniu efektywności operacyjnej i kosztowej procesów zachodzących w złożonej strukturze, jaką jest grupa kapitałowa, realizacji jej celów strategicznych i podnoszenia wartości podmiotów wchodzących w jej skład. Prawidłowo umiejscowiony i umocowany audyt wewnętrzny może stanowić skuteczne narzędzie w rękach zarządu spółki-matki.