Windows Home Server 2011 w praktyce

Windows Home Server 2011 to idealny przykład na to, że serwerowy system operacyjny nie zawsze musi być skomplikowany w obsłudze i wymagający sprzętowo. Ten adresowany do użytkownika domowego produkt ułatwi zarządzanie danymi i multimediami w sieci lokalnej oraz dopilnuje regularnej aktualizacji i archiwizacji pracujących w niej komputerów

WHS2011

Pojęcie serwera kojarzy się zwykle ze skomplikowanym systemem bądź komputerem, przeznaczonym do wyspecjalizowanych zadań w dużych korporacjach, drogim i trudnym w obsłudze. To nie zawsze jest prawdą. Serwer z założenia ma udostępniać pewne usługi i bez znaczenia jest poziom zaawansowania czy liczba odbiorców. Te same mechanizmy, co w rozbudowanych środowiskach przydają się bardzo często w dużo mniejszej skali na przykład w warunkach domowych. Warunkiem ich stosowania jest przystępność, prostota konfiguracji i użytkowania.

Do takich zadań przygotowany został Windows Home Server 2011. Ten system operacyjny ma służyć jako serwer plików i multimediów w niewielkiej sieci domowej. Jego zadaniem jest także regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa własnych oraz stacji roboczych korzystających z LANu. Umożliwia także zdalny dostęp do danych zapisanych na dysku. Prosta w obsłudze konsola zarządzania, która wystarcza do konfiguracji i kontroli najważniejszych zadań nie powinna zrazić nikogo.

Pokazujemy, jak skonfigurować po instalacji WHS2011 i jak za jego pomocą zarządzać siecią.

Windows Home Server 2011 w praktyce

WHS 2011 Dashboard - główna strona tablicy

Pierwsza konfiguracja serwera

Pierwsze uruchomienie systemu wiąże się zawsze z koniecznością wprowadzania różnych ustawień i konfiguracją funkcji oraz usług. To samo dotyczy Windows Home Servera. Do zmian w ustawieniach stosuje się tak zwana tablicę - Dashborad.

1. Po uruchomieniu serwera kliknij dwukrotnie ikonę Dashboard na pulpicie. Otwarte zostanie okno z wybraną kartą Home. Na ekranie zobaczysz zestaw zadań, które należy wykonać. Zgrupowane są one pod nazwą Getting started tasks. Jeżeli przełączysz widok, to po kliknięciu tego łącza powrócisz do okna startowego.

2. Kliknij pierwsze polecenie. Pozwoli ono skonfigurować aktualizacje. Zaznacz Use Microsoft Update i kliknij OK. Następnie wybierz Set up Server Backup. Kopię zapasową serwera można zapisywać na nośniku lokalnym lub zewnętrznym. Pomiń pierwsze okno kreatora. Gdy system wyszuka dostępne dyski, zaznacz, na którym mają być umieszczane archiwa. Pamiętaj, że zostanie on sformatowany, a wszystkie istniejące dane skasowane. Poinformuje cię o tym kolejny komunikat. Kliknij Yes. Nadaj kopii nazwę i określ harmonogram jej tworzenia. W kolejnym oknie wskaż elementy, które będą archwizowane. Na koniec zaakceptuj ustawienia klikając Apply settings i zamknij kreatora przyciskiem Close

Windows Home Server 2011 w praktyce

Harmonogram zapisu kopii zapasowej WHS2011

3. Fizyczny dostęp do serwera jest często utrudniony. Aby nim wygodnie zarządzać możesz skonfigurować zdalne połączenie za pomocą przeglądarki. Wybierz Set up Remote Web Access i Turn on. Uruchom automatyczną konfigurację rutera bądź ustaw przekierowanie portów samodzielnie. Jest to konieczne na przykład wtedy, gdy ruter nie obsługuje standardu UPnP. Następnie kliknij Set up w sekcji Domain name. Pozwoli ci to skonfigurować nazwę domeny w której znajdą się komputery podłączone do serwera oraz serwer. Możesz stworzyć nową domenę bądź podłączyć się do istniejącej. Dzięki temu uzyskasz możliwość połączenia się z serwerem przez Internet. Jeżeli nie masz zarejestrowanej domeny, bezpłatną uzyskasz od Microsoftu. Potrzebujesz tylko konta Windows Live. Wymyśl nazwę i sprawdź jej dostępność.

