Zwolnienia z ludzką twarzą


Wybrane programy są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak jest w przypadku przedsięwzięcia "Progres - program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji małopolskiej gospodarki", realizowanym od 1 czerwca 2009 do 31 maja 2011 r. przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: WYG International sp. z o.o., Grupa Doradcza Projekt sp. z o.o., Małopolski Związek Pracodawców oraz 15 Powiatowych Urzędów Pracy województwa małopolskiego. "Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 ‘Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie’. Pomocą zostanie objętych 1000 osób zwolnionych i pozostających bez pracy oraz pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia" - mówi Wiesław Zaleszczuk, wiceprezes zarządu Grupy Doradczej Projekt sp. z o.o.

Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze sprawiają, że outplacement nie może być usługą jednorodną. Aby spełniała swoje zadania, musi ciągle się rozwijać, zmieniać poszczególne elementy, dodawać nowe. W każdym przypadku usługa dostosowywana jest do potrzeb zleceniodawcy i beneficjenta, bo tylko wtedy przynosi efekty. Zazwyczaj program obejmuje następujące etapy:

- Pomoc psychologa.

- Analiza predyspozycji zawodowych uczestnika i planowanie dalszej drogi zawodowej.

- Poznanie rynku pracy i nabycie umiejętności poruszania się na nim.

- Pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, nauka autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zobacz również:

  • Ważne zmiany w Apple! Nowy kluczowy produkt i zmiana prezesa

- Pomoc w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami, niekiedy zapewnienie ofert pracy.

Psychologiczne aspekty utraty pracy

Utrata pracy zajmuje jedną z czołowych pozycji na liście czynników stresogennych. Znajduje się tuż za utratą bliskiej osoby i rozstaniem z partnerem. Dlatego tak ważna jest pomoc psychologa.

"Wśród osób zgłaszających się do projektu panuje strach i niepewność jutra. Ludzie zastanawiają się, co ze sobą zrobić, martwią się o rodzinę, którą mają na utrzymaniu, o spłatę zobowiązań finansowych. Osoby zagrożone zwolnieniem tracą motywację do działania i wiarę w siebie, to swego rodzaju paraliż" - mówi Justyna Leśniak, asystent projektu "Progres", reprezentująca Grupę Doradczą Projekt. Dlatego ważne jest przygotowanie pracodawcy do odpowiedniego przekazania informacji. Zwolnienie powinien wręczyć bezpośredni przełożony, osobiście, z zachowaniem należnego szacunku. Nie ma mowy o żartach, próbach manipulacji czy zdawkowym traktowaniu podwładnego. Rozmowa musi być szczera, spokojna, uczciwa. Często menedżerowie proszą firmy doradcze o przygotowanie ich do spotkana ze zwalnianym. "Pracodawca zgłasza się do nas wcześniej, ponieważ chce mieć dla swoich ludzi konkretne rozwiązania. Najczęściej wraz z wypowiedzeniem pracownik otrzymuje propozycję udziału w programie" - stwierdza Justyna Subczyńska-Papuda.