Wojna szczupłych i elastycznych


Kadra zarządzająca powinna wybiegać myślą daleko naprzód po to, aby zdążyć dostosować struktury do nadchodzących zmian. Ważne jest również zrozumienie otaczającej rzeczywistości i zbudowanie mostu pomiędzy teraźniejszością a przyszłością. Pracownicy Jacka Welcha podkreślają, że osoba menedżera, zarówno jego wyobraźnia, jak i codzienne "stąpanie po ziemi", czyli wizyty na halach oraz jego konsekwencja - to wszystko integruje firmę bardziej niż najdoskonalsze procedury przepływu informacji.

Niezwykle istotna dla elastycznego przedsiębiorstwa jest również dobrze zorganizowana współpraca pomiędzy poszczególnymi działami oraz z dostawcami i odbiorcami. Dla firmy średniej wielkości odpowiedź na wszystkie oczekiwania klienta jest praktycznie niemożliwa. Mogą być potrzebne dodatkowe usługi, informacje, rozwiązania logistyczne.

Klient, dostawca i inni uczestnicy łańcucha dostaw powinni wspólnie brać udział w tworzeniu produktu i wartości dodanej, wspólnie przewidywać zapotrzebowanie rynku i wspólnie planować. Może się to wiązać z utworzeniem swego rodzaju wirtualnej korporacji, która umożliwi efektywną współpracę firmom od siebie bardzo odległym.

Polityka

Elastyczność i szczupłość umożliwiają przetrwanie i dobre prosperowanie w środowisku ciągłych i nieprzewidywalnych zmian. Polegają nie tylko na dostosowaniu się do zmian, ale również na wykorzystaniu możliwości, które te zmiany ze sobą niosą. W przedsiębiorstwie, które będzie korzystać z nieprzewidywalności współczesnego rynku, pracownicy muszą być do zmian przygotowani. Firma musi mieć sprecyzowaną wizję tego, jakie cele chce osiągnąć, w jaki sposób, dokąd zmierza. Cała organizacja powinna być takiej wizji podporządkowana. Praktycy podkreślają, że firma zamierzająca wprowadzić politykę elastyczności, powinna używać metod szczupłego wytwarzania i spełniać wymogi Wytwarzania Klasy Światowej. Elastyczność można zbudować jedynie na tak solidnych fundamentach.

Integracja procesów biznesowych zdobyła uznanie światowej czołówki firm elastycznych. Dane statystyczne pokazują, że jest to grono przedsiębiorstw, którym zastosowanie rozwiązań informatycznych w celu integracji i synchronizacji procesów przynosi wielkie i niekwestionowane korzyści ekonomiczne. Praktycy akcentują również, że integracja to nie wszystko. Trzeba jeszcze nadać nowy wymiar tradycyjnej koncepcji redukcji kosztów i czasu przezbrajania. W skrócie chodzi o to, aby podejmowanie nowych zadań było dla ludzi łatwe. A jest to znacznie trudniejsze niż rozwiązywanie zagadnień technicznych czy organizacyjnych.