Gdy ruter nie obsługuje UPnP

Czasami bywa tak, że ruter obsługujący sieć lokalną nie obsługuje protokołu UPnP. Można się również spotkać z sytuacją, w której mimo włączonej obsługi nie udaje się skonfigurować przekierowania portów koniecznych do zdalnych połączeń z WHS2011. W takie sytuacji ustawienia rutera należy zmodyfikować ręcznie. Pokażemy to na przykładzie popularnego ostatnio urządzenia Edimax dołączanego do modemów LTE Cyfrowego Polsatu.

Przekierowanie portów włączone w ruterze Cyfrowego Polsatu

1. Uruchom przeglądarkę i wpisz adres IP rutera. Domyślnie jest to 192.168.2.1. Podaj nazwę użytkownika uprawnionego do administracji i wpisz jego hasło. Po uruchomieniu strony konfiguracyjnej kliknij sekcję Ustawienia.

2. Wybierz grupę Ustawienia zaawansowane i zaznacz kategorię Przekierowanie portów, a następnie pole Włącz przekierowanie portów. Rozwiń listę w kolumnie Nazwa komputera i zaznacz na niej komputer z zainstalowanym WHS2011. Kliknij strzałkę z lewej strony pola tak, by w kolumnie Prywatny IP pojawił się adres IP serwera. Jeżeli znasz ten adres możesz go od razu wpisać w to pole ręcznie.

3. Na liście Rodzaj wskaż TCP i w pierwszym polu kolumny Zakres portów umieść liczbę 80. W pole Uwagi możesz wprowadzić opis przekserowanego portu. W tym przypadku dotyczy on protokołu HTTP. Kliknij przycisk Dodaj, by umieścić stworzony wpis na liście rutera. W podobny sposób dodaj przekierowanie dla protokołów HTTPS oraz RDP. Będą to odpowiednio numery 443 i 4125. Zaakceptuj zmiany przyciskiem Apply u dołu strony konfiguracyjnej i zrestartuj ruter.

4. Opcje udostępniania i współdzielenia zasobów skonfigurujesz po kliknięciu łącza Set options for sharing. Najlepiej do skonfigurowania usługi wykorzystać informacje o kontach użytkowników. Służy do tego pierwsza opcja Share with user accounts. Określ uprawnienia do poszczególnych zasobów i możliwość zdalnego dostępu za pomocą przeglądarki. Kliknij Create account.

5. Polecenie Configure media settings służy do ustawienia sposobu udostępniania mediów. Kliknij Turn on w sekcji Media Server aby inne urządzenia w sieci, na przykład konsola lub komputery podłączone przez Internet mogły korzystać z plików. Sekcja Video streaming quality pozwala zdefiniować jakość przesyłanego materiału wideo. Lokalnie warto ustawić Best ale należy pamiętać, że po połączeniu przez Internet, łącze może mieć zbyt małą przepustowość. Na koniec kliknij Customize w sekcji Media libr ary, co pozwoli określić katalogi, które zostaną włączone do biblioteki mediów.

Podłączanie komputerów do serwera WHS2011

Korzystanie z serwera jako stacji roboczej mija się z celem. Aby w pełni skorzystać z jego funkcji należy stworzyć sieć domową i podłączyć do niego pracujące w niej stacje.

1. Na każdym komputerze, który ma korzystać z usług serwera, uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adreshttp://<nazwa_serwera>/connect, gdzie <nazwa_serwera> to nazwa komputera z Windows Server 2011. Zamiast nazwy możesz użyć także adresu IP komputera z zainstalowanym WHS. Po chwili otworzona zostanie strona umożliwiająca pobranie oprogramowania ułatwiającego połączenie. Kliknij łącze Download software for Windows. Jeżeli łączysz się z Maca użyj linka Download software for Mac.

