Więcej IT w MSP

Polskie małe i średnie firmy mają coraz więcej zasobów informatycznych, nadal jednak trudno im przychodzi ocena, jaki wpływ IT ma na przychody czy koszty ich przedsiębiorstwa.

Zespół badawczy stowarzyszenia "Komputer w Firmie" wraz z Zakładem Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego Szkoły Głównej Handlowej monitoruje koniunkturę informatyczną sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Co kwartał na podstawie ankiet powstaje zagregowany wskaźnik odczuć i nastrojów - MSI, dostępne są także dane cząstkowe.

Wartość MSI w obecnym, dziesiątym notowaniu, jest nadal bardzo bliska historycznego maksimum z ubiegłego kwartału i wynosi obecnie 1,90.

Wyraźnie rośnie nadal ocena dotycząca przyrostu zasobów IT w firmie, blisko 60% ankietowanych deklarowało, że w ich firmie wielkość tych zasobów wzrosła (wzrost tego odsetka obserwujemy od maja 2005 r. ). Tylko 2,5% firm odnotowało zmniejszenie puli firmowych zasobów IT.

Wskaźnik dostępności produktów i usług IT (de facto - jak przyznają sami autorzy raportu - odzwierciedlający odczucia względem cen, a częściowo - aktywność dostawców) nieznacznie spadł, tylko 37% ankietowanych uważa, że dostępność wzrosła. 60% jest przeciwnego zdania.

Silniej podobne tendencje tendencje zarysowują się w przypadku oceny dostępności usług telekomunikacyjnych. Spada zdecydowanie odsetek przekonanych o rosnącej dostępności usług telekomunikacyjnych. Obecnie tylko 32% uważa, że usługi telekomunikacyjne są bardziej dostępne, 66% nie dostrzega zmiany sytuacji.

Wśród ankietowanych ciągle dominuje przekonanie (60% odpowiedzi), że inwestycje w IT nie przyczyniają się do zwiększenia ani do zmniejszenia przychodów. Zdanie takie częściej wyrażają przedstawiciele firm średnich. Z 40% pozostałych odpowiadających większość - ponad 90% - uważa, że IT przysporzyło przychodów. Także w odniesieniu do kosztów, nadal większość badanych (62%) nie jest w stanie określić wpływu IT. 22% uważa, że IT pozwoliło na oszczędności, a 17% - że wręcz przeciwnie.

Ankietowani oceniali też popyt na sprzęt, usługi IT oraz oprogramowanie w nadchodzącym kwartale. 43% uważa, że będzie rósł popyt na usługi i sprzęt, tyle samo odpowiadających uważa, że zwiększy się popyt na oprogramowanie.


Zobacz również