Wzrosło poparcie dla Unii

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, 74% Polaków popiera nasze członkostwo w Unii Europejskiej, a przeciw jest 15%.

W kwietniu 2004 roku liczba zwolenników UE wynosiła 64%, a przeciwników 19%. Poparcie dla przynależności Polski do UE wzrosło więc bardzo wyraźnie.

Według 38% respondentów obecność Polski w Unii dało oczekiwane rezultaty, zdaniem 18% pozytywne skutki przerosły oczekiwania, natomiast co czwarty ankietowany odczuwa rozczarowanie.

36% uczestników badania twierdzi, że na akcesji więcej zyskała dawna unijna Piętnastka niż Polska, przeciwnego zdania jest 26%, według 18% wzajemne zyski są takie same.

Największe korzyści to wg 27% respondentów otwarte granice, dla 26% najistotniejsze są benefity dla rolnictwa i rolników, dla 24% możliwość pracy w innych krajach unijnych. Zdaniem 5% ważna jest możliwość pozyskania pieniędzy z funduszy unijnych, a po 4% podkreśla zniesienie ceł i możliwość kształcenia się za granicą.

Ankietowani najczęściej jako negatywny skutek naszego wejścia do UE wymieniali wzrost cen, konieczność dostosowania się do norm i wymogów unijnych, brak podwyżek, spadek dochodów, konkurencję europejskich firm.

Zdaniem 16% respondentów przystąpienie do Unii poprawiło warunki życia Polaków, 36% uważa, że je pogorszyło, a 33% nie widzi związku między tymi zjawiskami.

Większość (60%) przyznaje, że przystąpienie do Unii zwiększyło znaczenie Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Europie, a 5% uważa, że je zmniejszyło.

51% dostrzega wpływ akcesji na zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego naszego kraju, 5% czuje się mniej bezpiecznie, a 17% nie widzi związku.


Zobacz również