Windows Home Server 2011 w praktyce

Instalację i konfigurację połączenia pomiędzy stacja roboczą a serwerem przeprowadza się z poziomu przeglądarki

2. Do przeprowadzenia operacji potrzebny jest przynajmniej 1 GB wolnej przestrzeni na dysku. Kliknij przycisk Zainstaluj, a po chwili Dalej i jeszcze raz Dalej. Proces sprawdzania, pobierania i instalacji niezbędnych elementów może zająć kilkanaście minut. Po pewnym czasie zostaniesz poproszony o podanie hasła do serwera. Wpisz je i przejdź dalej.

3. W pole Server descripion wpisz opis komputera. Będzie on widoczny na tablicy zarządzanie obok podłączanej stacji roboczej To opcjonalne rozwiązanie. Kliknij Next. Aby wykorzystać wszystkie możliwość tworzenia kopii zapasowych serwer może zdalnie wybudzać stacje robocze ze stanu uśpienia, przeprowadzać archiwizację i ponownie je usypiać. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie komputery będą w ten sposób funkcjonować. Niektórych nie uda się wystartować inne nie poddadzą się ponownemu uśpieniu. Zaznacz opcję Yes wake up this computer i fit is either in Steep or hibernate mode to back it up. Następnie wybierz No i don’t want to participate in the program i kliknij jeszcze raz Next

4. Jeżeli chcesz od razu uruchomić konsolę zarządzania pozostaw zaznaczone pole Open the Dashboard to administer your server. Zakończ konfigurację przyciskiem Finish. Wpisz hasło logowania i wciśnij [ENTER

Windows Home Server 2011 - konsola zarządzania

Sterowanie najważniejszym funkcjami serwera odbywa się za pomocą tak zwanej tablicy. Dashborad pozwala zarządzać użytkownikami, planować tworzenie kopii zapasowych, konfigurować aktualizacje. Ta konsola to centrum dowodzenia serwerem, aby sprawnie nim zarządzać należy znać dostępne tutaj polecenia.

1. Po uruchomieniu tablicy wyświetlona zostaje domyślnie karta Home. To w tym miejscu przeprowadza się początkową konfigurację servera. To jednak nie wszystko. Można tu umieścić linki do najczęściej wykonywanych operacji. Kryją się one w sekcji Common tasks. Dodasz tu konto użytkownika i zdefinujesz współdzielony katalog. Możesz też zresetować hasło dostępu do servera. Lista ta jest jednak zamknięta i nie można jej dowolnie rozbudowywać.

2. Dokładniejsze zarządzanie kontami użytkowników przeprowadza się na karcie Users. Dodaje się tu użytkowników i modyfikuje ustawienia istniejących kont. Dostępne opcje pozwalają zresetować hasło i określić ogólną politykę bezpieczeństwa dotyczącą haseł. Za pomocą prostego suwaka definiuje się wymagania, co do liczby i rodzaju użytych znaków. Tutaj też można skasować konto bądź je dezaktywować

3. Karta Computers and Backup to centrum sterowania zapisem kopii zapasowych. Regularny zapis stanu serwera oraz stacji roboczych pracujących w LANie stanowi jedną z cenniejszych funkcji WHS 2011. Z jednego miejsca można zabezpieczyć dane wszystkich komputerów w sieci. Definiuje się w tym miejscu harmonogramy archiwizacji, wybiera pliki do umieszczenia w kopii i uruchamia ręcznie zapis archiwum.

Windows Home Server 2011 w praktyce

Funkcja oczyszczania nośników dostępna z poziomu karty zarządzania katalogami i dyskami WHS 2011

4. Dane, którymi zarządza serwer oraz podłączone do niego dyski wyświetlane są na karcie Server Folders and Hard Drives. W tym miejscu udostępnisz dodatkowe katalogi użytkownikom serwera, sprawdzisz zawartość folderów, przeniesiesz istniejące dane. Funkcje związane z dyskami umożliwią ci oczyszczenie nośników, weryfikację i naprawę błędów lub zapis archiwum z zawartością dysku.

