Wybory z informatyką w tle

Twój głos w wyborach parlamentarnych i prezydenckich będzie miał wpływ na stan państwa. Zobacz co główni gracze na politycznej scenie mają do zaproponowania wyborcom w obszarze wykorzystania internetu i nowoczesnych technologii, które usprawnią działanie administracji, pobudzą gospodarkę i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Wybrane zagadnia pochodzące programów wyborczych poszczególnych partii:

PLATFORMA OBYWATELSKA:

PO

PO

Społeczeństwo informacyjne:

- Narodowy Program Informatyczny (NPI) ma zapewnić wszystkim uczniom, począwszy od gimnazjum, dostęp do Internetu; objąć ich programem nauki posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu; doprowadzić do opracowania dostępnych bezpłatnie programów edukacyjnych. W szkołach punkty Publicznego Dostępu do Internetu mają być wykorzystane w działalności gospodarczej i innych dziedzinach aktywności obywateli. NPI powinien umożliwić wszystkim maturzystom, ale także osobom w wieku pozaszkolnym, uzyskanie Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy.

- Projekt Narodowy Uniwersytet Otwarty w Polsce ma zmierzać do utworzenia na bazie konsorcjum szkół akademickich (we współdziałaniu m.in. z Telewizją Polską i Telekomunikacją Polską) Uniwersytetu Otwartego jako uczelni publicznej.


PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ

PiS

PiS

Społeczeństwo informacyjne:

Wprowadzenie od początku nauczania podstawowego obowiązkowych lekcji informatyki.

Administracja:

Informatyzacja urzędów będzie służyć obywatelom i przedsiębiorcom w uwolnieniu ich od zbędnych obowiązków informacyjnych, zapewnieniu przejrzystości procedur administracyjnych, dostarczeniu pełnej informacji o działaniach władzy i administracji, możliwości zastępowania dokumentów papierowych komunikatami elektronicznymi. Dzięki uproszczeniu niezbędnych procedur i eliminacji procedur zbędnych, ułatwimy pracę urzędnikom, zwiększymy efektywność urzędów, zaoszczędzając przez to znaczne środki publiczne.

Nowa ustawa o infrastrukturze informacyjnej państwa ma określić zasady skutecznej koordynacji, rozwoju i utrzymania zasobów i systemów informacyjnych sektora publicznego. Powołany ma zostać - działający przy premierze - pełnomocnik ds. infrastruktury informacyjnej państwa, który czuwałby nad koordynacją i rozwojem systemów informacyjnych oraz poziomem profesjonalnych przedsięwzięć informatycznych w sektorze publicznym.


LIGA POLSKICH RODZIN

LPR

LPR

Społeczeństwo informacyjne

Należy skoncentrować się na kilku wybranych prorozwojowych, tradycyjnie polskich obszarach nauki i techniki, czyniąc z nich specjalności narodowe. Winny to być m.in. współczesne technologie informatyczne, w tym tworzenia oprogramowania; systemy rozproszone, optoelektronika, technologie wiedzy, systemy inteligentne.


SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

SLD

SLD

Społeczeństwo informacyjne

Następować ma rozwój gospodarki opartej na wiedzy, m.in. poprzez udostępnienie dostępu do Internetu w każdej szkole i urzędzie.


SOCJALDEMOKRACJA POLSKA

Społeczeństwo informacyjne

SDPL

SDPL

Program e-szkoła ma podwoić liczbę komputerów w szkołach (1 komputer na 10 uczniów). Pracownia internetowa powinna być w każdej szkole. Wprowadzone powinny zostać multimedialne programy nauczania różnych przedmiotów, w tym szkolenia komputerowe i językowe z wykorzystaniem komputerów.

Prawo

Zmianie powinna ulec zasada organizacji przetargów. Przetargi internetowe powinny być obligatoryjne dla standardowych dóbr i usług (np. artykułów biurowych). Stworzona powinna być oficjalna platforma certyfikowana przez Urząd Zamówień Publicznych.


POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

PSL

PSL

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechnieniu ulec ma system nauczania na odległość poprzez telewizję i Internet, co umożliwi indywidualną edukację, nauczanie języków obcych, podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

Niezbędne jest poszerzenie zakresu programów "Internet w każdej szkole" i "Edukacja na rzecz integracji", pozwalających polskiej młodzieży lepiej konkurować i współpracować z młodzieżą europejską w oparciu o powszechny dostęp do Internetu.

Przez zbudowanie przyjaznego człowiekowi społeczeństwa informacyjnego możliwe będzie stworzenie warunków do przetrwania i rozwoju społeczności lokalnych, nowoczesnej edukacji dostępnej dla terenów peryferyjnych, powszechnego dostępu do zdobyczy cywilizacji, zapewnienia przejrzystości działań władzy i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Administracja

Powinien powstać system zapewniający powszechny dostęp do rzetelnej i zdecentralizowanej informacji. Stworzony ma zostać program powszechnej informatyzacji, internetyzacji i wdrażania nowych technologii.


PARTIA DEMOKRATYCZNA

Społeczeństwo informacyjne

Demokraci

Demokraci

Należy zbudować podstawy społeczeństwa informatycznego. Potrzebne jest do tego wykorzystywanie i upowszechnienie innowacji oświatowych - Internetu, interaktywnych lekcji muzealnych, edukacji przemiennej. Niezbędne jest zwiększenie dostępu do Internetu.

***

Uwaga: Cytaty pochodzą z programów partii akcentujących problematykę informatyki, które zajmują wysokie miejsca w przedwyborczych sondażach. (ranking PBS Sopot)

***

Oceny programów partii politycznych w materiale: Wszystko dla wszystkich

Więcej o wyborach (m.in. o perspektywach głosowania przez internet) w sekcji: http://www.computerworld.pl/wybory


Zobacz również