Wyższy PKB

W IV kw. ub. roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł realnie o 2,1%, w porównaniu z analogicznym okresem 2001 r. W całym 2002 roku PKB wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,3% - poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny.

W lutym br. stopa bezrobocia wzrosła do 18,8%, z 18,7% w styczniu. W końcu lutego liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 3 miliony 344,2 tys. osób i była wyższa o 23,5 tys. osób (0,7%) niż miesiąc wcześniej a o 66,3 tys. wyższa niż rok wcześniej. Niemal 42% wszystkich bezrobotnych to mieszkańcy wsi.

GUS podał również wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym – w marcu ocena była pozytywna, nieznacznie korzystniejsza niż miesiąc wcześniej i lepsza niż w marcu w ostatnich dwóch latach. Klimat koniunktury w budownictwie nadal kształtuje się na poziomie ujemnym, najniższym w porównaniu z poziomem w analogicznym miesiącu w latach 1994 – 2001. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w marcu, podobnie jak w lutym br., został oceniony negatywnie.

GUS podsumował także wielkość eksportu i importu w 2002 r. Eksport w cenach bieżących wyniósł 167,3 mld zł, a import 224 mld zł. W stosunku do 2001 roku eksport wzrósł o 13%, a import o 9%. Saldo ujemne wyniosło 57,5 mld zł.


Zobacz również