Zagrożenia zintegrowane

W związku z globalizacją zagrożeń i ich coraz ściślejszym powiązaniem, potrzebne są nowe metody i instytucje pozwalające im zapobiegać lub łagodzić ich skutki - stwierdza raport Światowego Forum Gospodarczego poświęcony zagrożeniom w 2007 roku.

Światowe Forum Gospodarcze opublikowało we współpracy z Citigroup, Marsh&McLennan Companies, Swiss Re oraz Wharton School Risk Center raport "Global Risks 2007". Autorzy podkreślają rosnący rozziew pomiędzy coraz większą mocą potencjalnych zagrożeń, mogących wywołać systemowe, globalne zakłócenia a arsenałem potencjalnych środków do przeciwdziałania im.

Z obserwacji autorów raportu wynika, że wiele z najważniejszych zagrożeń natury globalnej uległo natężeniu na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, pomimo wzrostu świadomości zagrożeń. Oprócz podjęcia środków łagodzenia ryzyka, potrzeba usprawnień organizacyjnych do skutecznego mierzenia się ze złożonymi zagrożeniami.

Te pożądane nowości to wprowadzenie na szczeblu rządowym poszczególnych krajów stanowiska CRO (Country Risk Manager) oraz tworzenie elastycznych, dynamicznych koalicji do zapobiegania konkretnym zagrożeniom. Pierwsza z nowości pomoże rządom uzyskać szerokie spojrzenie na całą problematykę zagrożeń, przy wykorzystaniu doświadczeń prywatnej części gospodarki i przy jednoczesnym przełamaniu "silosowego", ograniczonego do wycinków rzeczywistości podejścia. Druga - opracować strategię łagodzenia w oparciu o dynamiczne interakcje pomiędzy sferą państwową i biznesową, osiągając równowagę pomiędzy zdolnością do podejmowania decyzji i uwzględnieniem możliwie najszerszego kontekstu tych decyzji.

Najważniejsze założenia polityki wobec globalnych zagrożeń to według raportu:

@ konieczność powiązania kwestii bezpieczeństwa energetycznego z kwestiami zmiany klimatu;

@ pilne rozpoczęcie prac nad następcą protokołu z Kioto, 1) w który zaangażowałyby się Stany Zjednoczone i najważniejsze kraje rozwijające się (Indie i Chiny), 2) zróżnicowałby odpowiedzialność za przyszłe redukcje emisji zanieczyszczeń 3) i wprowadzał wspólną, pełną odpowiedzialność za zmiany klimatyczne;

@ odnowienie schematów bezpieczeństwa antyterrorystycznego

@ zwiększenie wydatków na badania, które pozwolą przygotowywać się lepiej do pandemii i określić wąskie gardła w systemie zabezpieczeń, które zasoby są rzadkością, gdzie wzajemne zależności są największe, gdzie występuje największe ryzyko zacięcia sie systemu.

Punktem wyjścia do budowy zaleceń jest konstatacja autorów raportu, że zagrożenia są rozpatrywane osobno, indywidualnie, tymczasem w zglobalizowanym świecie są ze sobą ściśle powiązane. Potrzebne jest holistyczne podejście zarówno rządów jak i przedsiębiorstw w celu przełamania myślenia silosowego. Pozwoli to złagodzić zagrożenia i straty ekonomiczne. Country Risk Officers, ustanowieni na szczeblu rządowym, powinni regularnie spotykać się ze sobą.