Windows XP - Więcej funkcji w Eksploratorze

Niektóre z funkcji Eksploratora wprowadzonych w Windows 7 można zrealizować także w Windows XP. Jak to zrobić?

StExBar rozszerza Eksplorator systemu Windows o przydatne funkcje. Oprócz tego umożliwia definiowanie własnych przycisków i umieszczanie ich na pasku zadań, np. do błyskawicznego przywoływania aplikacji bądź plików wsadowych.

StExBar rozszerza Eksplorator systemu Windows o przydatne funkcje. Oprócz tego umożliwia definiowanie własnych przycisków i umieszczanie ich na pasku zadań, np. do błyskawicznego przywoływania aplikacji bądź plików wsadowych.

Jest to możliwe np. za pomocą bezpłatnego rozszerzenia Eksploratora o nazwie StExBar (wersja 32-bitowa i wersja 64-bitowa). Po jego zainstalowaniu ujrzysz w oknie Eksploratora nowy pasek z przyciskami New folder (nowy folder) i Copy paths (kopiuj ścieżkę).

StExBar może się przydać także użytkownikom Windows 7, bo za jego pomocą można wyposażać pasek zadań o nowe przyciski. Kliknij w tym celu Options, a następnie Add. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Command, w którym należy podać żądane informacje - przede wszystkim nazwę przycisku i przypisane mu polecenie. Opcjonalnie można przydzielić przyciskowi indywidualną ikonę i/lub skrót klawiaturowy. Przykładowy skrypt foldersize.bat (patrz niżej) demonstruje sposób podłączania plików wsadowych. Plik ten tworzy listę wszystkich plików i folderów w obrębie określonego katalogu. Aby działał, musisz wpisać

cmd /c C:\Skrypty\Foldersize.bat %selpaths

w polu Command line okna Command. Zmień ścieżkę dostępu do pliku foldersize.bat (a więc C:\Skrypty) zależnie od tego, w którym folderze zapisałeś ów plik. Usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru oprócz pola Enabled when directories are selected, po czym zamknij wszystkie okna dialogowe. Gdy klikniesz teraz dowolny folder, a następnie utworzony przed chwilą przycisk, na ekranie pojawi się okno edytora z listą plików i folderów.

Skrypt foldersize.bat:

@echo off

If "%1"=="" Goto NoParam

If Not Exist %1 Goto NoFolder

echo Trwa tworzenie listy. Prosze czekac...

set MYFOLDER=%1

set SCRIPTPATH=%cd%

cd /D %MYFOLDER%

dir /a /b /o:n /s > %TEMP%\DirList.txt

Start %TEMP%\DirList.txt

Goto End

:NoParam

Echo Blad: Nie podano folderu

Goto End

:NoFolder

Echo Blad: %1 nie jest folderem

:End

cd /d "%SCRIPTPATH%"