Wzrost z popytu

GUS podał dane na temat wzrostu produktu krajowego brutto po trzech kwartałach. Rośnie popyt krajowy i eksport, nadal spadają krajowe nakłady na inwestycje.

PKB w III kwartale 2002 r. wzrósł realnie w porównaniu z danymi z roku ubiegłego o 1,6 %. Po trzech kwartałach PKB wzrósł – w porównaniu z analogicznym okresem w 2001 roku - o 0,9 %; rok wcześniej wzrost PKB w takim samym porównaniu z okresem wcześniejszym wyniósł 1,2%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale br. wzrosła w porównaniu z Q3’01 o 1,8 %. Po trzech kwartałach br. wartość dodana brutto wzrosła o 1,1 % (rok wcześniej wartość dodana brutto wzrosła o 1,4 %). W tym okresie w przemyśle spadła o 0,2%, budownictwie o 8%, wzrosła za to w sektorze usług (o 2,4%).

Popyt krajowy w III kwartale wzrósł o 1,1 %, w ciągu trzech kwartałów br. - o 0,7 % (rok wcześniej popyt krajowy obniżył się o 1,5 %, przy wzroście PKB o 1,2 %). W III kw. br. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, nakłady brutto na środki trwałe obniżyły się o 6,3 %. W okresie trzech kwartałów tego roku inwestycje spadły o 9,0 % (odpowiednio w trzech kwartałach 2001 r. zanotowano spadek o 6,8 %).

Oprócz wzrostu popytu krajowego, GUS odnotował również wzrost eksportu – po trzech kwartałach br. w porównaniu z rokiem ub. był on wyższy o 8,8% (w złotówkach); nieznacznie obniżył się eksport do krajów rozwiniętych (obecnie w strukturze eksportu wynosi on 75,1%), krajów UE (obecnie 68,6%), wzrósł za to udział eksportu do krajów Europy Środkowej (obecnie wynosi 18,9%). W tym samym czasie w porównaniu z rokiem ub. import wzrósł o 6,3%. Ujemne saldo po trzech kwartałach br., wynosi 47,6 mld zł (rok wcześniej wynosiło 47,7 mld zł). Największym zagranicznym partnerem Polski pozostają Niemcy.