5. Add-ins to miejsce, w którym instaluje się dodatki do serwera i zarządza nimi. Na karcie wyświetlana jest lista wtyczek, można tu uruchomić pomoc i odinstalować dodatek. Funkcje wtyczek dostępne są zazwyczaj na innych kartach tablicy.

6. Na pasku narzędziowym tablicy znajduje się także centrum, w którym wyświetlane są komunikaty informujące o różnych zdarzeniach. Podzielono je na trzy grupy - błędy, ostrzeżenia i informacje. Po kliknięciu jednej z ikon otworzy się okno z dziennikiem zdarzeń, w którym umieszczono szczegóły poszczególnych informacji. Obok komunikatów, na belce znajduje się także przycisk dający dostęp do ustawień konfiguracyjnych serwera.

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Liczba domowników czyli osób, które regularnie korzystają z serwera nie zmienia się często. Umiejętność zakładania nowych kont, ich konfiguracji i zarządzania jest jednak podstawową umiejętnością która w znaczący sposób wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo pracy.

1. Aby dodać nowego użytkownika otwórz tablicę i sekcję Users. Po lewej wyświetlone są wszystkie skonfigurowane konta. Kliknij łącze Add a user account. Uzupełnij pola formularza kompletem informacji zawierającym dane o imieniu, nazwisku oraz oczywiście nazwie tworzonego konta. Wpisz dwukrotnie tymczasowe hasło użytkownika.

2. Jeżeli chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa wymuszając używanie przez użytkowników lepszych haseł zmień politykę bezpieczeństwa w tym zakresie. Kliknij łącze Change the password policy u dołu. Domyślnie akceptowane są wszystkie hasła, nawet te najprostsze. Przesuwając suwak Password Policy w prawo podnosisz bezpieczeństwo. Wariant o nazwie Strong wymaga haseł o długości przynajmniej 7 znaków składających się z dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Kliknij przycisk Change Policy i OK. Po zmianie wymagań konieczne jest najczęściej poprawienie zastosowanego wcześniej zabezpieczenia. Przejdź do kolejnego okna kreatora.

Windows Home Server 2011 w praktyce

Określanie uprawnień zdalnego dostępu przez Internet do obiektów WHS

3. Określ poziom dostępu do poszczególnych folderów udostępnianych przez serwer. Rozwiń listę obok każdego z nich i wybierz jedną z opcji. Możesz pozwolić jedynie na odczyt (Read only), na pełen dostęp (Read/Write) lub zablokować możliwość otwierania katalogu (No access). Kliknij Next

4. Na tym etapie konfiguracji konta trzeba nadać uprawnienia zdalnego dostępu. Do obiektów, obok których umieścisz zaznaczenie użytkownik będzie miał swobodny dostęp przez Internet. Jeżeli chcesz uniemożliwić łączenie przez Internet wybierz Do not Allow Remote Web Access. Utwórz konto klikając Create account i zamknij okno konfiguracyjne przyciskiem Close.

5. Aby zmienić hasło użytkownikowi, który na przykład zapomniał jakiego używał zabezpieczenia, nie trzeba kasować jego konta i zakładać nowego. Po zaznaczeniu użytkownika na liście wystarczy kliknąć łącze Change the user account password, a następnie wpisać dwukrotnie nowe hasło. Aby zablokować konto można użyć jednej z dwu metod. Pierwsza polega na całkowitym skasowaniu użytkownika. Służy do tego polecenie Remove the user account. Gdyby jednak w przyszłości miał ponownie korzystać z serwera wystarczy je tymczasowo wyłączyć. Służy do tego polecenie Deactivate user account

Kopie zapasowe komputerów w sieci

WHS2011 został wyposażony w narzędzia, które pozwalają zdalnie zapisać stan każdego komputera w sieci. Dzięki temu nie trzeba pamiętać, by konfigurować i pilnować wykonania archiwizacji na każdej stacji roboczej osobno. Jeden harmonogram i konsola zarządzania zadba o wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. Poza tym serwer jest w stanie monitorować zdalnie stan poszczególnych komputerów i informować użytkownika o błędach, awariach czy niezbędnych do wykonania czynnościach

