Word pisze za nas

Wiedzą o tym wszyscy użytkownicy Worda - w większości tekstów powtarzają się te same nazwy, zwroty, a nawet całe sformułowania. Można te części tekstu wpisywać za każdym razem ręcznie, nieco wygodniej i szybciej będzie skorzystać ze Schowka. Jest jednak narzędzie Worda, które bardzo usprawnia umieszczanie w dokumencie często powtarzających się fragmentów. Do takich właśnie celów służy dość rzadko wykorzystywany Autotekst.


Wiedzą o tym wszyscy użytkownicy Worda - w większości tekstów powtarzają się te same nazwy, zwroty, a nawet całe sformułowania. Można te części tekstu wpisywać za każdym razem ręcznie, nieco wygodniej i szybciej będzie skorzystać ze Schowka. Jest jednak narzędzie Worda, które bardzo usprawnia umieszczanie w dokumencie często powtarzających się fragmentów. Do takich właśnie celów służy dość rzadko wykorzystywany Autotekst.

Aby wygodnie korzystać z Autotekstu, najlepiej umieścić odpowiedni pasek zadań w widocznym miejscu. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce w polu z paskami narzędziowymi Worda i z listy wybierz pozycję Autotekst. Teraz możesz już kliknąć w dokumencie miejsce, w którym chcesz użyć Autotekstu, a następnie kliknąć Wszystkie pozycje na pasku Autotekst i wybrać jeden z dostępnych zwrotów. Możesz także skorzystać z polecenia w menu: Wstaw | Autotekst.

Autotekst nie byłby jednak bardzo przydatny, gdyby nie można było dodawać własnych pozycji i edytować już istniejących. Aby dodać nowy zwrot do Autotekstu, wpisz i sformatuj odpowiednie sformułowanie w dowolnym dokumencie i zaznacz je. Teraz kliknij przycisk Nowy na pasku Autotekst, użyj skrótu [Alt F3] lub wybierz Wstaw | Autotekst | Nowy. W małym okienku Utwórz pozycję Autotekstu wpisz nazwę tego nowego zwrotu (najlepiej krótką, aby mogła także pełnić funkcję skrótu) i kliknij OK. Nowo dodaną pozycję będzie można znaleźć na liście Autotekstu, rozwijając pole Standardowy.

Word pisze za nas

Aby odpowiednie zwroty z Autotekstu umieszczane były w dokumentach automatycznie, należy zaznaczyć opcję Atomatyczne uzupełnianie pozycji Autotekstu i dat.

Wbrew nazwie, pozycje Autotekstu mogą przechowywać nie tylko czysty lub sformatowany tekst, ale i dowolny fragment dokumentu, w tym także grafikę, tabele itd. Sposób postępowania jest taki sam - najpierw trzeba zaznaczyć element, który chcemy dodać do Autotekstu i użyć skrótu [Alt F3]. W ten sposób można uzyskać szybki dostęp do np. logo firmy, wykresów, rysunków itd.

Jeśli chcesz usunąć jedną z pozycji Autotekstu, wybierz Wstaw | Autotekst | Autotekst, zaznacz pozycję, której się chcesz pozbyć, i kliknij przycisk Usuń, a następnie przycisk OK. Uwaga! Tej operacji nie da się cofnąć. Jeśli zechcesz przywrócić usuniętą pozycję Autotekstu, musisz ją utworzyć na nowo.

Możesz tak ustawić opcje Autotekstu, aby odpowiednie pozycje były umieszczane w dokumencie automatycznie - gdy wpiszesz właściwą nazwę. Przejdź do Wstaw | Autotekt | Autotekst, zaznacz opcję Automatyczne uzupełnianie pozycji Autotekstu i dat i kliknij OK. Dzięki temu, gdy zaczniesz wpisywać w dokumencie fragment nazwy jednej z pozycji Autotekstu, tuż nad wpisywanym tekstem pojawi się w żółtym polu podpowiedź - początkowy fragment tej pozycji. Wystarczy wcisnąć [Enter] i zostanie wstawiony cały zwrot. Można także wymusić wstawienie pozycji Autotekstu. Wpisz całą nazwę i użyj klawisza [F3].

Wędrujące ikony

Czy można przesunąć ikony z jednego paska narzędziowego na inny? Tak, nie jest to zresztą trudne - wystarczy jednocześnie wyświetlić w oknie Worda obydwa paski narzędzi - źródłowy i docelowy (kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce w obszarze pasków narzędzi i wybierz odpowiednie pozycje). Teraz przejdź do Narzędzia | Dostosuj i myszą przesuwaj ikony pomiędzy różnymi paskami narzędzi. Ponieważ menu też jest rodzajem paska narzędzi, można również w nim umieścić ikony. Jeśli przypadkowo jakaś ikona zostanie usunięta - może się to zdarzyć, gdy puścisz przycisk myszy w trakcie przeciągania ikony - przywrócisz poprzedni wygląd paska narzędzi, wybierając go z listy na karcie Paski narzędzi i klikając przycisk Zresetuj.

Po lewej i po prawej

Word pisze za nas

Możliwe jest podzielenie tekstu na dwie części: wyrównaną do lewej i do prawej strony - trzeba tylko odpowiednio ustawić tabulator.

Czasem dobrze byłoby wyrównać część tekstu do prawej, a część do lewej strony tej samej linijki - może to być np. tytuł rozdziału i tytuł sekcji. Taka operacja jest dosyć prosta, chociaż w Pomocy dla Worda nie znajdziesz jej opisu.

Najpierw umieść w odpowiednim miejscu "prawy" tabulator. Kliknij mały przycisk po lewej stronie linijki - umieszczony w nim symbol powinien zmienić się na lustrzane odbicie litery L. Jeśli tak się nie stało, kliknij jeszcze raz lub kilka razy. Teraz kliknij linijkę tak daleko na prawo, jak to tylko możliwe, aby odwrócone L pojawiło się tuż przy jej prawym końcu. Jeśli przypadkowo umieścisz na linijce więcej takich znaczków, usuń je - najpierw dwukrotnie kliknij prawym przyciskiem myszy linijkę, a następnie przycisk Usuń wszystkie. Gdy już znaczek pojawi się w odpowiednim miejscu - prawie na końcu linijki - wpisz "lewą" część linijki, wciśnij klawisz [Tab] i wpisz "prawą" część tekstu. Możesz także podzielić na dwie części już wpisany tekst - umieść w prawej części linijki odwrócony znak L, umieść kursor w miejscu, gdzie tekst ma być podzielony i wciśnij [Tab].

Jeśli często dokonujesz opisanego wyżej dzielenia linijki na części wyrównane do lewej i do prawej strony, warto przygotować styl Worda, który usprawni takie działania w przyszłości. Zaznacz sformatowaną linijkę, klikając lewym przyciskiem myszy pusty obszar lewego marginesu. Teraz wybierz Format | Styl i kliknij przycisk Nowy. Podaj nazwę nowego stylu, zaznacz opcję Dodaj do szablonu i kliknij OK. Po zamknięciu okna dialogowego możesz już użyć nowego stylu w dowolnym punkcie dokumentu.