Większy handel zagraniczny w I kwartale

GUS podał informację o obrotach handlu zagranicznego w pierwszych trzech miesiącach br. Rosły eksport i import, jednak ten ostatni wyraźniej, toteż w porównaniu z ub. rokiem ujemne saldo wzrosło z 12,9 mld zł do 16,9 mld zł.

Jak podaje GUS, od stycznia do końca marca br. eksport w cenach bieżących wyniósł 53,8 mld zł, a import 70,7 mld zł. W porównaniu z I kw. roku eksport wzrósł o 18,2%, a import o 21,2% (import z krajów UE o 22,9%). Ujemny bilans w handlu zagranicznym wyraźnie się jeszcze pogorszył, z 12,9 mld zł w Q1'03 do 16,9 mld zł w I kw. br.

Eksport wyrażony w USD zwiększył się o 22,7%, a import o 25,5%. Ujemne saldo wynosiło więc 4,5 mld USD (w I kw. ub. roku 3,3 mld USD). Eksport wyrażony w EUR wyniósł 11,3 mld EUR, import 14,8 mld EUR, a ujemne saldo 3,5 mld EUR wobec minus 3,1 mld EUR przed rokiem (eksport zwiększył się o 3,6%, a import o 6,1%).

Ujemne salda odnotowano w handlu ze wszystkimi grupami krajów. Największy deficyt - w obrotach z krajami rozwiniętymi się gospodarczo (-8,2 mld zł albo-2,1 mld USD, w tym z krajami UE -5,4 mld zł albo -1,4 mld USD). Udział handlu zagranicznym miała przede wszystkim wymiana z krajami rozwiniętymi (w eksporcie wynosiła 76,1%, w tym z UE 71,1%), a w imporcie 69,4% (w tym UE 61,7%).

Obniżył się udział największego naszego partnera w handlu zagranicznym – Niemiec. W naszym eksporcie spadł o 1,2 pkt proc. w porównaniu z I kw. 2003, do 32,5%, a w imporcie stanowił 24,1% (rok wcześniej 24,2%). Dodatnie saldo wyniosło 0,5 mld zł (0,1 mld USD), rok wcześniej: 1,2 mld zł (albo 0,3 mld USD).

Wśród głównych partnerów handlowych Polski najwyższą dynamikę obrotów odnotowano w eksporcie do Danii, Włoch, Francji i Czech, a w imporcie – ze Szwecji, Czech, Włoch i Francji. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 71,8% eksportu (w ub. roku 72,3%) i 67,0% importu ogółem (odpowiednio 68,4%).