Windows Home Server 2011 w praktyce

Zapisem kopii zapasowych stacji można zarządzać z poziomu konsoli WHS2011

1. Otwórz tablicę i kliknij kartę Computers and Backup. Po lewej stronie ekranu zobaczysz listę, na której znajdują się wszystkie stacje robocze połączone z serwerem oraz sam serwer. Poszczególne kolumny opisują stan komputerów, między innymi określone wcześniej przeznaczenie, status, ważne komunikaty czy informacje o kopiach zapasowych. Po zaznaczeniu danego wpisu u dołu wyświetlone zostaną właściwości obiekty takie, jak zainstalowany system operacyjny czy architektura. Prawa strona ekranu zawiera funkcje, jakie można zastosować do każdej ze stacji.

2. Zaznacz jeden rekord i kliknij polecenie Customize Backup for the computer. Wybierz Add or remove backup items. Jeżeli chcesz całkowicie anulować istniejące zadanie archiwizacji kliknij łącze Disable backup for this computer. Rozwijając listy poszczególnych napędów zaznaczaj te obiekty, które zostaną uwzględnione w kopii i usuwaj zaznaczenie obok tych, które zostaną pominięte. Nie zapomnij uwzględnić systemu operacyjnego jeżeli chcesz by w razie poważnej awarii udało się uruchomić peceta. Kliknij Save changes i Close

3. Wybierz polecenie Additional client computer backup tasks u dołu okna. Na karcie Settings określisz harmonogram zapisu archiwum. Możesz tu zdefiniować, w jakich godzinach odbywa się zapis danych oraz jak długo przechowywane są poszczególne rodzaje kopii. Narzędzia na karcie Tools umożliwiają naprawę plików archiwum, a także stworzyć klucz pozwalający odzyskać dane z kopii na komputerach. Zamknij okno przyciskiem Ok. Jeżeli chcesz bezzwłocznie ręcznie zapisać pierwszą kopię wybierz polecenie Start a backup for the computer. Nadaj archiwum nazwę i rozpocznij zapis. Aby odzyskać dane użyj polecenia Restore files or folder for the computer.

4. Osobne ustawienia definiuje się dla archiwum serwera. Zaznacz w tablicy rekord związany z WHS2011 i kliknij po prawej Customize backup for the server. Przejdź do kolejnego okna kreatora i wybierz Change Server Backup settings. Wyświetlona lista zawiera napędy, na których może zostać umieszczona kopia. Wybierz tu lokalizację. Następnie nadaj zadaniu nazwę i zaznaczając opcje Custom określ dostępne godziny zapisu. Wskaż elementy do archiwizacji i zaakceptuj zmiany przyciskiem Apply settings.

Konta użytkowników z pustymi hasłami

Opisując konfigurację jakiekolwiek systemu każdy dąży do tego by uzyskać, jak największy poziom bezpieczeństwa. Zwykle wiąże się to z długimi i trudnymi hasłami. Windows Home Server przeznaczony jest jednak dla zwykłych domowych użytkowników, dla których hasła oznaczają utrudnienie w codziennym użytkowaniu. Istnieje spora grupa osób która chętnie pozbyłaby się tego "kłopotu". Zachowując pewne warunki można wyłączyć konieczność wpisywania haseł podczas logowania. W końcu w obrębie sieci domowej nie trzeba zwykle obawiać się ataków czy niszczenia bądź kradzieży danych.

1. WHS nie zrezygnuje łatwo z obowiązku podawania hasła podczas logowania. Aby wyłączyć tę regułą należy poddać edycji rejestr systemowy. Zaloguj się do serwera jako administrator, rozwiń menu startowe i wpisując regedit uruchom edytor rejestru. Otwórz kolejno następujące klucze: HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet, Control, i kliknij Lsa. Znajdż w prawej części oka wartość o nazwie LimitBlankPasswordUse i kliknij ją dwukrotnie. Zmień daną wartości na 0 i wciśnij [ENTER]. Zamknij edytor i zrestartuj komputer.

