Zasady Równika ożyły

10 czołowych międzynarodowych banków ogłosiło przyjęcie "Zasad Równika", dobrowolnego zestawu przewodników po sferze zarządzania zagadnieniami społecznymi i ekologicznymi w ramach finansowania projektów rozwojowych. To wyraźny sygnał: najwięksi finansiści dostrzegają wreszcie ryzyko inwestowania społecznie nieodpowiedzialnego.

Zasady Równika ożyły

Z inicjatywy Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), wchodzącej w skład Grupy Banku Światowego, instytucji zajmującej się promowaniem zrównoważonego inwestowania w sektor prywatny w krajach rozwijających się w celu redukcji panującego tam ubóstwa i poprawienia warunków życia, czołowe banki na świecie podpisały tzw. Zasady Równika. ABN AMRO Bank, Barclays, Citigroup, Credit Lyonnais, Credit Suisse Group, HVB Group, Rabobank, Royal Bank of Scotland, WestLB AG, oraz Westpac Banking Corporation będą kierowały się założeniami Zasad Równika przy udzielaniu pożyczek na wszystkie projekty rozwojowe w kwocie powyżej 50 mln USD. Przyznają pożyczkę tylko tym projektom, których sponsorzy zgodzą się m.in. na monitorowanie projektu pod kątem zgodności z określonymi w dokumentach IFC zasadami społecznej i ekologicznej odpowiedzialności. Banki - sygnatariusze Zasad Równika udzieliły w 2002 roku pożyczek na łączną kwotę 14,5 mld USD, co według danych Dealogic stanowi 30% wszystkich udzielonych na świecie pożyczek.

W międzyczasie spora liczba innych dużych banków wyraziła już zainteresowanie sygnowaniem Zasad Równika - jego twórcy liczą na to, że w sektorze finansowym a w szczególności - bankowym, staną się one swoistym standardem.

Zasady Równika utworzono w odpowiedzi na krytykę ze strony środowisk i grup zaangażowanych w ochronę środowiska i działających na rzecz rozwoju społecznego. W ich ocenie, dotychczas pożyczki bankowe zbyt często finansowały po prostu degradację ekologiczną i społeczną Trzeciego Świata. Inicjatywa utworzenia zestawu zasad spotkała się z zadowoleniem przedstawicieli tych grup. "To duży krok naprzód w kierunku osiągnięcia ekologicznych standardów przez gospodarkę światową" - stwierdził Fred Krupp, szef Environmental Group, jednej z takich organizacji.

Zasady Równika wykorzystują metodykę monitoringu pod kątem ekologicznym i społecznym autorstwa IFC. Projekty podzielone są na kategorie A, B i C ze względu na wysokość ryzyka społecznego i ekologicznego. Przed udzieleniem pożyczki, pożyczkobiorca z projektu w kategorii A i B (wysokie i średnie ryzyko) musi wypełnić konkretne wymagania, skonsultować projekt z lokalnymi partnerami społecznymi, których dotkną efekty realizacji itd.

Pożyczkobiorca musi dowieść, że projekt jest zgodny z prawem kraju w którym będzie realizowany, oraz stosownymi zaleceniami Banku Światowego i IFC odnośnie zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska i jego obniżaniu, ponadto dowieść, że projekt spełnia zalecenia m.in. w kwestii oddziaływania na środowisko naturalne, grupy rdzennej ludności, kwestiach przymusowych przesiedleń, kulturowego dziedzictwa ludzkości. Ponadto banki współpracujące z IFC będą konsultowały projekty z organizacjami pozarządowymi.

W zamyśle ma to utrudnić wykonywanie za międzynarodowe pieniądze takich projektów jak budowa monstrualnej Tamy Trzech Przełomów w Chinach, który przyniesie, obok konieczności przesiedlenia setek tysięcy osób, klęskę ekologiczną (według raportu Światowej Komisji ds. Zapór (World Commission on Dams - WCD, przygotowanego na zamówienie m.in. Banku Światowego).

Bliżej z zasadami Równika można zapoznać się na stronach IFC:http://equatorprinciples.ifc.org/ifcext/equatorprinciples.nsf .

W roku bieżącym w Davos około 100 grup zaangażowanych w ochronę środowiska i promocję trwałego rozwoju podpisało tzw. deklarację Colleveccio, wzywającą instytucje finansowe do wprowadzenia w swojej działalności zasad odpowiedzialności ekologicznej i społecznej.