Windows Vista/7/8 – Kopiowanie plików i folderów wraz z prawami dostępu

Chcąc ukryć pliki przed wścibskimi, wystarczy zapisać je w swoim profilu użytkownika – w Windows 7 np. w obrębie biblioteki Dokumenty. Pozostali użytkownicy tego systemu nie mają wstępu do tego folderu. Jeśli jednak używasz drugiej partycji lub zewnętrzny dysk, każdy użytkownik zalogowany w systemie ma pełny dostęp do tych zasobów. Nie zmieni się to nawet wtedy, gdy skopiujesz swój profil do nowej lokalizacji, bo operacja ta nie uwzględnia praw dostępu.

Na zewnętrznym dysku sformatowanym w systemie plików NTFS lub takowej partycji domyślnie jest dozwolone wykonywanie operacji odczytu i zapisu dla wszystkich użytkowników. Z technicznego punktu widzenia każdy obiekt w systemie plików dziedziczy uprawnienia nadrzędnego obiektu. Windows przejmuje zatem prawa dostępu obowiązujące na dysku lub w folderze, do którego są kopiowane pliki i foldery lub w którym są tworzone.

Aby odebrać innym użytkownikom systemu prawa dostępu do określonego folderu, wykonaj następujące czynności.

Windows Vista/7/8 – Kopiowanie plików i folderów wraz z prawami dostępu

Etap 1. Utwórz nowy folder na żądanym dysku lub partycji, nadając mu nazwę np. MojePliki. Kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Właściwości i przeskocz na kartę Zabezpieczenia.

Etap 2. W Viście lub Windows 7 kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie przycisk Zmień uprawnienia. Teraz usuń zaznaczenie pola wyboru Dołącz uprawnienia dziedziczne z tego obiektu nadrzędnego. Potwierdź przyciskiem Usuń i pozamykaj wszystkie okna, klikając przyciski OK.

W Windows 8 trzeba także kliknąć przycisk Zaawansowane, lecz później Wyłącz dziedziczenie. Następnie usuń wszystkie odziedziczone uprawnienia z tego obiektu, po czym potwierdź przyciskami OK, Tak i OK.

Etap 3. W ten sposób usunąłeś wszystkie prawa dostępu do danego folderu, więc nie dostanie się do niego żaden z użytkowników systemu. Abyś sam odzyskał dostęp do folderu, przywołaj ponownie polecenie Właściwości w menu podręcznym i przeskocz na kartę Zabezpieczenia. Kliknij przycisk Edytuj, a następnie przycisk Dodaj. Wpisz nazwę użytkownika w polu tekstowym i potwierdź przyciskiem OK. Wskaż nazwę użytkownika na liście i jeszcze raz potwierdź przyciskiem OK. Zaznacz pole wyboru w kolumnie Zezwalaj i wierszu Pełna kontrola. Pozamykaj wszystkie okna, klikając przyciski OK.

W przygotowanym w ten sposób folderze MojePliki możesz tworzyć pliki i foldery, a będą dostępne tylko dla ciebie. Pozostałym użytkownikom nie uda się zdobyć do nich dostępu. Stanie się tak, bo będą dziedziczyły ograniczone uprawnienia. To samo dotyczy elementów, które skopiujesz do tego folderu.

Przemieszczanie i kopiowanie elementów. Oprócz tego można przenosić foldery w obrębie tej samej partycji. Przemieszczany w ten sposób folder nie dziedziczy praw dostępu od nadrzędnego obiektu, bo podczas wykonywania tej czynności nie jest tworzony od nowa. Zmienia się tylko wpis w systemie plików.

Zupełnie inaczej jest w wypadku kopiowania folderów lub przemieszczania ich na inną partycję. W tej sytuacji Windows zakłada folder na nowo, co oznacza, że nadaje mu nowe uprawnienia. Eksplorator Windows z zasady nie kopiuje praw dostępu, więc obowiązuje reguła dziedziczenia.

Jeszcze w Windows XP można było zmusić Eksplorator do uwzględniania uprawnień podczas kopiowania. Wystarczyło utworzyć wartość „ForceCopyAclwithFile” w obrębie klucza „HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer” i przypisać jej cyfrę 1 w polu Dane wartości.

Nowsze edycje środowiska Windows już nie uznają tego ustawienia. Chcąc kopiować uprawnienia wraz z plikami i folderami, trzeba korzystać ze specjalnych narzędzi – chociażby programu Xcopy.exe, który uruchamia się w oknie konsoli tekstowej. Przywołaj ją, wpisując polecenie cmd w polu wyszukiwania menu Start. Kliknij pierwszy ze znalezionych wpisów prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Uruchom jako administrator.

Przykładowe polecenie

xcopy /E /O c:\mojepliki g:\mojepliki

kopiuje podany folder z całą zawartością (ze wszystkimi plikami i podfolderami) z jednego dysku na drugi, uwzględniając prawa dostępu z lokalizacji źródłowej. Decyduje o tym parametr /O. Istotne jest, aby uruchomić konsolę tekstową z uprawnieniami administratora (jak opisaliśmy powyżej).

Jeżeli nie chcesz rezygnować z graficznego interfejsu użytkownika, możesz skorzystać z shareware’owego menedżera plików Total Commander. Przy kopiowaniu elementów (klawisz [F5]) lub ich przemieszczaniu (klawisz [F6]) wystarczy tu zaznaczyć pole wyboru Kopiuj prawa NTFS (musisz mieć uprawnienia administratora), które znajduje się tuż nad przyciskiem OK w oknie dialogowym kopiowania/przenoszenia