Windows Home Server 2011 w praktyce

Server Manager - modyfikacja hasła na jednym z kont użytkowników

2. Uruchom konsolę zarządzania i przejdź do sekcji Users. Uzupełnij wszystkie pola formularza i przejdź do miejsca, w którym definiuje się hasło. Mimo zmian w rejestrze WHS nie pozwoli w tym miejscu pozostawić pola z hasłem bez wypełnienia. Wprowadź dowolne proste zabezpieczenie i kliknij Next. Nadaj uprawnienia do katalogów lokalnych i przejdź do kolejnego kroku. To bardzo istotny etap konfiguracji konta. Pod żadnym pozorem nie dawaj użytkownikowi konfigurowanego właśnie konta dostępu zdalnego przez Internet. KONIECZNIE zaznacz opcję Do not allow Remote Web Access. Kliknij Create account i Close.

3. Uruchom narzędzie zarządzania serwerem. Kliknij w tym celu ikonę Server Manager na pasku zadań. Rozwiń sekcję Configuration, potem Local Users and Groups i zaznacz grupę Users. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę utworzonego przed chwilą konta i z menu kontekstowego wybierz polecenie Set Password. Zaakceptuj okno komunikatu przyciskiem Proceed. Pozostaw pola New Password oraz Confirm Password puste i zaakceptuj zmiany klikając OK i jeszcze raz OK. Zamknij menedżera. Dostęp do utworzonego wcześniej konta nie będzie zabezpieczony hasłem.

Powiadomienia na maila

Regularne zaglądanie do dziennika zdarzeń powinno stać się zwyczajem każdego dobrego administratora. WHS2011 przeznaczony jest jednak dla użytkowników, którzy nie zawsze mają czas i chęci by analizować czy optymalizować ustawienia systemu. Dlatego warto skonfigurować aplikację dziennika w ten sposób, by o każdym istotnym zdarzeniu informowała administratora za pomocą wiadomości pocztowej. W ten sposób prawdopodobieństwo dotarcia istotnej informacji do adresata zdecydowanie wzrasta.

1. Uruchom tablicę zarządzania. Możesz to zrobić lokalnie na serwerze bądź zdalnie z podłączonej do sieci stacji roboczej. Kliknij pole na pasku informujące o zarejestrowanych zdarzeniach, dzięki temu na ekranie pojawi się okno dziennika zdarzeń (Alert Viewer). Wybierz polecenie Set up email notification for alerts

Windows Home Server 2011 w praktyce

Konfiguracja e-mailowych powiadomień dziennika zdarzeń

2. Użyj przycisku Enable a następnie podaj parametry konta i serwera, które będą używane do wysyłania poczty. Po kliknięciu OK, w pole Email recipients wpisz adresy poczty elektronicznej osób, które będą informowane o zarejestrowaniu w dzienniku nowej pozycji. Poszczególne adresy oddziel znakiem średnika. Kliknij Apply and send email by zweryfikować konfigurację oraz połączenie. Przyciskiem Close zamknij okno komunikatu potwierdzającego operację. Kliknij OK by zakończyć konfigurację.

Windows Home Server 2011 w praktyce

Wiadomość pocztowa z WHS2011 z treścią zarejestrowanych zdarzeń

Dyski i katalogi serwera

Domyślne foldery na serwerze podzielone są w zależności od planowanej zawartości. Po instalacji przygotowane jest miejsce na dokumenty, pliki muzyczne, filmowe czy grafikę (przeznaczenie jest oczywiście umowne). Co ważne od razu umieszczone są one na innej partycji niż systemowa, co ułatwia ochronę danych w razie poważnej awarii serwera. Przygotowana przez WHS struktura dostępna jest także po zalogowaniu się do systemu przez Internet. Do standardowego zestawu można dodawać swoje katalogi, a foldery przenosić między różnymi nośnikami.

