Witryna w 10 minut


7. W oknie dialogowym właściwości paska nawigacyjnego możesz wybrać: typ stron (na przykład Child level - potomne, Same level - z tego samego poziomu itp.), do których łącza znajdą się na pasku; orientację paska (Horizontal - pozioma, Vertical - pionowa) oraz styl hiperłączy (Buttons - przyciski, Text - napisy).

8. Kiedy klikniesz przycisk OK, pasek nawigacyjny będzie gotowy.

Żonglując teraz opcjami okna Navigation Bar Properties i układem stron w widoku nawigacyjnym, można dowolnie konfigurować układem hiperłączy pojawiających się na poszczególnych stronach witryny.

Jak utworzyć stronę WWW z formularzem?

Najprościej posłużyć się gotowym szablonem:

1. Wybierz polecenie File | New | Page i kliknij dwukrotnie ikonę Form Page Wizard.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator:

- dodawaj kolejne pola formularza, definiując dla nich kategorię, typ danych, tekst zachęty i nazwę zmiennej przechowującej wyniki;

- określ typ wyniku (na przykład save results to a text file - zapisz wyniki w pliku tekstowym).

3. Formularz gotowy!#####

Możesz teraz go zmodyfikować:#####

- jeśli chcesz wyświetlić okno właściwości formularza (możesz w nim zadysponować na przykład wysyłanie wyników formularza pocztą elektroniczną), kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce formularza i wybierz polecenie Form Properties;

- jeśli chcesz ustawić opcje kontroli poprawności wpisanych danych, kliknij prawym przyciskiem pole formularza i wybierz polecenie Field Validation;

- jeśli chcesz spolszczyć etykietę przycisku, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Form Field Properties;

- jeśli chcesz dodać własne pole, wybierz polecenie Insert | Form, a potem jeden z rodzajów kontrolek.

Animacje na stronach

FrontPage oferuje wiele typów animacji:####

- efekty DHTML,#######

- przejścia stron,#######

- aktywne komponenty.######

Dynamiczny HTML to wprowadzone przez Microsoft rozszerzenie HTML-u 4.0. Nie wszystkie przeglądarki są w stanie obsłużyć strony zawierające DHTML. Potrafią to Internet Explorer i Netscape Navigator w wersjach od 4.0 wzwyż, ale nie potrafią przeglądarki w wersjach 3.x i starsze.

Aby Cię nie kusiło używać funkcji, które są gorzej obsługiwane, możesz zablokować DHTML we FrontPage'u. W tym celu wybierz z menu Tools polecenie Page Options, kliknij kartę Compatibility i usuń zaznaczenie pola wyboru Dynamic HTML.

Podobny efekt daje sprofilowanie FrontPage'a pod kątem konkretnych przeglądarek (w tym przypadku w wersji 3.0) - na tej samej karcie wybierz z listy Browser versions opcję 3.0 browsers and later.

Niedostępne staną się polecenia:#####

- efekty dynamicznego HTML-u,#####

- przejścia stron,#######

- rozwijane i zwijane wypunktowania,####

- metamorficzne hiperłącza.#####

Efekty dynamicznego HTML-u (DHTML)

1. Wybierz polecenie Format | Dynamic HTML Effects, aby wyświetlić pasek DHTML Effects.

2. Zaznacz obiekt, do którego chcesz zastosować efekt, na przykład jakiś napis lub akapit tekstu.

3. Wybierz zdarzenie z pierwszej listy na pasku (On), efekt z drugiej listy (Apply) i podtyp efektu z trzeciej listy.

To wszystko. Teraz kliknij kartę Preview u dołu okna FrontPage'a, aby sprawdzić, jak działa efekt.

Przejścia stron

1. Otwórz stronę do edycji, klikając ją dwukrotnie na liście folderów.

2. Wybierz polecenie Format | Page Transitions.

3. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz z listy Event zdarzenie uruchamiające przejście (Page Enter - wejście na stronę, Page Exit - opuszczenie strony, Site Enter - wejście do witryny, Site Exit - opuszczenie witryny), a następnie za pomocą listy Transition effect określ efekt przejścia (jest ich bardzo dużo) i czas jego trwania. Znów kliknij kartę Preview u dołu okna FrontPage'a, aby sprawdzić, jak działa efekt przejścia.