Wymagające rynki rozwijające się

W krajach rozwijających się powstaje już ponad połowa światowego PKB, tymczasem zaskakująco wiele przedsiębiorstw z krajów rozwiniętych ma kłopoty w osiąganiu celów wyznaczonych swoim ulokowanym tam oddziałom - stwierdza raport Deloitte&Touche.

Według badania przeprowadzonego przez dział Global Manufacturing Indystry Group w Deloitte, tylko niespełna połowa z 440 ankietowanych przedstawicieli kadry zarządzającej firm zachodnich twierdzi, że ich przedsiębiorstwom udało się osiągnąć cele finansowe na rynkach wschodzących. Powodem tego jest według autorów badania coraz większa złożoność prowadzonych na rynkach rozwijających się interesów i kłopoty w ich integracji.

Potwierdza to zaobserwowana tendencja do lokowania w krajach rozwijających się coraz bardziej istotnych, przynoszących wiele wartości dodanej działań, jak złożona produkcja, zaawansowane działy badawczo-rozwojowe(w analogicznym ub. Badaniu 53% ankietowanych potwierdziło, że ich firma posiada w krajach rozwijających się oddział badawczo rozwojowy), działy sprzedaży i marketingu. Wcześniej te kraje były postrzegane raczej jako miejsca do umieszczania prostych, rutynowych operacji. Obecnie jednak firmy z Zachodu starają się także wprowadzać na te szybko rosnące rynki wysoce innowacyjne produkty i usługi. Wzrost złożoności działań okazuje się jednak trudny do opanowania i tym samym odbija się na poziomie realizacji wcześniej założonych celów.

Badanie sprawdza ponadto, co firmy robią na rynkach wschodzących aby pozyskiwać utalentowanych pracowników, jak minimalizują ryzyko i jak organizują swoje operacje.

Ostra walka o talenty

Godne wynagrodzenie, uznanie i szkolenia to techniki sprawdzone i skuteczne - 73% firm, które wynagradzają i doceniają pracowników w krajach rozwijających się, osiąga zakładane cele operacyjne, podczas gdy wśród firm nie uznających tych elementów polityki kadrowej za istotne, powodzenie osiąga tylko 51%. W przypadku krajów naszej części Europy, ankietowani stwierdzili, że trudniej jest dobrego pracownika pozyskać (25% wskazań) niż potem utrzymać (13%). Odwrotne proporcje obserwowane są w przypadku firm działających w Chinach, Indiach i Azji Południowo Wschodniej. Mogłoby to sugerować, że wspomniane dobre praktyki są udziałem wykwalifikowanych pracowników także naszych oddziałów zagranicznych firm, ale równie dobrze wskazywać na sytuację na rynku pracy.

Świadomość zagrożeń

Utworzenie oddziału w kraju rozwijającym się podnosi pod wieloma względami poziom ryzyka i zwiększa listę potencjalnych zagrożeń, z jakimi firma ma do czynienia. Dotyczy to przede wszystkim sfery własności intelektualnej, zagadnień geopolitycznych, prawnych. Pomimo to zaledwie 56% firm przeprowadza przed inwestycją na takim rynku dogłębne analizy zagrożeń. A już tylko 45% prowadzi i aktualizuje dokładne analizy zagrożeń i ryzyka dla istniejących oddziałów w krajach rozwijających się.

Pełna kontrola

Zwykle firmy wchodzą na rynek rozwijający się obejmując udziały w istniejącym przedsięwzięciu. W miarę jak nabywają doświadczenia i znajomości lokalnych uwarunkowań, decydują się na tworzenie nowych przedsięwzięć, w których dysponują już pełnią władzy. Taka taktyka sprzyja osiąganiu sukcesów. Ponadto, lokalne oddziały w krajach rozwijających się otrzymnują więcej autonomii, tak by łatwiej pozyskiwać miejscową wiedzę oraz szybciej reagować na pojawiające się szanse.

Zdaniem autorów raportu, sukces na rynkach rozwijających się wymaga od firm przemyślenia swojego podejścia do nich. Nie mogą poprzestać na zdobywaniu nowych umiejętności i budowie operacyjnych struktur, muszą dawać autonomię, zarazem dostarczając wsparcie z centrali. Muszą stworzyć i produkować towary, których koszt będzie odpowiadał oczekiwaniom konsumentów i odbiorców binzesowych o o wiele niższym wskaźniku dochodów na głowę. Dopasowanie produktów i usług na lokalny rynek to właśnie ważna cecha firm odnoszących sukces: dwie trzecie z 29% firm, które deklarowały uzykiwanie wyższej marży w działalności w krajach rozwijających się, dopasowuje się do wymogów lokalnych klientów.