1. Narzędzia do zarządzania katalogami i dyskami umieszczone zostały w sekcji Server Folders and Hard Drives. Po jej wybraniu dostępne są dwie karty jedna z funkcjami dotyczącymi katalogów, druga dysków. Jeżeli widoczne są jeszcze inne to najczęściej dodane zostały przez różnego rodzaju wtyczki zainstalowane w serwerze. Po wybraniu Server Folders można sprawdzić zestaw katalogów, ich zawartość czy zabezpieczenia. Dwukrotne kliknięcie otwiera katalog w nowym oknie Eksploratora. Po kliknięciu prawym przyciskiem otwiera się menu kontekstowe które daje dostęp do właściwości katalogu oraz funkcji umożliwiającej jego przeniesienie. Podobne narzędzie umieszczono na liście po prawej.

2. Zaznacz jeden z katalogów i kliknij View the folder properties. Krata General to po prostu zbiór informacji o folderze. Jedynym użytecznym polem jest Description, które pozwala zamieść szerszy opis przeznaczenia danego katalogu. Przejdź na kartę Sharing. Tu zamieszczone zostały funkcje pozwalające określić poziom dostępu do danych. Wyszczególniony jest zestaw kont użytkowników, a obok każdego z nich znajduje się lista uprawnień. Za jej pomocą określisz, czy użytkownik może tylko odczytać zawartość katalogu, ma uprawnienia do modyfikacji, czy dostęp został mu całkowicie zablokowany.

3. Po kliknięciu Move the Folder uruchamia się kreator ułatwiający przenoszenie katalogu pomiędzy dyskami. System pilnuje przy tym, by zachowana została odpowiednia struktura. Użytkownik ma jedynie za zadanie wskazać nowe miejsce docelowe.

Windows Home Server 2011 w praktyce

Tworzenie nowego folderu serwera w WHS 2011

4. Aby nie ograniczać możliwości sortowania, segregowania i podziału danych w WHS został wyposażony w funkcję tworzenia własnych katalogów. Aby dodać folder do serwera kliknij polecenie Add a folder. W pole Name wpisz jego nazwę, a w polu Description umieść opis. Automatycznie przypisana zostaje standardowa ścieżka do dysku ale miejsce zapisu możesz zmienić używając przycisku Browse.

5. Kolejny krok to nadanie uprawnień. Pierwsze dwie opcje obejmują wszystkich użytkowników i pozwalają szybko umożliwić im pełen dostęp bądź ograniczyć możliwości tylko do odczytu. Jeżeli chcesz zróżnicować prawa w zależności od poszczególnych kont kliknij Specific people. Na koniec kliknij Add folder. Po stworzeniu katalogu należy się jeszcze upewnić, że jest on uwzględniony w harmonogramie zapisu kopii zapasowych. W tym celu wybierz przycisk Open, potem Change server backup settings i w jednym z ostatnich kroków kreatora konfiguracji sprawdź zaznaczenie obok stworzonego właśnie katalogu. Zakończ konfigurację przyciskami Apply settings i Close. Zwróć uwagę, że katalogi stworzone przez użytkownika można kasować. Odpowiednie polecenie dostępne jest w menu kontekstowym i na liście po prawej stronie okna.

Windows Home Server 2011 w praktyce

Raport narzędzia sprawdzającego integralność nośników WHS 2011

6. Narzędzia dyskowe można włączyć po wyświetleniu właściwości wybranego nośnika. Przejdź na kartę Hard driver, kliknij dysk i polecenie View the hard driver properties. Aby oczyścić go ze śmieci użyj przycisku Drive cleanup. Uruchomi się standardowe, znane z innych wersji Windows narzędzie do oczyszczania dysku. Pozwala ono wybrać pliki do skasowania, odinstalować programy, usunąć tym czasowe śmieci. Daje ono także dostęp do zapisanych punktów przywracania systemu. Jeżeli nośnik sprawia problemy i zachodzi obawa że został uszkodzony warto posłużyć się funkcją naprawy. Włączysz ją klikając Check and repair.