Więcej pracowników w Europie

Odsetek zatrudnienia w Unii Europejskiej wzrósł z 63,9% w 2001 do 64,2% w roku 2002. W zestawieniu obejmującym obecne państwa członkowskie UE i członków $in spe$ pozycja polskiego rynku pracy jest niesłychanie słaba.

Według badania Labour Force Survey, zleconego przez Eurostat, wiosną 2002 roku w krajach Unii Europejskiej pracę miały 163 mln osób, o ponad 1,7 mln więcej niż rok wcześniej. Stopa zatrudnienia wzrosła tym samym w porównaniu do okresu rok wcześniej o 0,3 punktu procentowego, do 64,2% (w wieku 15-64 lata). Odsetek ten wyraźniej wzrósł wśród kobiet w wieku 15-64 lata, bo z 54,8% do 55,5%. W krajach wstępujących do Unii latem ub. roku pracę miało 28,9 mln osób, tym samym odsetek zatrudnionych w całej populacji sięgał 56,1%. Stopa zatrudnienia wśród kobiet tylko nieznacznie przekracza ogółem w tych państwach 50% (50,3%).

Według wiosennego Labour Force Survey, w UE najniższy odsetek zatrudnionych kobiet w wieku 15-64 lata jest we Włoszech (55,4%), Grecji (56,9%) i Hiszpanii (58,4%). Najwyższa stopa zatrudnienia wśród kobiet w tym wieku była natomiast w Danii (76,4%), Szwecji (74%), Wielkiej Brytanii (71,5%). Wśród krajów przystępujących do Unii najniższy odsetek zatrudnionych zanotowano w niestety w naszym kraju (51,7%), następnie na Malcie (55,2%), Najwyższy - na Cyprze (68,5%) i w Czechach (65,6%).

Dania (72,6%), Szwecja (72,5%) i Finlandia (67,3%) były na wiosnę 2002 roku krajami o najwyższej stopie zatrudnienia wśród kobiet. Najniższy odsetek pań pracujących zawodowo był we Włoszech (49,1%), w Grecji (42,7%) i Hiszpanii (44%). Wśród państw wstępujących do Unii rozpiętość jest także wyraźna: od 34,5% na Malcie do 59,8% w Słowenii.

Także różnica pomiędzy stopą zatrudnienia mężczyzn i kobiet najwyższa była w tych krajach - przekraczała niemal 30 punktów procentowych. Poniżej 10% - w krajach skandynawskich. Wśród państw kandydujących największy rozziew był na Malcie (aż 41 punktów procentowych), Cyprze (20 punktów), a najniższy - na Łotwie (6 punktów) i na Litwie (7 punktów).

Znacznie wyraźniejsze są różnice pomiędzy poszczególnymi państwami pod względem stopy zatrudnienia wśród osób w wieku pomiędzy 55 a 64 lata. Odsetek ten waha się od 26% w Belgii do 68% w Szwecji. W całej Unii średnia stopa zatrudnienia w tej grupie wiekowej sięga 39,8%. Zaledwie w czterech państwach członkowskich odsetek zatrudnionych w tej grupie wiekowej przekracza 50% (w Szwecji - 68,3%, Danii - 57,3%, Wielkiej Brytanii - 53,3% i Portugalii - 51,4%). Najmniejszy odsetek zatrudnionych w takiej grupie wiekowej jest w Belgii (25,8%) i Luksemburgu (27,9%). Wśród mężczyzn w tym wieku średni odsetek zatrudnienia wynosił w UE 49,8%.

W krajach przystępujących do Unii pracuje zawodowo tylko 30,6% osób w wieku 55 - 64 lata; od 22,1% na Słowacji do 51,3% w Estonii. Wśród mężczyzn w tej grupie wiekowej wynosił on 41,4% - od 34,9% w Polsce do 67% na Cyprze.

Podsumujmy może pozycję Polski w tym zestawieniu. Dane największego rynku pracy wśród krajów przystępujących i piątego w przyszłej, poszerzonej Unii są naprawdę zatrważające.

Według danych z wiosny 2002 Polska ma najniższy odsetek zatrudnionych wśród osób w wieku 15-64 lata ze wszystkich państw przystępujących do Unii jak i w Unii z 1 maja 2004 (15+10); wynosi on zaledwie 51,7%. Polska ma najgorszy wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn z tej grupy wiekowej (57%) - w gronie wszystkich 25 krajów. Wśród kobiet w tym wieku gorzej jest na Malcie, w Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii.

Wśród osób pomiędzy 55 a 64 rokiem życia gorszy odsetek pracujących jest jedynie na Słowacji, w Słowenii i na Węgrzech. Mamy jednak najgorszy odsetek zatrudnienia mężczyzn w tej grupie wiekowej. Jeśli chodzi zaś o odsetek zatrudnienia kobiet w tym wieku, to gorzej jest co prawda jeszcze w czterech z krajów wstępujących (np. na Węgrzech) i czterech państw Unii, ale przewodzącej w tej kategorii Szwecji dzielą nas po prostu lata świetlne.